2012-06-15
2014-04-07
Katarzyna Woźniak

Bibliografia włoska

Bibliografia źródeł włoskich poświęconych twórczości Jerzego Grotowskiego, opublikowanych we Włoszech w latach 1986–2010 1

Opracowała Katarzyna Woźniak

Najbardziej obszerne zestawienie źródeł w różnych językach, poświęconych pracy Jerzego Grotowskiego i Workcenter w Pontederze, zawiera bibliografia zestawiona w latach 2003–2006 w ramach projektu Tracing Road Accross, prowadzonego przez Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, dostępna na stronie internetowej: tracingroadsacross.info. Niewątpliwym jej plusem jest system zestawiania listy: każdy użytkownik Internetu może do niej dodać własne źródła. Jej głównym mankamentem z kolei jest możliwość sortowania pozycji wyłącznie w porządku alfabetycznym i niejednorodny zapis adresów bibliograficznych (w różnych językach), co w znacznym stopniu utrudnia badaczowi posługiwanie się nią2.

W roku 2005 ukazała się na rynku włoskim książka Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L'ultimo decennio3 pod redakcją Janusza Deglera, Grzegorza Ziółkowskiego, Mariny Fabbri i Renaty Molinari, w której zamieszczono m.in. wyodrębnioną z całości dodatków Propozycję bibliografii źródeł włoskich zestawioną przez Fabbri i Molinari, obejmująca 96 pozycji od roku 1963 do 20054. W roku 2008 Lorenzo Mango, w książce Il Principe costante di Calderón de la Barca-Slowacki per Jerzy Grotowski5 zamieścił bibliografię stanowiącą wybór tekstów na podstawie bibliografii zestawionej przez wspomniane wcześniej badaczki, poszerzając ją o ważniejsze źródła obcojęzyczne (także na podstawie zestawienia opublikowanego w Essere un uomo totale) oraz zestawienie tekstów poświęconych spektaklowi Książe Niezłomny Teatru Laboratorium 13 Rzędów. W roku 2006 z kolei ukazała się książka Holiday e Teatro delle Fonti6, w której, poza zasygnalizowanymi w tytule tekstami i zapisami wypowiedzi Grotowskiego z okresu wycofywania się ze sztuki jako prezentacji i przejścia przez parateatr i Teatr Źródeł7, zamieszczono bibliografię źródeł w różnych językach. W końcu w roku 2006 Olivero Ponte di Pino w Il codice Grotowski. Appunti sulla bibliografia grotowskiana8, dokonał z jednej strony podsumowania ogólnego zjawiska, jakim jest w ostatnich latach intensywne zapełnianie na włoskim rynku wydawniczym luki obejmującej zwłaszcza pierwszy okres pracy Grotowskiego – najpierw w Opolu, następnie we Wrocławiu (por. zestawienie poniżej), z drugiej zaś z właściwym sobie dystansem okrasił tekst ciekawymi uwagami na temat recepcji twórczości Grotowskiego. Ważnym akcentem wydawniczym, jeśli chodzi o pierwsze okresy pracy Grotowskiego, było ukazanie się w 2011 roku zbioru tekstów Zbigniewa Osińskiego zatytułowanego Jerzy Grotowski e il suo Laboratorio. Dagli spettacoli a L'arte come veicolo9. Ze względu na znaczenie publikacji, włączono ją do III części niniejszego zestawienia.

W polskim kręgu badań twórczości Jerzego Grotowskiego należy wspomnieć przede wszystkim o bibliografii opracowanej przez Grzegorza Ziółkowskiego, stanowiącej aneks do wydanej w 2007 roku książki Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski od wykładów Rzymskich (1982) do wykładów paryskich (1997–1998)10, zawierającej wykaz najważniejszych publikacji obcojęzycznych z podziałem na obszary kulturowe (opracowany przez Ziółkowskiego we współpracy z Adelą Karsznią). Bibliografia źródeł obcojęzycznych jest także dostępna na stronie internetowej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (zob.) [http://www.grotowski-institute.art.pl]11 oraz w Narzędziowni wortalu internetowego Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – grotowski.net (opracowanie m.in. na podstawie wspomnianej już bibliografii Grzegorza Ziółkowskiego i Adeli Karszni).

