Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Apocalypsis cum figuris

Zestawiła Monika Blige

 

W języku polskim

1968

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: „Apocalypsis cum figuris”, „Gazeta Robotnicza” 1968 nr 193, z 15 sierpnia, s. 5. Przedruk [w:] tegoż: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 24–26.

 

1969

Bąk Bogdan: Wieczór w trumnie, „Słowo Polskie” 1969 nr 90, z 17 kwietnia, s. 3.

Czarmiński Bogusław: „Apocalypsis cum figuris”?, „Kultura” 1969 nr 19, z 11 maja, s.10.

Jabłonkówna Leonia: Klucz od przepaści, „Teatr” 1969 nr 18, z 16–30 września, s. 4–5. Przedruk [w:] „Performer” 2018 nr 15.

Kajzar Helmut: I co dalej po zagładzie?, „Teatr” 1969 nr 16, z 16–31 sierpnia, s. 10–11.

Kelera Józef: „Apocalypsis” – „Fantazy” – Festiwal dziesiąty, „Odra” 1969 nr 7–8, s. 93–95. Przedruk [w:] tegoż: Takie były zabawy, spory w one lata. Szkice i felietony teatralne 1968–1972, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, s. 71–78.

Puzyna Konstanty: Powrót Chrystusa, „Teatr” 1969 nr 19, z 1–15 października, s. 11–13. Przedruki [w:] tegoż: Burzliwa pogoda. Felietony teatralne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 47–59; [w:] Jerzy Grotowski: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler i Zbigniew Osiński, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990, s. 167–177; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 189–200; [w:] Konstanty Puzyna: Czasem coś żywego. Teksty najważniejsze, wybór tekstów Tadeusz Nyczek i Małgorzata Szpakowska, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2015, s. 193–205. Wersja w języku angielskim pt. A Myth Vivisected: Grotowski’s „Apocalypsis”, b.n. tłum., [w:] The Grotowski Sourcebook, edited by Richard Schechner and Lisa Wolford, Routledge, Abingdon – New York 2011, s. 88–102.

Różewicz Tadeusz: „Apocalypsis cum figuris” (W Laboratorium Jerzego Grotowskiego), „Odra” 1969 nr 7–8, s. 107–108. Przedruki [w:] „Polska” 1969 nr 12, s. 10–11 (fragment); [w:] tego: Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 151–153; [w:] tegoż: Utwory zebrane. Dramat, t. 2, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005, s. 153–155; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 205–207.

 

1970

Belusiak Stanisława: Przychylni nowościom, „Zielony Sztandar” 1970 nr 34, z 26 kwietnia, s. 5.

Grodzicki August: Wizyta u Grotowskiego, „Życie Warszawy” 1970 nr 145, z 19 czerwca, s. 3.

Kazimierczyk Barbara: Tomaszewski i Grotowski czyli Wrocław europejski, „Kierunki” 1970 nr 11, z 15 marca, s. 5, 11.

Kott Jan: „Czemu mam tańczyć w tym tragicznym chórze...” (O Grotowskim), „Wiadomości” (Londyn) 1970 nr 11, z 15 marca, s. 3. Przedruki [w:] tegoż: Kamienny Potok. Szkice, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, Warszawa 1981, s. 80–83; Kamienny Potok. Eseje, Aneks, Londyn 1986, s. 105–110; Kamienny Potok. Eseje o teatrze i pamięci, wydanie krajowe drugie rozszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991, s. 215–223; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 208–214. Wersja w języku angielskim pt. Why Should I Take Part in the Sacred Dance, translated by E.J. Czerwinski, [w:] The Grotowski Sourcebook, edited by Richard Schechner and Lisa Wolford, Routledge, Abingdon – New York 2011, s. 134–140.

Krzemień Teresa: Po „Apocalypsis cum figuris”, „Słowo Powszechne” 1970 nr 60, z 12 marca, s. 4.

