Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Akropolis

Zestawili Monika Blige i Dariusz Kosiński

 

W języku polskim

1962

Bąk Bogdan: „Akropolis” z Laboratorium, „Słowo Polskie” 1962 nr 277, z 21 listo­pada, s. 3.

Chodziński J[an]: 13 Rzędów, „Widnokrąg” (dod. do „Nowin Rzeszowskich”) 1962, z 18 listopada, s. 4.

Ciotka Agnieszka [właśc. Zofia Senwtowa]: Deficytowy artykuł, „Trybuna Opolska” 1962 nr 244, z 13–14 października, s. 6.

Falkowski Jerzy: List do ciotki Agnieszki, „Trybuna Opolska” 1962 nr 256, z 27–28 października, s. 3.

Flaszen Ludwik: „Akropolis”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1962 (październik), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki: [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 51–52; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 63–65.

Gawlik Jan Paweł: Akropolis 1962, „Trybuna Opolska” 1962 nr 250, z 20–21 paździer­nika, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 167–170.

 

1963

Falkowski Jerzy: Po opolskim sezonie teatralnym 1962/63. Prywatny bilans recenzenta, „Kalendarz Opolski na rok 1964” [1963], s. 185, 189–191.

Jagoszewski Mieczysław: Wyspiański w „Teatrze 13 Rzędów”, „Dziennik Łódzki” 1963 nr 49, z 26 lutego, s. 3.

Kelera Józef: Krótka seria z suplementem, „Odra” 1963 nr 2, s. 79–82.

Kudliński Tadeusz: Tydzień teatralny, „Dziennik Polski” 1963 nr 114, z 15 maja, s. 3.

Nienacki Zbigniew: Tradycja i nowoczesność w Pałacyku ZMS, „Odgłosy” 1963 nr 10, z 10 marca, s. 1, 4.

Orłowski Władysław: W Teatrze „13 Rzędów”. „Akropolis”, „Głos Robotniczy” 1963 nr 49, z 27 lutego, s. 3.

Panasewicz Jerzy: 7 dni w teatrze, „Express Ilustrowany” 1963 nr 52, z 2–3 marca, s. 4.

Sbrana Leone: Notatnik z podróży po Polsce, „Współczesność” 1963 nr 16, z 16–31 lipca, s. 2.

Sławińska Irena T.: Wyspiański w krematorium, „Trybuna Robotnicza” 1963 nr 13, z 16 stycznia, s. 3.

 

1964

Błoński Jan: 13 rzędów nie takich jak inne, „Przekrój” 1964 nr 1025, z 29 listopada, s. 5–6.

Flaszen Ludwik: „Dziady”, „Kordian”, „Akropolis” w Teatrze 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 220–228. Przedruki: „Akropolis”: podejście do tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 57–73; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 310–335; fragment na temat Akropolis [w:] Sto przedstawień w opisach polskich autorów, opracowanie Zbigniew Raszewski, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1993, s. 233–239; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 66–76.

Kłossowicz Jan: Podróż do źródeł teatru, „Polityka” 1964 nr 51–52, z 19–26 grudnia, s. 7. Wersja rozszerzona [w] tegoż: Teatr stary i nowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 162–175; przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 238–249.

Raszewski Zbigniew: Teatr 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 235–241. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 229–237.

 

1965

Bratkowski Stefan: Godzina u Grotowskiego, [w:] tegoż: Podróż na peryferie, Wydaw­nictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1965, s. 149–158.

 

1969

Osiński Zbigniew: Apoteoza i szyderstwo, „Akropolis” w Teatrze Laboratorium, „Miesięcznik Literacki” 1969 nr 12, s. 58–68. Wersja zmieniona: „Akropolis” w Teatrze Laboratorium, [w:] tegoż: Teatr Dionizo­sa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 170–221. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia, s. 300–334.

 

2007

Brook Peter: Wprowadzenie do filmu „Akropolis”, spisała i przełożyła Adela Karsznia, redakcja przekładu Grzegorz Ziółkowski, [w:] tegoż: Teatr jest tylko formą. O Grotowski, wybór Georges Banu, Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 14–25. Przedruk [w:] Z Jerzym Grotowskim, Teatr jest tylko formą, pod redakcją Paula Allaina, Georges’a Banu i Grzegorza Ziółkowskiego, opracowanie Grzegorza Ziółkowskiego, wydanie 2 zmienione, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 14–23.

 

2009

Kosiński Dariusz: Pierwszy szczyt„Akropolis”, [w:] tegoż: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 139–155.

Niziołek Grzegorz: Auschwitz – Wawel – Akropolis. Niewczesny montaż, Gazeta Teatralna „Didaskalia” 2009 nr 91 (czerwiec), s. 26–31.

Wichowska Joanna: „Akropolis”: duchy i ludzie, dwutygodnik.com 2009 nr 12.

 

2013

Masternak Agnieszka: Troja – Wawel – Auschwitz. Stosunek scenariusza Jerzego Gro­towskiego do „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego na przykładzie aktu trojańskiego, „Performer” 2013 nr 6.

Niziołek Grzegorz: Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew­skiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 281–308.

 

2014

Kosiński Dariusz: Na plemion cmentarzysku. „Akropolis” Jerzego Grotowskiego po pół wieku, [w:] Teatralium, pod redakcją Dagmary Stanosz, Muzeum Śląskie, Katowice 2014, s. 27–35.

 

2015

Kolankiewicz Leszek: Kłącze „Akropolis”, „Dialog” 2015 nr 1, s. 114–125.

Kosiński Dariusz: Akropolis nasze, [w:] tegoż: Grotowski. Profanacje, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 177–262.

Paavolainen Teemu: Przypadek polski: Teatr(y) ubog(ie) i ekologia kulturowa, przełożyli Martyna Nowicka i Konrad Wojnowski, „Performer” 2013 nr 6 (fragment książki Theatre/Ecology/Cogni­tion: Theorising Performer-Object Interaction in Grotowski, Kantor and Meyerhold, Palgrave Macmillian, London – New York 2012).

 

2017

Kornaś Tadeusz: Okrucieństwo i apoteoza w „Akropolis” Grotowskiego, [w:] tegoż: Apologie. Szkice o teatrze i religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 12–33.

 

W językach obcych

Brook Peter: Introduction to the film „Akropolis”, [w:] tegoż: With Grotowski: Theatre is Just a Form, edited by Georges Banu and Grzegorz Ziółkowski with Paul Allain, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

Romanska Magda: The Post-Traumatic Theatre of Grotowski and Kantor: History and Holocaust in „Akropolis” and „Dead Class”, Anthem Press, London – New Jork – Delhi 2012.

Temkine Raymonde: Akropolis, [w:] tejże: Grotowski, La Cité, Lausanne 1968, s. 173–180.

 

Apocalypsis cum figuris

Zestawiła Monika Blige

 

W języku polskim

1968

Buski Tadeusz [Burzyński Tadeusz]: „Apocalypsis cum figuris”, „Gazeta Robotnicza” 1968 nr 193, z 15 sierpnia, s. 5. Przedruk [w:] tegoż: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 24–26.

 

1969

Bąk Bogdan: Wieczór w trumnie, „Słowo Polskie” 1969 nr 90, z 17 kwietnia, s. 3.

Czarmiński Bogusław: „Apocalypsis cum figuris”?, „Kultura” 1969 nr 19, z 11 maja, s.10.

Jabłonkówna Leonia: Klucz od przepaści, „Teatr” 1969 nr 18, z 16–30 września, s. 4–5. Przedruk [w:] „Performer” 2018 nr 15.

Kajzar Helmut: I co dalej po zagładzie?, „Teatr” 1969 nr 16, z 16–31 sierpnia, s. 10–11.

Kelera Józef: „Apocalypsis” – „Fantazy” – Festiwal dziesiąty, „Odra” 1969 nr 7–8, s. 93–95. Przedruk [w:] tegoż: Takie były zabawy, spory w one lata. Szkice i felietony teatralne 1968–1972, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, s. 71–78.

Puzyna Konstanty: Powrót Chrystusa, „Teatr” 1969 nr 19, z 1–15 października, s. 11–13. Przedruki [w:] tegoż: Burzliwa pogoda. Felietony teatralne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 47–59; [w:] Jerzy Grotowski: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler i Zbigniew Osiński, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990, s. 167–177; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 189–200; [w:] Konstanty Puzyna: Czasem coś żywego. Teksty najważniejsze, wybór tekstów Tadeusz Nyczek i Małgorzata Szpakowska, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2015, s. 193–205. Wersja w języku angielskim pt. A Myth Vivisected: Grotowski’s „Apocalypsis”, b.n. tłum., [w:] The Grotowski Sourcebook, edited by Richard Schechner and Lisa Wolford, Routledge, Abingdon – New York 2011, s. 88–102.

