Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Dziady

Zestawili Monika Blige i Dariusz Kosiński

 

1961

Bąk Bogdan: Teatr w „Monopolu”, „Słowo Polskie” 1961 nr 272, z 17 listopada, s. 3.

„Dziady” jako model teatru nowoczesnego, rozmowa z dyrektorem Teatru „13 Rzę­dów” w Opolu – Jerzym Grotowskim [rozmawiał Jerzy Falkowski], „Współczesność” 1961 nr 21, z 1–15 listopada, s. 8. Przedruk [w:] Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, zespół redakcyjny Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 203–206.

„Dziady” w Teatrze 13 Rzędów, „Trybuna Opolska” 1961 nr 142, z 17–18 czerwca, s. 2.

Flaszen Ludwik: „Dziady”. Komentarz do inscenizacji J. Grotowskiego, „Materiały – Dyskusje” 1961 nr 6 (czerwiec), Teatr 13 Rzędów, Opole. Przedruki [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 41–42; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 51–53.

Godlewski Marian: Szanowny Panie Dyrektorze!, list z dnia 21 czerwca 1961.

Konieczna Romana: Zamiast recenzji. „Dziady” u Grotowskiego, „Trybuna Opolska” 1961 nr 164, z 13 lipca, s. 3.

Kudliński Tadeusz: „Dziady” w 13 Rzędach, czyli krakowiacy w Opolu, „Dziennik Polski” 1961 nr 159, z 1 lipca, s. 3. Przedruki pt. „Dziady” w 13 Rzędach, [w:] tegoż: Rodowód polskiego teatru, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 1972, s. 201–203; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 139–140.

Q [Jerzy Kreczmar]: Korespondencja. W związku z opolską inscenizacją „Dziadów” [odpowiedź na list Zdzisława Żygulskiego], „Teatr” 1961 nr 23, z 1–15 grudnia, s. 25.

Q [Jerzy Kreczmar]: Szkice i projekty, „Teatr” 1961 nr 17, z 1–5 września, s. 23.

Ryszard [Zbyszko Bednorz]: List z Opola. I co dalej?, „Tygodnik Powszechny” 1961 nr 28, z 9 lipca, s. 6.

Wróblewski Andrzej: Reflektorem po scenach, „Przegląd Kulturalny” 1961 nr 35, z 31 sierpnia, s. 7.

Zagórski Jerzy: Zasypane źródło, „Kurier Polski” 1961 nr 276, z 17 listopada, s. 4.

Żygulski Zdzisław: Korespondencja. W związku z opolską inscenizacją „Dziadów”, „Teatr” 1961 nr 23, z 1–15 grudnia, s. 25.

 

1962

Falkowski Jerzy: Pretensje i laury, „Kalendarz Opolski na rok 1963”, Opole [1962], s. 252–257.

Falkowski Jerzy: 13 rzędów, „Dookoła Świata” 1962 nr 18, z 6 maja, s. 3–5.

Kelera Józef: III Festiwal Wrocławski. Nagrody, omyłki, propozycje, sygnały, „Teatr” 1962 nr 14, z 16–31 lipca, s. 6–10.

N[atanson] W[ojciech]: „Dziady” i przekora, „Teatr” 1962 nr 6, z 16–31 marca, s. 9.

Siemiatycka Krystyna: Opolski „kij w mrowisko”, czyli eksperymenty 13 Rzędów, „Gazeta Białostocka” 1962 nr 118, z 19–20 maja, s. 4.

Szczawiński Józef: Szaleństwo z metodą, „Kierunki” 1962 nr 15, z 15 kwietnia, s. 2, 10.

Szydłowski Roman: Rekonesans opolski, „Trybuna Ludu” 1962 nr 73, z 15 marca, s. 6.

 

1964

Flaszen Ludwik: „Dziady”, „Kordian”, „Akropolis” w Teatrze 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 220–234. Przedruki [w:] Ludwik Flaszen: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 310–335; [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 53–69; przedruki fragmentów Dziady, [w:] „Dziady” od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, pod redakcją Grzegorza Niziołka i Tadeusza Kornasia, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 107–111; części Akropolis [w:] Akropolis, wersja 1967, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, Wrocław [1967]; Akropolis, Instytut Badań Metody Aktorskiej Teatr Laboratorium, [Wrocław 1969]; [w:] Sto przedstawień w opisach polskich autorów, opracowanie Zbigniew Raszewski, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 233–239; pt. „Akropolis”: podejście do tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył z języka angielskiego Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 57–73; [w:] Ludwik Flaszen: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 66–76.

 

1978

Osiński Zbigniew: „Dziady” według Mickiewicza, [w:] Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, s. 19–21.

 

1979

Kucia Maciej: W poszukiwaniu mitu teatru. „Dziady” w reżyserii Jerzego Grotowskiego i Konrada Swinarskiego, [w:] Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku. Prace Ośrodka Krakowskiego poświęcone VIII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Zagrzebiu, pod redakcją Marii Bobrownickiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 151–166.

 

1991

Niziołek Grzegorz: Między dawnymi i młodszymi laty, „Teatr” 1991 nr 11, s. 28–30.

 

1998

Majchrowski Zbigniew: Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 107–118.

 

2009

Kosiński Dariusz: Chrystus i miotła – „Dziady”, [w:] tegoż: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 120–129.

 

2014

Wójtowicz Agnieszka: „Gra z pamięcią”. „Dziady” według Adama Mickiewicza [w:] tejże: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu 1959–1964, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 55–68.

 

2015

Kosiński Dariusz: Tajemnicą w twarz, [w:] tegoż: Grotowski. Profanacje, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 13–92.