Puzyna Konstanty: Załącznik do „Apocalypsis”, „Teatr” 1970 nr 14, z 16–31 lipca, s. 16–17. Przedruki [w:] tegoż: Burzliwa pogoda. Felietony teatralne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 96–100; Jerzy Grotowski: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler i Zbigniew Osiński, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990, s. 178–181; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 201–204; [w:] Konstanty Puzyna: Czasem coś żywego. Teksty najważniejsze, wybór tekstów Tadeusz Nyczek i Małgorzata Szpakowska, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2015 , s. 193–205. Wersja angielska An Annex to „Apocalypsis”, b.n. tłum., [w:] The Grotowski Sourcebook, edited by Richard Schechner and Lisa Wolford, Routledge, Abingdon – New York 2011, s. 102–106.

Szydłowski Roman: Spotkanie z teatrem Grotowskiego, „Trybuna Ludu” 1970 nr 93, z 4 kwietnia, s. 8.

Wojaczek Rafał: Apocalypsis cum figuris, „Odra” 1970 nr 10, s. 26. Przedruk [w:] tegoż: List do nieznanego poety, wybrał i wstępem opatrzył Stanisław Stabro, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 122; oraz jako *** [w:] tegoż: Wiersze, opracował Bogusław Kierc, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 42.

 

1971

Filler Witold: Grotowski: początek tematu, „Kultura” 1971 nr 41, z 10 października, s. 10.

Kijowski Andrzej: Grotowski jest geniuszem, „Tygodnik Powszechny” 1971 nr 41, z 10 października, s. 8. Przedruk [w:] „Performer” 2018 nr 15.

Kosińska Maria: Zespół Grotowskiego w Warszawie, „Życie Warszawy” 1971 nr 233, z 29 września.

Słonimski Antoni: Obrona odbiorcy, „Tygodnik Powszechny” 1971 nr 51–52, z 19–26 grudnia, s. 12.

Szydłowski Roman: Problemy teatru Grotowskiego, „Trybuna Ludu” 1971 nr 274, z 1 października, s. 6.

Wysłouch Seweryna: Grotowski – niszczyciel znaków, „Dialog” 1971 nr 8, s. 126–131. Przedruk pt. Grotowski – destruktor znaków, [w:] tejże: Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 177–184; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 481–488.

 

1973

Dzieduszycka Małgorzata: Wracając do „Apocalypsis cum figuris”, „Teatr” 1973 nr 11, z 1–15 czerwca, s. 17–18.

Kłossowicz Jan: Podróż do źródeł teatru, [w:] tegoż: Teatr stary i nowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 162–175.

 

1974

„Apocalypsis cum figuris”, ze Stanisławem Scierskim rozmawiała Krystyna Starczak, „Odra” 1974 nr 6, s. 85–95. Przedruk [w:] Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 81–88.

Dzieduszycka Małgorzata: Apocalypsis cum figuris. Opis spektaklu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

Sulikowski Andrzej: „Apocalypsis cum figuris”. Wieloznaczność struktury widowiska, „Znak” 1974 nr 9, s. 1178–1188.

 

1975

Guszpit Ireneusz: Próba opisu, „Odra” 1975 nr 6, s. 98–100.

M.D.: Dlaczego?, „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 45, z 9 listopada, s. 4.

Mentzel Zbigniew: Grotowski w laboratorium teatrologów, „Twórczość” 1975 nr 7, s. 132–133. [recenzja książki Małgorzaty Dzieduszyckiej „Apocalypsis cum figuris”. Opis spektaklu]

Woźniakowski Jacek: AICA z przyległościami, „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 40, z 5 października, s. 4, 5.

 

1976

Chodunowa Jelena: Po „Apocalypsis”, przekład Klemens Białek, „Dialog” 1976 nr 3, s. 113–116.

Guszpit Ireneusz: Ewolucja „Apocalypsis cum figuris”, „Dialog” 1976 nr 3, s. 106–113. Przedruk pod tytułem „Apocalypsis…” bez Chrystusa [w:] tegoż: Sceny z mojego teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 83–95; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 527–537.

Guszpit Ireneusz: Partytura słowna „Apocalypsis cum figuris” Jerzego Grotowskiego, „Litteraria” (Wrocław) 1976 nr 8, s. 115–154.