Różewicz Tadeusz: „Apocalypsis cum figuris” (W Laboratorium Jerzego Grotowskiego), „Odra” 1969 nr 7–8, s. 107–108. Przedruki [w:] „Polska” 1969 nr 12, s. 10–11 (fragment); [w:] tego: Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 151–153; [w:] tegoż: Utwory zebrane. Dramat, t. 2, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005, s. 153–155; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 205–207.

 

1970

Belusiak Stanisława: Przychylni nowościom, „Zielony Sztandar” 1970 nr 34, z 26 kwietnia, s. 5.

Grodzicki August: Wizyta u Grotowskiego, „Życie Warszawy” 1970 nr 145, z 19 czerwca, s. 3.

Kazimierczyk Barbara: Tomaszewski i Grotowski czyli Wrocław europejski, „Kierunki” 1970 nr 11, z 15 marca, s. 5, 11.

Kott Jan: „Czemu mam tańczyć w tym tragicznym chórze...” (O Grotowskim), „Wiadomości” (Londyn) 1970 nr 11, z 15 marca, s. 3. Przedruki [w:] tegoż: Kamienny Potok. Szkice, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, Warszawa 1981, s. 80–83; Kamienny Potok. Eseje, Aneks, Londyn 1986, s. 105–110; Kamienny Potok. Eseje o teatrze i pamięci, wydanie krajowe drugie rozszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991, s. 215–223; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 208–214. Wersja w języku angielskim pt. Why Should I Take Part in the Sacred Dance, translated by E.J. Czerwinski, [w:] The Grotowski Sourcebook, edited by Richard Schechner and Lisa Wolford, Routledge, Abingdon – New York 2011, s. 134–140.

Krzemień Teresa: Po „Apocalypsis cum figuris”, „Słowo Powszechne” 1970 nr 60, z 12 marca, s. 4.

Puzyna Konstanty: Załącznik do „Apocalypsis”, „Teatr” 1970 nr 14, z 16–31 lipca, s. 16–17. Przedruki [w:] tegoż: Burzliwa pogoda. Felietony teatralne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 96–100; Jerzy Grotowski: Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja Janusz Degler i Zbigniew Osiński, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1990, s. 178–181; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 201–204; [w:] Konstanty Puzyna: Czasem coś żywego. Teksty najważniejsze, wybór tekstów Tadeusz Nyczek i Małgorzata Szpakowska, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2015 , s. 193–205. Wersja angielska An Annex to „Apocalypsis”, b.n. tłum., [w:] The Grotowski Sourcebook, edited by Richard Schechner and Lisa Wolford, Routledge, Abingdon – New York 2011, s. 102–106.

Szydłowski Roman: Spotkanie z teatrem Grotowskiego, „Trybuna Ludu” 1970 nr 93, z 4 kwietnia, s. 8.

Wojaczek Rafał: Apocalypsis cum figuris, „Odra” 1970 nr 10, s. 26. Przedruk [w:] tegoż: List do nieznanego poety, wybrał i wstępem opatrzył Stanisław Stabro, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 122; oraz jako *** [w:] tegoż: Wiersze, opracował Bogusław Kierc, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 42.

 

1971

Filler Witold: Grotowski: początek tematu, „Kultura” 1971 nr 41, z 10 października, s. 10.

Kijowski Andrzej: Grotowski jest geniuszem, „Tygodnik Powszechny” 1971 nr 41, z 10 października, s. 8. Przedruk [w:] „Performer” 2018 nr 15.

Kosińska Maria: Zespół Grotowskiego w Warszawie, „Życie Warszawy” 1971 nr 233, z 29 września.

Słonimski Antoni: Obrona odbiorcy, „Tygodnik Powszechny” 1971 nr 51–52, z 19–26 grudnia, s. 12.

Szydłowski Roman: Problemy teatru Grotowskiego, „Trybuna Ludu” 1971 nr 274, z 1 października, s. 6.

Wysłouch Seweryna: Grotowski – niszczyciel znaków, „Dialog” 1971 nr 8, s. 126–131. Przedruk pt. Grotowski – destruktor znaków, [w:] tejże: Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 177–184; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 481–488.

 

1973

Dzieduszycka Małgorzata: Wracając do „Apocalypsis cum figuris”, „Teatr” 1973 nr 11, z 1–15 czerwca, s. 17–18.

Kłossowicz Jan: Podróż do źródeł teatru, [w:] tegoż: Teatr stary i nowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 162–175.

 

1974

„Apocalypsis cum figuris”, ze Stanisławem Scierskim rozmawiała Krystyna Starczak, „Odra” 1974 nr 6, s. 85–95. Przedruk [w:] Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975, s. 81–88.

Dzieduszycka Małgorzata: Apocalypsis cum figuris. Opis spektaklu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

Sulikowski Andrzej: „Apocalypsis cum figuris”. Wieloznaczność struktury widowiska, „Znak” 1974 nr 9, s. 1178–1188.

 

1975

Guszpit Ireneusz: Próba opisu, „Odra” 1975 nr 6, s. 98–100.

M.D.: Dlaczego?, „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 45, z 9 listopada, s. 4.

Mentzel Zbigniew: Grotowski w laboratorium teatrologów, „Twórczość” 1975 nr 7, s. 132–133. [recenzja książki Małgorzaty Dzieduszyckiej „Apocalypsis cum figuris”. Opis spektaklu]

Woźniakowski Jacek: AICA z przyległościami, „Tygodnik Powszechny” 1975 nr 40, z 5 października, s. 4, 5.

 

1976

Chodunowa Jelena: Po „Apocalypsis”, przekład Klemens Białek, „Dialog” 1976 nr 3, s. 113–116.

Guszpit Ireneusz: Ewolucja „Apocalypsis cum figuris”, „Dialog” 1976 nr 3, s. 106–113. Przedruk pod tytułem „Apocalypsis…” bez Chrystusa [w:] tegoż: Sceny z mojego teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 83–95; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 527–537.

Guszpit Ireneusz: Partytura słowna „Apocalypsis cum figuris” Jerzego Grotowskiego, „Litteraria” (Wrocław) 1976 nr 8, s. 115–154.

 

1984

Grotowski Jerzy: Wokół powstawania „Apocalypsis”, [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 449–462. Pierwodruk włoski: Sulla genesi di „Apocalypsis”, traduzione di Carla Pollastrelli, [w:] 10 anni, stagione 1984/85, Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera. [Publikacja została opatrzona następującą notą: „Polska wersja tego tekstu została przygotowana przez Leszka Kolankiewicza na podstawie rękopiśmiennych notatek ze spotkania, które odbyło się po otwartej premierze Apocalypsis cum figuris,w okolicach dziesiątej rocznicy założenia Teatru Laboratorium (1969)”. Według informacji Leszka Kolankiewicza tekst został uzupełniony o fragmenty wypowiedzi Grotowskiego podczas jednego ze spotkań odbytych w dniach 16–19 listopada 1976 r. w Moskwie, przy okazji udziału w polsko-radzieckim seminarium teatralnym zorganizowanym w ramach III Festiwalu Dramaturgii Polskiej.]

 

1987

Kolankiewicz Leszek: Koniec teatru – koniec świata, „Dialog” 1987 nr 3, s. 102–107.

 

1989

Czajkowski Michał, ks: „Apocalypsis cum figuris”, „Więź” 1989 nr 10, s. 55–63.

 

1990

Raczak Lech: Ciemny, „Obserwator Wielkopolski” 1990 nr 186, z 12 sierpnia. Przedruk [w:] Ryszard Cieślak. Aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu, katalog wystawy poświęconej aktorowi (21 marca – 15 maja 1991), Muzeum Historyczne, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1991, s. 19–21.

 

1995

Kanabrodzki Mateusz: Apocalypsis cum ludis infantium, „Dialog” 1995 nr 8, s. 94–106. Przedruk [w:] tegoż: Dziecięcy język teatru, Łódzki Dom Kultury – Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódź 1997, s. 10–48; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 489–526.

