Bibliografia spektakli

2017-04-28
2021-07-01

Akropolis

Zestawili Monika Blige i Dariusz Kosiński

 

W języku polskim

1962

Bąk Bogdan: „Akropolis” z Laboratorium, „Słowo Polskie” 1962 nr 277, z 21 listo­pada, s. 3.

Chodziński J[an]: 13 Rzędów, „Widnokrąg” (dod. do „Nowin Rzeszowskich”) 1962, z 18 listopada, s. 4.

Ciotka Agnieszka [właśc. Zofia Senwtowa]: Deficytowy artykuł, „Trybuna Opolska” 1962 nr 244, z 13–14 października, s. 6.

Falkowski Jerzy: List do ciotki Agnieszki, „Trybuna Opolska” 1962 nr 256, z 27–28 października, s. 3.

Flaszen Ludwik: „Akropolis”. Komentarz do przedstawienia, „Materiały – Dyskusje” 1962 (październik), Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Opole. Przedruki: [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 51–52; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 63–65.

Gawlik Jan Paweł: Akropolis 1962, „Trybuna Opolska” 1962 nr 250, z 20–21 paździer­nika, s. 6. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 167–170.

 

1963

Falkowski Jerzy: Po opolskim sezonie teatralnym 1962/63. Prywatny bilans recenzenta, „Kalendarz Opolski na rok 1964” [1963], s. 185, 189–191.

Jagoszewski Mieczysław: Wyspiański w „Teatrze 13 Rzędów”, „Dziennik Łódzki” 1963 nr 49, z 26 lutego, s. 3.

Kelera Józef: Krótka seria z suplementem, „Odra” 1963 nr 2, s. 79–82.

Kudliński Tadeusz: Tydzień teatralny, „Dziennik Polski” 1963 nr 114, z 15 maja, s. 3.

Nienacki Zbigniew: Tradycja i nowoczesność w Pałacyku ZMS, „Odgłosy” 1963 nr 10, z 10 marca, s. 1, 4.

Orłowski Władysław: W Teatrze „13 Rzędów”. „Akropolis”, „Głos Robotniczy” 1963 nr 49, z 27 lutego, s. 3.

Panasewicz Jerzy: 7 dni w teatrze, „Express Ilustrowany” 1963 nr 52, z 2–3 marca, s. 4.

Sbrana Leone: Notatnik z podróży po Polsce, „Współczesność” 1963 nr 16, z 16–31 lipca, s. 2.

Sławińska Irena T.: Wyspiański w krematorium, „Trybuna Robotnicza” 1963 nr 13, z 16 stycznia, s. 3.

 

1964

Błoński Jan: 13 rzędów nie takich jak inne, „Przekrój” 1964 nr 1025, z 29 listopada, s. 5–6.

Flaszen Ludwik: „Dziady”, „Kordian”, „Akropolis” w Teatrze 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 220–228. Przedruki: „Akropolis”: podejście do tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 57–73; [w:] tegoż: Teatr skazany na magię, przedmowa, wybór, opracowanie Henryk Chłystowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1983, s. 310–335; fragment na temat Akropolis [w:] Sto przedstawień w opisach polskich autorów, opracowanie Zbigniew Raszewski, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1993, s. 233–239; [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 66–76.

Kłossowicz Jan: Podróż do źródeł teatru, „Polityka” 1964 nr 51–52, z 19–26 grudnia, s. 7. Wersja rozszerzona [w] tegoż: Teatr stary i nowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 162–175; przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 238–249.

Raszewski Zbigniew: Teatr 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 235–241. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 229–237.

 

1965

Bratkowski Stefan: Godzina u Grotowskiego, [w:] tegoż: Podróż na peryferie, Wydaw­nictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1965, s. 149–158.

 

1969

Osiński Zbigniew: Apoteoza i szyderstwo, „Akropolis” w Teatrze Laboratorium, „Miesięcznik Literacki” 1969 nr 12, s. 58–68. Wersja zmieniona: „Akropolis” w Teatrze Laboratorium, [w:] tegoż: Teatr Dionizo­sa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 170–221. Przedruk [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia, s. 300–334.

 

2007

Brook Peter: Wprowadzenie do filmu „Akropolis”, spisała i przełożyła Adela Karsznia, redakcja przekładu Grzegorz Ziółkowski, [w:] tegoż: Teatr jest tylko formą. O Grotowski, wybór Georges Banu, Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 14–25. Przedruk [w:] Z Jerzym Grotowskim, Teatr jest tylko formą, pod redakcją Paula Allaina, Georges’a Banu i Grzegorza Ziółkowskiego, opracowanie Grzegorza Ziółkowskiego, wydanie 2 zmienione, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 14–23.

 

2009

Kosiński Dariusz: Pierwszy szczyt„Akropolis”, [w:] tegoż: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009, s. 139–155.

Niziołek Grzegorz: Auschwitz – Wawel – Akropolis. Niewczesny montaż, Gazeta Teatralna „Didaskalia” 2009 nr 91 (czerwiec), s. 26–31.

Wichowska Joanna: „Akropolis”: duchy i ludzie, dwutygodnik.com 2009 nr 12.

 

2013

Masternak Agnieszka: Troja – Wawel – Auschwitz. Stosunek scenariusza Jerzego Gro­towskiego do „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego na przykładzie aktu trojańskiego, „Performer” 2013 nr 6.

Niziołek Grzegorz: Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew­skiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 281–308.

 

2014

Kosiński Dariusz: Na plemion cmentarzysku. „Akropolis” Jerzego Grotowskiego po pół wieku, [w:] Teatralium, pod redakcją Dagmary Stanosz, Muzeum Śląskie, Katowice 2014, s. 27–35.

 

2015

Kolankiewicz Leszek: Kłącze „Akropolis”, „Dialog” 2015 nr 1, s. 114–125.

Kosiński Dariusz: Akropolis nasze, [w:] tegoż: Grotowski. Profanacje, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015, s. 177–262.

Paavolainen Teemu: Przypadek polski: Teatr(y) ubog(ie) i ekologia kulturowa, przełożyli Martyna Nowicka i Konrad Wojnowski, „Performer” 2013 nr 6 (fragment książki Theatre/Ecology/Cogni­tion: Theorising Performer-Object Interaction in Grotowski, Kantor and Meyerhold, Palgrave Macmillian, London – New York 2012).

 

2017

Kornaś Tadeusz: Okrucieństwo i apoteoza w „Akropolis” Grotowskiego, [w:] tegoż: Apologie. Szkice o teatrze i religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 12–33.

 

W językach obcych

Brook Peter: Introduction to the film „Akropolis”, [w:] tegoż: With Grotowski: Theatre is Just a Form, edited by Georges Banu and Grzegorz Ziółkowski with Paul Allain, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

Romanska Magda: The Post-Traumatic Theatre of Grotowski and Kantor: History and Holocaust in „Akropolis” and „Dead Class”, Anthem Press, London – New Jork – Delhi 2012.

Temkine Raymonde: Akropolis, [w:] tejże: Grotowski, La Cité, Lausanne 1968, s. 173–180.