 

1984

Grotowski Jerzy: Wokół powstawania „Apocalypsis”, [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 449–462. Pierwodruk włoski: Sulla genesi di „Apocalypsis”, traduzione di Carla Pollastrelli, [w:] 10 anni, stagione 1984/85, Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera. [Publikacja została opatrzona następującą notą: „Polska wersja tego tekstu została przygotowana przez Leszka Kolankiewicza na podstawie rękopiśmiennych notatek ze spotkania, które odbyło się po otwartej premierze Apocalypsis cum figuris,w okolicach dziesiątej rocznicy założenia Teatru Laboratorium (1969)”. Według informacji Leszka Kolankiewicza tekst został uzupełniony o fragmenty wypowiedzi Grotowskiego podczas jednego ze spotkań odbytych w dniach 16–19 listopada 1976 r. w Moskwie, przy okazji udziału w polsko-radzieckim seminarium teatralnym zorganizowanym w ramach III Festiwalu Dramaturgii Polskiej.]

 

1987

Kolankiewicz Leszek: Koniec teatru – koniec świata, „Dialog” 1987 nr 3, s. 102–107.

 

1989

Czajkowski Michał, ks: „Apocalypsis cum figuris”, „Więź” 1989 nr 10, s. 55–63.

 

1990

Raczak Lech: Ciemny, „Obserwator Wielkopolski” 1990 nr 186, z 12 sierpnia. Przedruk [w:] Ryszard Cieślak. Aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu, katalog wystawy poświęconej aktorowi (21 marca – 15 maja 1991), Muzeum Historyczne, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1991, s. 19–21.

 

1995

Kanabrodzki Mateusz: Apocalypsis cum ludis infantium, „Dialog” 1995 nr 8, s. 94–106. Przedruk [w:] tegoż: Dziecięcy język teatru, Łódzki Dom Kultury – Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódź 1997, s. 10–48; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 489–526.

 

2006

Osiński Zbigniew: O „Samuelu Zborowskim” według Juliusza Słowackiego we wrocławskim Teatrze Laboratorium, [w:] Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego, pod redakcją Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 339–352.

 

2006

Flaszen Ludwik: „Apocalypsis cum figuris”. Kilka uwag wstępnych, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 94–97. Przedruk [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 100–103. [Do druku podał Leszek Kolankiewicz. Tekst przygotowany na podstawie odpisu sporządzonego przez Leszka Kolankiewicza w archiwum Instytutu Aktora – Teatru Laboratorium we Wrocławiu z przechowywanego tam dawniej maszynopisu, będącego prawdopodobnie podstawą tłumaczeń na język francuski i angielski do programu przedstawienia Apocalypsis cum figuris.] Wersja w języku francuskim „Apocalypsis cum figuris”. En guise d’introduction, [w:] Apocalypsis cum figuris, program do przedstawienia, b. n. tłum., Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław b.d., s. [4]–[5], wersja w języku angielskim „Apocalypsis cum Figuris”: Some introductory notes, [w:] Apocalypsis cum Figuris, program do przedstawienia, b. n. tłum., Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław b.d., s. [4]–[5].

Szturc Włodzimierz: Jak Jerzy Grotowski myślał o „Samuelu Zborowskim”?, [w:] Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego, pod redakcją Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 353–362.

 

2008

Gdowska Joanna: Świątynie jest pusta. Gott ist tott, „Dziennik Teatralny” 2008, z 16 maja. Przedruk [w:] „Nietak!t” 2012 nr 3, s. 6–9.

 

2010

Czytanie „Apocalypsis cum figuris”, „Nietak!t” 2012 nr 3, s. 6–18. [teksty Joanny Gdowskiej, s. 6–9; Martyny Dębskiej, s. 10–11; Weroniki Szoty, s. 12; Ilony Matuszak, s. 13–14; Grzegorza Drużgi, s. 14–16; Tobiasza Papuczysa, s. 17–18]

Guszpit Ireneusz: Czytanie „Apocalypsis cum figuris”, „Nietak!t” 2012 nr 3, s. 4.

 

2012

Adamiecka-Sitek Agata: Grotowski, kobiety i homoseksualiści. Na marginesach „człowieczego dramatu”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2012 nr 112, s. 94–105.