 

2006

Osiński Zbigniew: O „Samuelu Zborowskim” według Juliusza Słowackiego we wrocławskim Teatrze Laboratorium, [w:] Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego, pod redakcją Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 339–352.

 

2006

Flaszen Ludwik: „Apocalypsis cum figuris”. Kilka uwag wstępnych, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 94–97. Przedruk [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 100–103. [Do druku podał Leszek Kolankiewicz. Tekst przygotowany na podstawie odpisu sporządzonego przez Leszka Kolankiewicza w archiwum Instytutu Aktora – Teatru Laboratorium we Wrocławiu z przechowywanego tam dawniej maszynopisu, będącego prawdopodobnie podstawą tłumaczeń na język francuski i angielski do programu przedstawienia Apocalypsis cum figuris.] Wersja w języku francuskim „Apocalypsis cum figuris”. En guise d’introduction, [w:] Apocalypsis cum figuris, program do przedstawienia, b. n. tłum., Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław b.d., s. [4]–[5], wersja w języku angielskim „Apocalypsis cum Figuris”: Some introductory notes, [w:] Apocalypsis cum Figuris, program do przedstawienia, b. n. tłum., Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław b.d., s. [4]–[5].

Szturc Włodzimierz: Jak Jerzy Grotowski myślał o „Samuelu Zborowskim”?, [w:] Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego, pod redakcją Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 353–362.

 

2008

Gdowska Joanna: Świątynie jest pusta. Gott ist tott, „Dziennik Teatralny” 2008, z 16 maja. Przedruk [w:] „Nietak!t” 2012 nr 3, s. 6–9.

 

2010

Czytanie „Apocalypsis cum figuris”, „Nietak!t” 2012 nr 3, s. 6–18. [teksty Joanny Gdowskiej, s. 6–9; Martyny Dębskiej, s. 10–11; Weroniki Szoty, s. 12; Ilony Matuszak, s. 13–14; Grzegorza Drużgi, s. 14–16; Tobiasza Papuczysa, s. 17–18]

Guszpit Ireneusz: Czytanie „Apocalypsis cum figuris”, „Nietak!t” 2012 nr 3, s. 4.

 

2012

Adamiecka-Sitek Agata: Grotowski, kobiety i homoseksualiści. Na marginesach „człowieczego dramatu”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2012 nr 112, s. 94–105.

Adamiecka-Sitek Agata, Kolankiewicz Leszek: Korespondencja, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2013 nr 114, s. 93–102.

Kolankiewicz Leszek: Bluźnierstwo, [w:] Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, pod redakcją Kamila Kopani, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, s. 140–172.

 

2013

Cascetta Annamaria: „Apocalypsis cum figuris”. Radykalne wyzwanie ciemnego i jego wygnanie ze współczesnego świata w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, przełożyli przełożyli Ryszard Kurpiel i Katarzyna Woźniak „Performer” 2013 nr 6.

 

2016

Błażejczyk Sylwia: „Apocalypsis cum figuris” Rafała Wojaczka, „Teatr” 2016 nr 11.

 

2017

Kornaś Tadeusz: „Idź i nie przychodź więcej” według Jerzego Grotowskiego i Thomasa Richardsa, [w:] Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii, pod redakcją Magdaleny Hasiuk i Elżbiety Kołdrzak, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2017, s. 65–77.

Kufel Marta: Polskie powroty Chrystusa, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2017 nr 141, s. 29–34.

 

2018

Bacci Roberto: „Apocalypsis cum figuris”: utrata, która daje nam życie, „Performer” 2018 nr 15.

Draguła Andrzej ks.: Chrystus odchodzi. „Apocalypsis” z teologicznego dystansu, „Performer” 2018 nr 15.

Dziewulska Małgorzata: O uhistorycznieniu „apokalipsy kaca”, „Performer” 2018 nr 15.

Karsznia Adela M.: Niezbadana ziemia i splątanie granic: o etnografię „Apocalypsis cum figuris”, „Performer” 2018 nr 15.

Kosiński Dariusz: Apocalypsis ’68, „Performer” 2018 nr 15.

Koman Aleksandra, Katarzyna Woźniak: Spóźnieni goście. „Apocalypsis cum figuris” we włoskich recenzjach z lat 1975–1979, „Performer” 2018 nr 15.

Kumiega Jenna: „Apocalypsis cum figuris”: przekład i osobista relacja, „Performer” 2018 nr 15.

Lizurek Julia: Zrozumieć „Apocalypsis”, „Performer” 2018 nr 15.

Mazurkiewicz Henryk: „Istniał tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu”, czyli o sposobach naśladowania Chrystusa, „Performer” 2018 nr 15.

Schechner Richard: Wspominając „Apocalypsis cum figuris” po 49 latach, „Performer” 2018 nr 15.

Woźniak Katarzyna: O stosunku Kościoła do działalności Jerzego Grotowskiego w latach siedemdziesiątych na marginesie „Apocalypsis cum figuris”. Rekonesans, „Performer” 2018 nr 15.

 

W językach obcych

Cascetta Annamaria: „Apocalypsis cum figuris”. La sfida radicale del Simpleton e la sua cacciata dal mondo contemporaneo nel Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski, [w:] tejże: La passione dell’uomo. Voci dal teatro europeo del Novecento, Edizioni Studium, Roma 2006.

Cynkutis Zbigniew: Apocalypsis cum Figuris, [w:] tegoż: Acting with Grotowski: Theatre as a Field for Experiencing Life, translated by Khalid Tyabji, edited by Paul Allain and Khalid Tyabji, Routledge, Abingdon – New York 2015, s. 49–63.

Grotowski Jerzy: Sulla genesi di „Apocalypsis”, traduzione di Carla Pollastrelli, in: 10 anni, stagione 1984 / 85, Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera.

Grotowski Jerzy: On the Genesis of „Apocalypsis”, translated by Kris Salata, „TDR. The Drama Review, Journal of Performance Studies”, 2008 summer, 52:2, t. 128, s. 41–51.

Kumiega Jennifer: „Apocalypsis Cum Figuris”, [w:] tejże: The Theatre of Grotowski, Methuen, London and New York 1985, s. 87–105.

Kumiega Jennifer: Appendix: „Apocalypsis Cum Figuris”. Translation and personal account, [w:] tejże: The Theatre of Grotowski, Methuen, London and New York 1985, s. 239–271.

 

Bogowie deszczu/Pechowcy

Zestawiła Karolina Sołtys

 

W języku polskim

1958

Barnaś Kazimierz: „Bogowie Deszczu”, „Teatr” 1958 nr 16, z 15–31 sierpnia, s. 7–8.

Falkowski Jerzy: Niektóre twarze naszego pokolenia, „Współczesność” 1958 nr 30, z 1–15 grudnia, s. 8.

Greń Zygmunt: Bogowie deszczu, „Dziennik Polski” 1958 nr 165.

Grotowski Jerzy: Leszek Herdegen. Aktor publicystyczny, „Współczesność” 1958 nr 31, z 16 grudnia, s. 8. Przedruk: tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 102–104.

Jaszcz [Roman Szydłowski]: W kręgu obyczajowym, „Trybuna Ludu” 1958 nr 274, z 1 października.

Konopacka-Csala Krystyna: Co oni mają ROBIĆ?, „Trybuna Opolska” 1958 nr 273, z 17 listopada, s. 3.

Kudliński Tadeusz: Skądże Bogowie, „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 40, z 5 października, s. 6.

Natanson Wojciech: O młodości, „Teatr” 1958 nr 16, z 15–31 sierpnia, s. 6–7.

Passakas Jerzy: Bogowie deszczu, „Kierunki” 1958 nr 33, z 17 marca, s. 12.

Pochroń Edward: Opole. Upartym ku chwale, „Życie Literackie” 1958 nr 48, z 30 listopada, s. 10.

rk [R. Balcerzak], Rozmowa z reżyserem. Przed premierą „Pechowców”, „Trybuna Opolska” 1958 nr 265, z 7 listopada, s. 5.

a) Wyznanie realizatorów spektaklu; b) Motta reżysera; c) Z teatralnego scenariusza spektaklu; d) Wyznanie reżysera, w programie spektaklu Bogowie deszczu, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera: 4 lipca 1958, s. 4–11 (z nienumerowanych). Przedruk [z programu do Bogów deszczu]: [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 86–89.

Zastępca: Sensacyjny pojedynek: reżyser contra autor, „Echo Krakowa” 1958 nr 159.

 

1959

Grotowski Jerzy: Pieszczochy. Korespondencja własna z Paryża, „Ekran” 1959 nr 3, z 18 stycznia, s. 7. Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 109–113.

rk [Romana Konieczna]: Przed premierą „Pechowców”. Rozmowa z reżyserem, „Trybuna Opolska” 1958 nr 265, z 17 listopada, s. 5.

Grotowski Jerzy: Twórcze ambicje teatru, „Współczesność” 1958 nr 29, z 16 listopada, s. 3. Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 94–97.

Grotowski Jerzy: Rozmowy w Elsynorze, kolejne części opublikowano [w:] cz. 1: „Ekran” 1958 nr 41, z 12 października, s. 6; cz. 2: „Ekran” 1958 nr 42, z 19 października, s. 7; cz. 3: „Ekran” 1958 nr 44, z 2 listopada, s. 10. Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 90–93. Nieco zmieniony fragment części pierwszej zatytułowany Teatr i Graal został włączony do programu przedstawienia Pechowców w Teatrze 13 Rzędów w Opolu.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 42–47.

 

2009

Targoń Joanna: Don Kichot w okularkach dla krótkowidzów, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2009, z 20 marca.

Targoń Joanna: Wokół Jurka zawsze coś się działo. Rozmowa z Romaną Próchnicką, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 2009, z 20 marca.

 

Dziady

Zestawili Monika Blige i Dariusz Kosiński

 

1961

Bąk Bogdan: Teatr w „Monopolu”, „Słowo Polskie” 1961 nr 272, z 17 listopada, s. 3.

„Dziady” jako model teatru nowoczesnego, rozmowa z dyrektorem Teatru „13 Rzę­dów” w Opolu – Jerzym Grotowskim [rozmawiał Jerzy Falkowski], „Współczesność” 1961 nr 21, z 1–15 listopada, s. 8. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, zespół redakcyjny Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 203–206.

„Dziady” w Teatrze 13 Rzędów, „Trybuna Opolska” 1961 nr 142, z 17–18 czerwca, s. 2.

Flaszen Ludwik: „Dziady”. Komentarz do inscenizacji J. Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1961 nr 6 (czerwiec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 41–42; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 51–53.

Godlewski Marian: Szanowny Panie Dyrektorze!, list z dnia 21 czerwca 1961.

Konieczna Romana: Zamiast recenzji. „Dziady” u Grotowskiego, „Trybuna Opolska” 1961 nr 164, z 13 lipca, s. 3.

Kudliński Tadeusz: „Dziady” w 13 Rzędach, czyli krakowiacy w Opolu, „Dziennik Polski” 1961 nr 159, z 1 lipca, s. 3. Przedruki pt. „Dziady” w 13 Rzędach, [w:] tegoż: Rodowód polskiego teatru, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 1972, s. 201–203; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 139–140.

Q [Jerzy Kreczmar]: Korespondencja. W związku z opolską inscenizacją „Dziadów” [odpowiedź na list Zdzisława Żygulskiego], „Teatr” 1961 nr 23, z 1–15 grudnia, s. 25.

Q [Jerzy Kreczmar]: Szkice i projekty, „Teatr” 1961 nr 17, z 1–5 września, s. 23.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: List z Opola. I co dalej?, „Tygodnik Powszechny” 1961 nr 28, z 9 lipca, s. 6.

Wróblewski Andrzej: Reflektorem po scenach, „Przegląd Kulturalny” 1961 nr 35, z 31 sierpnia, s. 7.

Zagórski Jerzy: Zasypane źródło, „Kurier Polski” 1961 nr 276, z 17 listopada, s. 4.

Żygulski Zdzisław: Korespondencja. W związku z opolską inscenizacją „Dziadów”, „Teatr” 1961 nr 23, z 1–15 grudnia, s. 25.

 

1962

Falkowski Jerzy: Pretensje i laury, „Kalendarz Opolski na rok 1963”, Opole [1962], s. 252–257.

Falkowski Jerzy: 13 rzędów, „Dookoła Świata” 1962 nr 18, z 6 maja, s. 3–5.

Kelera Józef: III Festiwal Wrocławski. Nagrody, omyłki, propozycje, sygnały, „Teatr” 1962 nr 14, z 16–31 lipca, s. 6–10.

N[atanson] W[ojciech]: „Dziady” i przekora, „Teatr” 1962 nr 6, z 16–31 marca, s. 9.

Siemiatycka Krystyna: Opolski „kij w mrowisko”, czyli eksperymenty 13 Rzędów, „Gazeta Białostocka” 1962 nr 118, z 19–20 maja, s. 4.

Szczawiński Józef: Szaleństwo z metodą, „Kierunki” 1962 nr 15, z 15 kwietnia, s. 2, 10.

Szydłowski Roman: Rekonesans opolski, „Trybuna Ludu” 1962 nr 73, z 15 marca, s. 6.

 

1964

Flaszen Ludwik: „Dziady”, „Kordian”, „Akropolis” w Teatrze 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 220–234. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 310–335; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 53–69; przedruki fragmentów Dziady, [w:] „Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, pod redakcją Grzegorza Niziołka i Tadeusza Kornasia, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 107–111; części Akropolis [w:] Akropolis, wersja 1967, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, Wrocław [1967]; Akropolis, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, [Wrocław 1969]; [w:] Sto przedstawień w opisach polskich autorów, opracowanie Zbigniew Raszewski, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 233–239; pt. „Akropolis”: podejście do tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 57–73; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 66–76.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Dziady” według Mickiewicza, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 19–21.

 

1979

Kucia Maciej: W poszukiwaniu mitu teatru. „Dziady” w reżyserii Jerzego Grotowskiego i Konrada Swinarskiego, [w:] Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku. Prace Ośrodka Krakowskiego poświęcone VIII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Zagrzebiu, pod redakcją Marii Bobrownickiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 151–166.

 

1991

Niziołek Grzegorz: Między dawnymi i młodszymi laty, „Teatr” 1991 nr 11, s. 28–30.

 

1998

Majchrowski Zbigniew: Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 107–118.

 

2009

Kosiński Dariusz: Chrystus i miotła – „Dziady”, [w:] tegoż: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 120–129.

 

2014

Wójtowicz Agnieszka: „Gra z pamięcią”. „Dziady” według Adama Mickiewicza [w:] tejże: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu 1959–1964, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 55–68.

 

2015

Kosiński Dariusz: Tajemnicą w twarz, [w:] tegoż: Grotowski. Profanacje, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 13–92.

Kain

Zestawiły Monika Blige i Karolina Sołtys

 

1960

A[ndrzej] W[róblewski]: Udana próba zbliżenia, „Teatr” 1960 nr 6, s. 23.

AWR [Andrzej Wróblewski]: Reflektorem po scenach, „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 10, z 3 marca, s. 9.

Biblijna tragigroteska w Teatrze 13 Rzędów, „Trybuna Opolska” 1960 nr 24, z 29 stycznia, s. 4.

eb., „Teatr 13 Rzędów” przyjechał do Warszawy, „Kurier Polski” 1960 nr 77, z 31 stycznia, s. 2.

e.c. [Edward Csató]: Ceterum censeo, „Teatr” 1960 nr 11, z 1–15 czerwca, s. 8.

Eberhardt Konrad: Rzecz o niemocy teatru, „Ekran” 1960 nr 19, z 8 maja, s. 6, 11.

Falkowski Jerzy: Biblijny kabaret z udziałem Byrona, „Współczesność” 1960 nr 5, z 1–15 marca, s. 9. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 113–116.

Flaszen Ludwik: „Kain” – informacja, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 2 (styczeń), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 266–269; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 33–35; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 42–44.

Flaszen Ludwik, Grotowski Jerzy: Przyszły sezon w 13 Rzędach, „Trybuna Opolska” 1960 nr 142, z 16 czerwca, s. 3. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 169–171.

Jasińska Zofia: Młodzi szukają, „Więź” 1960 nr 5, s. 149–153. Przedruk [w:] „Performer” 2016 nr 11–12.

Jaszcz [Jan Alfred Szczepański]: Byron nabity we Flaszena, „Trybuna Ludu” 1960 nr 94, z 3 kwietnia, s. 6.

Jaszcz [Jan Alfred Szczepański]: Jak urabiać opinię, „Trybuna Ludu” 1960 nr 88, z 28 marca, s. 4.

Jaszcz [Jan Alfred Szczepański]: Pierwszy kot – za płot. Ale…, „Trybuna Ludu” 1960 nr 97, z 6 kwietnia, s. 8.