Adamiecka-Sitek Agata, Kolankiewicz Leszek: Korespondencja, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2013 nr 114, s. 93–102.

Kolankiewicz Leszek: Bluźnierstwo, [w:] Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, pod redakcją Kamila Kopani, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, s. 140–172.

 

2013

Cascetta Annamaria: „Apocalypsis cum figuris”. Radykalne wyzwanie ciemnego i jego wygnanie ze współczesnego świata w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, przełożyli przełożyli Ryszard Kurpiel i Katarzyna Woźniak „Performer” 2013 nr 6.

 

2016

Błażejczyk Sylwia: „Apocalypsis cum figuris” Rafała Wojaczka, „Teatr” 2016 nr 11.

 

2017

Kornaś Tadeusz: „Idź i nie przychodź więcej” według Jerzego Grotowskiego i Thomasa Richardsa, [w:] Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii, pod redakcją Magdaleny Hasiuk i Elżbiety Kołdrzak, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2017, s. 65–77.

Kufel Marta: Polskie powroty Chrystusa, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2017 nr 141, s. 29–34.

 

2018

Bacci Roberto: „Apocalypsis cum figuris”: utrata, która daje nam życie, „Performer” 2018 nr 15.

Draguła Andrzej ks.: Chrystus odchodzi. „Apocalypsis” z teologicznego dystansu, „Performer” 2018 nr 15.

Dziewulska Małgorzata: O uhistorycznieniu „apokalipsy kaca”, „Performer” 2018 nr 15.

Karsznia Adela M.: Niezbadana ziemia i splątanie granic: o etnografię „Apocalypsis cum figuris”, „Performer” 2018 nr 15.

Kosiński Dariusz: Apocalypsis ’68, „Performer” 2018 nr 15.

Koman Aleksandra, Katarzyna Woźniak: Spóźnieni goście. „Apocalypsis cum figuris” we włoskich recenzjach z lat 1975–1979, „Performer” 2018 nr 15.

Kumiega Jenna: „Apocalypsis cum figuris”: przekład i osobista relacja, „Performer” 2018 nr 15.

Lizurek Julia: Zrozumieć „Apocalypsis”, „Performer” 2018 nr 15.

Mazurkiewicz Henryk: „Istniał tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu”, czyli o sposobach naśladowania Chrystusa, „Performer” 2018 nr 15.

Schechner Richard: Wspominając „Apocalypsis cum figuris” po 49 latach, „Performer” 2018 nr 15.

Woźniak Katarzyna: O stosunku Kościoła do działalności Jerzego Grotowskiego w latach siedemdziesiątych na marginesie „Apocalypsis cum figuris”. Rekonesans, „Performer” 2018 nr 15.

 

W językach obcych

Cascetta Annamaria: „Apocalypsis cum figuris”. La sfida radicale del Simpleton e la sua cacciata dal mondo contemporaneo nel Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski, [w:] tejże: La passione dell’uomo. Voci dal teatro europeo del Novecento, Edizioni Studium, Roma 2006.

Cynkutis Zbigniew: Apocalypsis cum Figuris, [w:] tegoż: Acting with Grotowski: Theatre as a Field for Experiencing Life, translated by Khalid Tyabji, edited by Paul Allain and Khalid Tyabji, Routledge, Abingdon – New York 2015, s. 49–63.

Grotowski Jerzy: Sulla genesi di „Apocalypsis”, traduzione di Carla Pollastrelli, in: 10 anni, stagione 1984 / 85, Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera.

Grotowski Jerzy: On the Genesis of „Apocalypsis”, translated by Kris Salata, „TDR. The Drama Review, Journal of Performance Studies”, 2008 summer, 52:2, t. 128, s. 41–51.

Kumiega Jennifer: „Apocalypsis Cum Figuris”, [w:] tejże: The Theatre of Grotowski, Methuen, London and New York 1985, s. 87–105.

Kumiega Jennifer: Appendix: „Apocalypsis Cum Figuris”. Translation and personal account, [w:] tejże: The Theatre of Grotowski, Methuen, London and New York 1985, s. 239–271.