„Kain”, czyli jak zabić autora, stenogram dyskusji z udziałem: Ludwika Flaszena, Konstantego Puzyny, Andrzeja Stawara, Adama Tarna i Krzysztofa Teodora Toeplitza, „Dialog” 1960 nr 6, s. 138–145.

Korczak Jerzy: W błocie…, „Głos Wielkopolski” 1960 nr 31, z 6 lutego, s. 3.

Kudliński Tadeusz: Świat se tańcuje, „Dziennik Polski” 1960 nr 61, z 12 marca, s. 4.

Kos[ińska] M[aria]: Teatr „13 Rzędów”, „Życie Warszawy” 1960 nr 87.

Lubecki Władysław: Eksperymentalny „Kain”, „Trybuna Opolska” 1960 nr 30, z 5 lutego, s. 3.

Między groteską a powagą, z Jerzym Grotowskim rozmawia Wanda Chila, „Głos Wielkopolski” 1960 nr 20, z 24–25 stycznia, s. 4. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 166–168.

Minkowski Aleksander: O! pole, „Świat” 1960 nr 10.

Sinko Grzegorz: Martwy Byron i żywy Grotowski, „Nowa Kultura” 1960 nr 11, z 13 marca, s. 8. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 117–120.

Es[manowski] Stefan: Margines teatralny, „Tygodnik Zachodni” 1960 nr 12.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: Byron „zlaicyzowany”, „Tygodnik Powszechny” 1960 nr 11, z 13 marca, s. 6.

Treugutt Stefan: Eksperymentaliści z Opola, „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 18, z 28 kwietnia, s. 9.

W[róblewski] A[ndrzej]: Udana próba zbliżenia, „Teatr” 1960 nr 6, z 15–31 marca, s. 23.

Zagórski Jerzy: Między heroizmem a zuchwałością, „Kurier Polski” 1960 nr 84, z 8 kwietnia, s. 4.

Zastępca [Bożena Zagórska]: Lord Byron w ludowym Opolu, „Echo Krakowa” 1960 nr 32, z 9 lutego, s. 3.

 

1961

Bąk Bogdan: Byron, Grotowski i Spółka, „Odra” 1961 nr 7, z 21 lutego, s. 8.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Kain” według Byrona, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 15–16.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 67–72.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Tekst nuży, jeśli nas nie obchodzą jego idee”, „Kwartalnik Opolski” 2004 nr 4, s. 63–79. Przedruk [w:] Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 27–42.

 

2018

Kosiński Dariusz: Alfa, Omega i to, co pomiędzy, [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 77–138.

Kordian

Zestawili Monika Blige i Dariusz Kosiński

 

1962

Flaszen Ludwik: „Kordian”. Komentarz do inscenizacji Jerzego Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1962 nr 7 (luty), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 49–50; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 60–62.

Kelera Józef: III Festiwal Wrocławski. Niespodzianki, omyłki, propozycje, sygnały, „Teatr” 1962 nr 14, z 16–31 lipca, s. 6–10.

Kwiatkowski Jerzy: Wewnątrz „Kordiana”, „Współczesność” 1962 nr 13, z 1–15 lipca, s. 4.

Piwińska Marta: „Kordian” w Teatrze 13 Rzędów, „Teatr” 1962 nr 8, z 16–30 kwietnia, s. 8–9. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 148–151.

Siemiatycka Krystyna: Opolski „kij w mrowisko”, czyli eksperymenty 13 Rzędów, „Ga­zeta Białostocka” 1962 nr 118, z 19–20 maja, s. 4.

Stankowska Halina: Kordian w kaftanie bezpieczeństwa, „Trybuna Opolska” 1962 nr 63, z 15 marca, s. 3.

Szczawiński Józef: Szaleństwo z metodą, „Kierunki” 1962 nr 15, z 15 kwietnia, s. 2, 10.

Szydłowski Roman: Rekonesans opolski, „Trybuna Ludu” 1962 nr 73, z 15 marca, s. 6.

Zast., III Wrocławski Festiwal Teatralny. Kordian do góry nogami, „Słowo Polskie” 1962 nr 122, z 24 maja, s. 2.

 

1963

Jerzy Falkowski: Pretensje i laury, „Kalendarz Opolski na rok 1963”, Opole [1962], s. 252–257.

Kubacki Wacław: „Kordian” na wariackich papierach, „Kultura” 1963 nr 21, z 3 czerw­ca, s. 4. Przedruki [w:] tegoż: W wyobraźni, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1964, s. 137–138; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 152–161.

Flaszen Ludwik: Teatr w oczach polonisty, „Współczesność” 1963 nr 14, z 16–31 lipca, s. 9.

 

1965

Flaszen Ludwik: Filolog w teatrze i inni, „Odra” 1965 nr 11, s. 79–81. Przedruki [w:] tegoż: Cyrograf, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, s. 14–19; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 343–349; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 162–166.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Kordian” według Słowackiego, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński, Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 23–25.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Co za ludzie, co za pokolenie…” „Kordian” według Juliusza Słowackiego, [w:] Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 69–86.

 

2006

Kaczyńska Leokadia: Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie „Kordiana” (1945–2000), Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 132–153.

 

2009

Kosiński Dariusz: Chrystus i miotła – „Kordian”, [w:] tegoż: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 130–139.

Wróblewska Jolanta: Kordian to wariat! – o inscenizacji Jerzego Grotowskiego, „Polonistyka” 2009 nr 11, s. 32–36.

 

2010

Masłowski Michał: Scenariusz Grotowskiego według „Kordiana”, [w:] Słowacki/Gro­towski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusz Kosińskiego i Wandy Świątkow­skiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Wrocław 2010, s. 77–89.

 

2013

Kosiński Dariusz: Kordian – profanacje, „Performer” 2013 nr 6.

 

2015

Kosiński Dariusz: Polskość jako szaleństwo, [w:] tegoż: Grotowski. Profanacje, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 93–175.

 

Krzesła

Zestawiła Karolina Sołtys

 

W języku polskim

1957

Adamski Jerzy: Ionesco – Kott – Adamski, „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 38, z 19 września.

Adamski Jerzy: Korespondencje. Ionesco – Kott – Adamski „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 38, z 19–25 września, s. 11 (korespondencja z Paryża).

Falkowski Jerzy, Kurczyna Adam: Pierwsze Zielone światła. Na marginesie premier „Krzeseł” i „Balu manekinów”, „Walka Młodych. Miesięcznik Instrukcyjny Związku Młodzieży Polskiej (Tygodnik)” Warszawa 1957 nr 19, z 6 sierpnia, s. 5.

Flaszen Ludwik: Klapa albo o potrzebie radości, „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 33, z 15–21 sierpnia, s. 1 i 5. Przedruki [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 49–54; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 33–35.

Greń Zygmunt: Krakowskie komedie omyłek, „Życie Literackie” 1957 nr 37, z 15 września, s. 1.

Greń Zygmunt: W teatrze. Nuda – i przeciwko niej, „Życie Literackie” 1957 nr 29, z 21 lipca, s. 9.

Gruda Józef: Po obejrzeniu „Krzeseł” w Teatrze Poezji, „Teatr i Film” 1957 nr 9, z 1 października.

Jędrzejczyk Olgierd: Niesamowite, „Gazeta Krakowska” 1957 nr 259.

Kott Jan: Ionesco i nieporozumienie krakowskie (w dziale JAK WAM SIĘ PODOBA?), „Przegląd Kulturalny” 1957 nr 35, z 29 sierpnia – 4 września, s. 3.

Kudliński Tadeusz: Krzesła – Puste?, „Tygodnik Powszechny” 1957 nr 28.

Passakas Jerzy: Chleb i niebo, „Kierunki” 1957 nr 3, z 14 sierpnia.

Vogler Henryk: Krzesła” czyli tragiczna farsa, „Dziennik Polski” 1957 nr 160, z 7 lipca.

 

Książę Niezłomny

Zestawiła Monika Blige

 

1965

Bądkowski Lech: Prawo i szantaż, „Głos Wybrzeża” 1965 nr 252, z 23–24 października, s. 4 (nawiązanie do recenzji Tadeusza Rafałowskiego).

Dzieduszycki Wojciech: Co o tym myślę?, „Odra” 1965 nr 6, s. 85–86.

Flaszen Ludwik: „Książę Niezłomny”. Przypisy do przedstawienia, „Materiały i Dyskusje” 1965 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Wrocław. Przedruki pt. „Książę Niezłomny”, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 93–95; [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 340–342; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 83–84; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 91.

Flaszen Ludwik: Książę Niezłomny”. Przebieg scen, Teatr Laboratorium 13 Rzędów [druk ulotny]. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 85–88; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 92–96.

Kelera Józef: Teatr w stanie łaski, „Odra” 1965 nr 11, s. 71–71. Przedruk [w:] tegoż: Pojedynki o teatr, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, s. 179–188; fragment [w:] tegoż: Grotowski wielokrotnie, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1999, s. 15–16; [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 105.

Łukasiewicz Jacek: Książę Niezłomny, [w:] tegoż: Zagłoba w piekle, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1965, s. 184–198.

Orłowski Władysław: Gościnne występy Teatru 13 Rzędów. „Książę Niezłomny”, „Głos Robotniczy” 1965 nr 236, z 5 października, s. 3.

Rafałowski Tadeusz: „Książę Niezłomny” w Teatrze „13 Rzędów”, „Głos Wybrzeża” 1965 nr 244, z 14 października, s. 4.

 

1966

Jabłonkówna Leonia: „Książę Niezłomny” w Teatrze 13 Rzędów, „Teatr” 1966 nr 2, z 16–31 stycznia, s. 8–9. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 178–183.

Miklińska Zofia: Szarlatan czy mag?, „Litery” 1966 nr 2.

Osiński Zbigniew: „Książę Niezłomny” w teatrze Grotowskiego, „Nurt” 1966 nr 2, s. 54–58. Przedruki: „Miesięcznik Literacki” 1966 nr 4, s. 48–53 (wersja zmieniona); [w:] tegoż: Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 222–257; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 386–416.

 

1968

Kreczmar Jan: O Grotowskim – nieuczenie, „Teatr” 1968 nr 23, z 1–15 grudnia, s. 8–9. Przedruk [w:] tegoż: Drugi notatnik aktora, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 183–190; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 184–188.

 

1992

Grotowski Jerzy: Przemówienie doktora honoris causa Jerzego Grotowskiego, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 19–24. Przedruk [w:] Promocja Jerzego Grotowskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 32–48; [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 862–870.

 

1995

Cieślak Ryszard: Szaleństwo Benwolia, na podstawie rozmowy przeprowadzonej przez Konstantinosa Themelisa, spisał z nagrania Bruno Chojak, wybór i opracowanie Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 40–47.

Grotowski Jerzy: Książę Niezłomny Ryszarda Cieślaka, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 21–28. Przedruk [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 854–861.

 

1999

Kornaś Tadeusz: Aktor „ogołocony”: „Książę Niezłomny” Teatru Laboratorium, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, pod redakcją Małgorzaty Sugiery, w cyklu „Wielkie dzieła teatralne” pod redakcją Krzysztofa Pleśniarowicza i Małgorzaty Sugiery, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 61–82; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 417–443; jako Aktor „ogołocony” – „Książę Niezłomny”, [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 15–19.

 

2000

Saganiak Magdalena: Dramaty Słowackiego w teatrze Grotowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 374–402.

 

2001

Baczyńska Beata: Notatki o „Księciu Niezłomnym”, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 169–183.

 

2002

Baczyńska Beata: „Książę Niezłomny” w teatrze, [w:] tejże: Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polskie tłumaczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 190–193.

 

2003

Osiński Zbigniew: Jeszcze raz o „Księciu Niezłomnym” w Reducie i w Teatrze Laboratorium, [w:] tegoż: Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Gdańsk 2003, s. 479–518. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 444–480.

 

2005

Goźliński Paweł: Święty książę od obrazów, [w:] tegoż: Bóg aktor. Romantyczny teatr świata, Gdańsk 2005, s. 255–340.

Kosiński Dariusz: Książę, [w:] tegoż: Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 117–196, 427–437.

 

2008

Kornaś Tadeusz: Aktor – nie-aktor. „via negativa”, „ogołocenie” i „Drabina Jakubowa” w teatrze Jerzego Grotowskiego, [w:] Obecność aktora. Wykłady otwarte, pod redakcja Marcina Rochowskiego, Teatr Narodowy, Warszawa 2008, s. 126–140. Przedruk jako Via negativa, „ogołocenie” i „Drabina Jakubowa”, [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 102–111.

 

2009

Kosiński Dariusz: Ku szczytowi, [w:] Kosiński Dariusz: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 180–215.

Barca de la Pedro Calderón/Słowacki Juliusz: El principe constante/Książę Niezłomny (Z Calderona d la Barca), edición bilingüe, introducción y notas de Beata Baczyńska/Wstęp i opracowanie wydania dwujęzycznego Beata Baczyńska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

 

2010

Baczyńska Beata: „Bo ta ziemia, to gospoda / W ogromne naszej podróży”. Słowacki i Grotowski wobec tekstu Calderona, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 103–115.

Ouaknine Serge: Narysować język niewidzialnego, przełożyła Beata Biel, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 135–151.

 

2011

Ouaknine Serge: „Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, przełożył Juliusz Tyszka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.

 

2013

Kolankiewicz Leszek: Prawda i zmyślenie, [w:] Grotowski – narracje, zespół redakcyjny Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Małgorzata Terlecka-Reksnis, Joanna Woźnicka, wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 8–27.

Misterium-buffo

Zestawili Dariusz Kosiński i Monika Blige 

1960

Bąk Bogdan: Misteryjne „Misterium”, „Odra” 1960 nr 34, z 28 sierpnia, s. 6. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

Falkowski Jerzy: Majakowski na głowie i w cynowej balii, „Współczesność” 1960 nr 17, z 15 września, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 127–131.

Falkowski Jerzy: Teatr, który jeszcze szokuje, „ITD” 1960 nr 17, z 13 listopada, s. 12.

Flaszen Ludwik: „Misterium-buffo” – informacja, [w:] „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 1 (marzec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 36–37; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 45–48.

Grotowski Jerzy: Farsa-misterium (tezy), komentarz Janusza Deglera, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 245–254. Przedruk [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 191–197.

Lubecki Władysław: Wielkie nieporozumienie, „Trybuna Opolska” 1960 nr 244, z 13 października, s. 4.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: List z Opola. Misterium Buffo, „Tygodnik Powszechny” 1960 nr 40, z 2 października, s. 6.

Sito Jerzy S.: Dialektyka przemian, „Polityka” 1960 nr 42, z 15 października, s. 7. Przedruk „Performer” 2016 nr 11 –12, źródło: .

Zdanowicz Janina: Uwspółcześniony Majakowski, „Ekran” 1960 nr 35, z 28 sierpnia, s. 10. Przedruk [w:] „Performer” 2016 nr 11–12.

 

1961

Kudliński Tadeusz: Raczej – „Łaźnia”, „Dziennik Polski” 1961 nr 18, z 21 stycznia, s. 3. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 132–133.

 

1976

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1976, s. 206–207 i 285.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Misterium-buffo” według Majakowskiego, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, wydawnictwo Interporess, Warszawa 1978, s. 17–18.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 76–78.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Największy skandal teatralny naszej doby”. „Misterium Buffo” według Włodzimierza Majakowskiego, [w:] tejże: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 43–48.

 

2016

Kosiński Dariusz: Farsa-misterium, czyli nie ma innego socjalizmu, „Performer” 2016 nr 11–12, źródło: https://grotowski.net/performer/performer-11-12/farsa-misterium-czyli-nie-ma-innego-socjalizmu. Wersja rozszerzona [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 139–193.

Orfeusz

Zestawiła Karolina Sołtys

 

1959

11 pytań o „13 Rzędów”, [z Jerzym Grotowskim i Ludwikiem Flaszenem] rozmawia Bożena Zagórska, „Echo Krakowa” 1959 nr 248, z 24 października, s. 3–4. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 159–161.

Bednorz Zbyszko: Teatr 13 Rzędów, „Tygodnik Powszechny” 1959 nr 43, z 25 października, s. 6.

Brzozowska Ewa: W Opolu „Orfeusz”, czyli teatr wyzwolony?, „Ekran” 1959 nr 49, z 6 grudnia, s. 10.

Chmielnicki Stefan: Lepszy „Orfeusz” od Morfeusza, czyli felieton w odpowiedzi wypowiedzi, przemówieniom i niedomówieniom, „Trybuna Opolska” 1959 nr 265, z 5 listopada, s. 3.

Falkowski Jerzy: Eksperyment opolski, „Sztandar Młodych” 1959 nr 258, z 29 października, s. 3.

Gąssowski Szczepan: „Orfeusz” z Opola, „Gazeta Poznańska” 1959 nr 273, z 13 listopada, s. 3.

Hierowski Zdzisław: Zawodowy eksperyment w Opolu, „Trybuna Robotnicza – Magazyn Niedzielny” 1959 nr 248.

Kelera Józef: 13 Rzędów na starcie, „Odra” 1959 nr 43, z 25 października, s. 3. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 107–109.

Korczak Jerzy: Brawo „Orfeusz”!, „Głos Wielkopolski” 1959 nr 265, z 7 listopada, s. 4.

Korewa Aleksandra: Polemika z Jeanem Cocteau, „Współczesność” 1959 nr 22/53, z 16–30 listopada, s. 5. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

Lenart J.: Umieranie kompleksu, „Wiatraki” (dodatek do „Faktów i Myśli”) 1959 nr 11.

Lu[becki] Wł[adysław]: I krótkie wyjaśnienie, „Trybuna Opolska” 1959 nr 265, z 5 listopada, s. 3.

Lubecki Władysław: Kłopoty z Orfeuszem, „Trybuna Opolska” 1959 nr 256, z 26 października, s. 3.

rok [Romana Konieczna]: Dziś premiera w Teatrze 13 Rzędów, „Trybuna Opolska” 1959 nr 240.

Sinko Grzegorz: Cocteau nadal zabawny, „Nowa Kultura” 1959 nr 46, z 15 listopada, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 110–112.

Vogler Henryk: Orfeusz zgwałcony, ale niedopieszczony, „Życie Literackie” 1959 nr 49, z 6 grudnia, s. 5, 10. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

W[róblewski] A[ndrzej]: „13 Rzędów”, „Teatr” 1959 nr 24, z 16–31 grudnia, s. 23.

Wróblewski Andrzej: O próbach samostanowienia kulturalnego i krakaniu kibiców, „Polityka” 1959 nr 46, z 14 listopada, s. 5.

Zastępca [Bożena Zagórska]: Orfeusz w Opolu, „Echo Krakowa” 1959 nr 247, z 23 października, s. 3.

Zbijewska Krystyna: Kasandra przemówiła, „Dziennik Polski” 1959 nr 251, z 22 października, s. 3, 5.

Zbijewska Krystyna: Pojedźcie do Opola, „Dziennik Polski” 1959 nr 248.

 

1960

Danowicz Bogdan: „Orfeusz” Cocteau i problemy egzystencjalne, „Od Nowa” 1960 nr 6, z 7 lutego, s. 7. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

Eberhardt Konrad: Rzecz o niemocy teatru, „Ekran” 1960 nr 19, z 8 maja, s. 6, 11.

Flaszen Ludwik: „Orfeusz” – informacja, [w:] „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 1 (marzec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 31–32; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 41.

Treugutt Stefan: Eksperymentaliści z Opola, „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 18, z 28 kwietnia, s. 9.

Zagórski Jerzy: Między heroizmem a zuchwałością, „Kurier Polski” 1960 nr 84, z 8 kwietnia, s. 4. Przedruk: „Performer” 2016 nr 11–12.

 

1976

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Instytut Śląski, Opole 1976, s. 201–202 i 284.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Orfeusz” według Cocteau, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 15.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 65–67 i 363.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Jestem komisarz policji Jan Paweł Gawlik”. „Orfeusz” według Jeana Cocteau, [w:] tejże: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, 17–25.

 

2018

Kosiński Dariusz: Niewinni czarodzieje, [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 11–65.

Siakuntala

Zestawiły Monika Blige i Karolina Sołtys

 

1960

Flaszen Ludwik: „Siakuntala”. Regulamin patrzenia dla widzów, a szczególnie recenzentów, „Materiały – Dyskusje” 1960 nr 5 (grudzień), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 290–293; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 38–40; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 49–50.

Jędrzejczyk Olgierd: Opolska „Siakuntala”, „Gazeta Krakowska” 1960 nr 307, z 27 października, s. 6. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

 

1961

Bąk Bogdan: Ostry erotyk, „Odra” 1961 nr 1, s. 6.

Kudliński Tadeusz: „Siakuntala” – biomechaniczna, „Dziennik Polski” 1961 nr 15, z 18 stycznia, s. 4. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 136–138.

L[eja] M[agda]: Cudzoziemka w Opolu, „Sztandar Młodych” 1961 nr 5, z 6 stycznia, s. 2. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

Lau Jerzy: Poszukiwacze teatru środka, „Argumenty” 1961 nr 4, z 22 stycznia, s. 8. Przedruk „Performer” 2016 nr 11–12.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: „Siakuntala”, czyli cyrk z regulaminem, „Tygodnik Powszechny” 1961 nr 1, z 1 stycznia, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 134–135.

 

1962

Przejazdem w Krakowie: mówi Siakuntala, z Reną Mirecką rozmawia A.M., „Dziennik Polski” (Kraków) 1962 nr 77, z 31 marca, s. 6.

 

1969

Byrski Maria Krzysztof: Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog” 1969 nr 8, s. 86–91.

 

1984

Gurawski Jerzy: Architekt w Teatrze Laboratorium, „Dialog” 1984 nr 5, s. 97–100.

 

2012

Kołdrzak Elżbieta: Kontemplacja i ekspresja – „Śakuntala” Kalidasy według Jerzego Grotowskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 2012 nr 2, s. 21–52. Przedruk w wersji zmienionej pod tytułem: „Siakuntala”, erotyk staroindyjski w dwóch aktach według dramatu Kalidasy w reżyserii Jerzego Grotowskiego, Teatr 13 Rzędów w Opolu, [w:] tejże: Śakuntala [Abhidźńanaśakuntalam]. Dramat staroindyjski Kalidasy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 196–236.

 

2018

Kosiński Dariusz: Erotyk indyjski, [w:] tegoż: Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018, s. 195–268.

Studium o Hamlecie

Zestawiła Monika Blige

 

1964

Flaszen Ludwik: „Studium o Hamlecie”, druk ulotny, Teatr Laboratorium 13 Rzędów. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór i opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 337–339; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 72–73; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 81–83.

Grodziński Juliusz: Hamlet – w rękach szamanów, „Panorama Północy” 1964 nr 12–13, z 22–29 marca, s. 22.

Kelera Józef: Hamlet i inni, „Odra” 1964 nr 5, s. 77–79. Przedruk [w:] Józef Kelera: Pojedynki o teatr, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, s. 93–98; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 174–177.

 

Nowe „Być albo nie być” w Teatrze Laboratorium, z Jerzym Grotowskim rozmawiają Stanisław Nyczaj i Jerzy Wróblewski, „Nasze Sprawy” 1964 nr 2, s. 6–8 [pismo studentów opolskiej WSP]. Przedruk [w:] Stanisław Nyczaj: Przedążyć pęd Ziemi; malarstwo Uty Przyboś; w suplemencie wywiad z poetą oraz wywiad z Jerzym Grotowskim, Oficyna Wydawnicza Ston 2, Kielce 2009, s. 97–100.

1976

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1976, s. 214–216, 287.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Studium o Hamlecie” według Szekspira-Wyspiańskiego, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 34–35.

 

1980

Zbigniew Osiński: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 118–123.

 

1992

Flaszen Ludwik: „Hamlet” w laboratorium teatralnym, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 167–171. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 74–79; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 84–87.

Osiński Zbigniew: Komentarz do artykułu Ludwika Flaszena, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 171–173.

 

1993

Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 83–84, 124.

 

2001

Barba Eugenio: Hamlet bez przyjaciół, [w:] Eugenio Barba: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przełożyła Monika Gurgul, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 101–110.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „I Hamlet został Żydem”. „Studium o Hamlecie” według Williama Szekspira i Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 117–142. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 358–385 oraz jako część artykułu: Próba leczenia postawy romantycznej za pomocą postawy romantycznej (Grotowski i narodowe mity), [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod redakcją Dariusza Kosińskiego, Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 187–197.

 

2008

Świątkowska Wanda: „Mulista mogiła” – śmierć Ofelii według Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Osterwy i Jerzego Grotowskiego, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Doroty Jarząbek, Danuty Saul, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 259–268.

 

2009

Kosiński Dariusz: Podróż ku nieznanemu – „Studium o Hamlecie”, [w:] Dariusz Kosiński: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 171–179.

 

2010

Świątkowska Wanda: Królewicz i Książę Osterwy i Grotowskiego, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego, Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 117–133.

 

2011

Niziołek Grzegorz: „Hamlet” Grotowskiego, czyli co jest w Polsce nie do pomyślenia, [w:] Poetyka kulturowa polskiego Szekspira, pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Buchwald, Instytut Teatralny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 55–80; przedruk [w:] tegoż: Polski teatr zagłady, Instytut Teatralny, Warszawa 2013, s. 309–333.

Świątkowska Wanda: Czy Hamlet umarł? Problematyczność faktów wokół „Studium o Hamlecie” Jerzego Grotowskiego, [w:] Nowe historie 02. Wymowa faktów, pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek, Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 85–96.

 

2016

Świątkowska Wanda: Hamleci Jerzego Grotowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016. [Książka zawiera pełen wykaz wszystkich źródeł na temat spektaklu.]

Tragiczne dzieje doktora Fausta

Zestawiły Monika Blige i Karolina Sołtys

 

1963

Danecki R.: Nasz recenzent zanotował, „Ekspress Poznański” 1963 nr 251.

Falkowski Jerzy: Po opolskim sezonie teatralnym 1962–1963. Prywatny bilans recenzenta, „Kalendarz Opolski na rok 1964”, TRZZZ, Opole 1963.

Flaszen Ludwik: Tragiczne dzieje doktora Fausta”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1963 (kwiecień), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 306–309; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 70–71; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 79–80.

J[agoszewski] M[ieczysław]: „Tragiczne dzieje doktora Fausta”, „Dziennik Łódzki” 1963 nr 138, z 11 czerwca, s. 3.

Kelera Józef: Krótka seria z suplementem, „Odra” 1963 nr 2, s. 79–82.

Kustow Michael: Ludens Mysterium Tremendum et Fascinosum, „Proscenium” Teatr Polski w Poznaniu, sezon 1963/1964, 1964 (styczeń–luty). Pierwodruk w języku angielskim Ludens Mysterium Tremendum et Fascinosum, „Encore” (Londyn) 1963 IX–X, s. 9–14.

Nienacki Zbigniew: Tradycja i nowoczesność w Pałacyku ZMS, „Odgłosy” 1963 nr 10, z 10 marca, s. 1, 4.

O[lgierd] B[łażewicz]: Alchemicy teatru, „Głos Wielkopolski” 1963 nr 254.

ob. [Olgierd Błażewicz]: Teatr-Laboratorium w Poznaniu, „Głos Wielkopolski” 1963 nr 251.

Sbrana Leone: Notatnik z podróży po Polsce, „Współczesność” 1963 nr 16, z 16–31 lipca, s. 2.

z [Zenon Bosacki]: „Dzieje doktora Fausta” na scenie Teatru 13 Rzędów, „Gazeta Poznańska” 1963 nr 252, z 23 października, s. 4.

Zatrybówna Alicja: 13 Rzędów. Antyteatr czy teatr nowoczesny?, „Gazeta Zielonogórska” 1963 nr 252, z 23 października, s. 3. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 171–173.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Tragiczne dzieje doktora Fausta” według Marlowe’a, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 33–34.

 

1964

Błoński Jan: 13 rzędów nie takich jak inne, „Przekrój” 1964 nr 1025, z 29 listopada, s. 5–6.

Kłossowicz Jan: Podróż do źródeł teatru, „Polityka” 1964 nr 51–52, z 19–26 grudnia, s. 7. Przedruki [w:] tegoż: Teatr stary i nowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 162–175; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 238–249.

Mykita-Glensk Czesława: Życie teatralne Opola, „Kwartalnik Opolski” 1964 nr 3–4.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Tragiczne dzieje doktora Fausta” według Marlowe’a, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 33–34.

 

1980

Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 73–75.

 

1992

Gurawski Jerzy: Grotowski miał sześć palców, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 51–57.

 

1995

Cieślak Ryszard: Szaleństwo Benwolia, wybór i opracowanie Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 40–47.

 

2000

Cynkutis Zbigniew: Notatnik-pamiętnik, do druku podała Malina Cynkutis, opracowanie Zbigniew Jędrychowski, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 167–174.

 

2001

Barba Eugenio: Wartość jednego autobusu, przełożyła Monika Gurgul, [w:] Eugenio Barba: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przełożyła Monika Gurgul, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, s. 91–99. Pierwodruk „Rzeczpospolita” 2001 nr 110, s. D3. Przedruk [w:] Tysiąc i jedna noc. Związki Odin Teatret z Polską, wstęp i redakcja Zofia Dworakowska, opracowanie Monika Blige, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 35–40.

 

2004

Wójtowicz Agnieszka: „Proszę Pana, czy ten teatr jest jeszcze teatrem?”. Tragiczne dzieje doktora Fausta” według Christophera Marlowe’a [w] Agnieszka Wójtowicz: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 93–115. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 335–357.

 

2007

Barba Eugenio: „Tragiczne dzieje doktora Fausta”: montaż tekstu, przełożył Grzegorz Ziółkowski [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa eter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 75–92.

 

2009

Kosiński Dariusz: Święty przeciw Bogu – „Tragiczne dzieje doktora Fausta”, [w:] Dariusz Kosiński: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 158–170.

 

2012

Paprocka-Podlasiak Bogna: Faust J.W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 23–61.

 

2016

Campo Giuliano, Molik Zygmunt: Głos i Ciało, przełożyli Andrzej Wojtasik i Ewa Oleszko-Molik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Wrocław – Kraków 2016, s. 201–203.

Kosiński Dariusz: „Do nieba? Bluźnisz daremnie”. Faust – Marlowe – Grotowski, „Pamiętnik Teatralny” 2016 z. 1–2, s. 5–49.

Świątkowska Wanda: „Tragiczne dzieje doktora Fausta” Christophera Marlowe’a: wstępny scenariusz Jerzego Grotowskiego wobec tekstu dramatu w przekładzie Jana Kasprowicza, „Performer” 2016 nr 11–12.

 

W językach obcych

Barba Eugenio: „Faust” di Marlowe, [w:] tegoż: Alla ricerca del teatro perduto. Una proposta dell’ avanguardia polacca, Marsilio Editori, Padova 1965, s. 19–27. Wersje angielskie: „Doctor Faustus”: Textual Montage, translated by Richard Schechner, „Tulane Drama Review” 1964, t 24. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Towards a Poor Theatre, edited by Eugenio Barba, preface by Peter Brook, Odin Teatrets Forlag, Holstebro 1968, s. 79–87.

Flaszen Ludwik: „The Tragical History of Dr Faustus”. A Commentary in the Performance, [w:] tegoż: Grotowski & Company, translated by Andrzej Wojtasik, edited by Paul Allain with the assistance of Monika Blige, with a tribute by Eugenio Barba, Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010, s. 97–98.

Kustow Michael: Ludens Mysterium Tremendum et Fascinosum, „Encore” (London) 1963, IX–X.

Temkine Raymonde: „La vie tragique du Docteur Faust”, [w:] tejże: Grotowski, La Cité, Lausanne 1968, s. 183–189.

Temkine Raymonde: Le théâtre psycho-dynamique de Jerzy Grotowski. Expérience de théâtre total, „Les Lettres Nouvelles” X 1963, nr 31, s. 121–133.

 

Wujaszek Wania

Zestawiła Karolina Sołtys

W języku polskim

Flaszen Ludwik: Czechow w Krakowie, „Echo Krakowa” 1959 nr 59.

Greń Zygmunt: Niepoprawni i naiwni. Czechow – Zapolska – Rittner, „Życie Literackie” 1959 nr 16, z 19 kwietnia, s. 8.

Jędrzejczyk Olgierd: Korowód Czechowa, „Gazeta Krakowska” 1959 nr 83, s. 3.

Grotowski Jerzy: Impresje na marginesie pracy nad „Wujaszkiem Wanią”, w programie spektaklu Wujaszek Wania, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera: 14 marca 1959, s. 4–12 (z nienumerowanych). Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 118–120.

Grotowski Jerzy: Teatr a człowiek kosmiczny. Kilka impresji, w programie spektaklu Wujaszek Wania, Teatr Kameralny w Krakowie, premiera: 14 marca 1959, s. 7–12 (z nienumerowanych). Przedruk: [w:] tegoż: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 121–125.