Wszystkie z wymienionych powyżej bibliografii mają jeden, podstawowy mankament: nie obejmują publikacji ukazujących się w czasopismach teatrologicznych, niezwiązanych bezpośrednio z Workcenter, które z racji tematu badawczego były pierwszym przedmiotem mojego zainteresowania. Żadna z tych bibliografii z osobna (zwłaszcza jedyna jak dotąd systematyczna próba zestawienia źródeł włoskich podjęta przez Marinę Fabbri i Renatę. Molinari) nie pozwala czytelnikowi uzmysłowić sobie choćby w przybliżeniu liczby bardziej czy mniej obszernych tekstów teatrologów, artystów i krytyków teatru, które powstały we Włoszech w odpowiedzi na praktykę Jerzego Grotowskiego na przestrzeni ostatnich niespełna dwudziestu pięciu lat. Oczywiście liczby nie zawsze idą w parze z jakością czy świeżością spojrzenia, jednak pozwalają uzmysłowić sobie skalę zjawiska. Mam nadzieję, że zamieszczona poniżej bibliografia – ponad 250 poświęconych pracy Jerzego Grotowskiego i Workcenter pozycji z okresu 1986–2010 (a zatem niemal o połowę krótszego, niż okres brany pod uwagę przez włoskie badaczki) – choć w małym stopniu przyczyni się do tego.

W stosunku do poprzednich, poniższe zestawienie zostało znacznie poszerzone, wprowadzono także przejrzysty klucz metodologiczny, ułatwiający korzystanie z bibliografii. Ujęto osobno teksty oryginalne i przekłady z języków obcych. Poszczególne pozycje zostały ułożone latami w kolejności publikacji a w obrębie każdego roku alfabetycznie, według nazwiska autora. Bibliografia podzielona została na cztery części: Teksty Jerzego Grotowskiego, opublikowane we Włoszech w latach 1986–2010, Teksty oryginalne poświęcone pracy Jerzego Grotowskiego, opublikowane we Włoszech w latach 1986–2010, Przekłady z języków obcych i publikacje obcojęzyczne we Włoszech w latach 1986–2010, Wokół reżysera, aktora i antropologii w teatrze przełomu wieków. W części III znalazły się także teksty (np. Adama Mickiewicza), które nie dotyczą bezpośrednio praktyki Grotowskiego, jednak należy przypuszczać, że ich publikacja nie doszłaby do skutku, gdyby nie zainteresowanie polskim reżyserem. Artykuły wydane na łamach periodyków ukazujących się z częstotliwością co dwa lata (np. "Teatro e Storia" w latach 1998–1999) zamieszczano pod datą wcześniejszą. W części IV bibliografii znaleźć można wybór najważniejszych pozycji książkowych, które ukazały się na włoskim rynku w ostatnich latach, reprezentujących główne kierunki refleksji teatrologicznej we Włoszech, w których nieodzownym, wciąż żywym elementem stała się recepcja twórczości Grotowskiego. Dyskusja ta toczy się wokół trzech centralnych tematów: reżysera, aktora i antropologii teatru w okresie od Stanisławskiego po teatr "postgrotowski". Poniższe zestawienie pokazuje ważny kontekst obecności Grotowskiego we Włoszech w szerszym dyskursie teatrologicznym oscylującym wokół problemów warsztatu reżysera i aktora w perspektywie kontrastywnej, konfrontującej dorobek "ojców" założycieli współczesnej reżyserii.

Teksty Jerzego Grotowskiego, opublikowane we Włoszech w latach 1986–2010

 1. Grotowski Jerzy: Il lavoro dell'attore: ciò che è stato, [in:] Civiltà teatrale nel XX secolo a cura di Fabrizio Cruciani, Clelia Falletti, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 315–328. Prima come: Ciò che è stato, "Sipario" 1980 anno XXXV n. 404, numero monografico Jerzy Grotowski e il Teatr Laboratorium, pp. 17–22.
 2. Grotowski Jerzy: Il regista come spettatore di professione, trascrizione dell'intervento durante il convegno "L'arte dello spettatore", Volterra 1984, "Teatro Festival" aprile 1986 n. 3, prima [in:] Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969, a cura di Ludwik Flaszena, Carla Pollastrelli, Renata Molinari, introduzione di Roberto Bacci, Carla Pollastrelli, Ludwik Flaszen, traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, ed. I: Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2001, ed. II: La casa USHER, Firenze 2006, pp. 193–205 (ed. II).
 3. Grotowski Jerzy: Tu sei figlio di qualcuno, a cura di Renata Molinari, rivisto dall'autore, "Linea d'ombra", n. 17 dicembre 1986, pp. 27–30, seconda edizione rivista [in:] Opere e sentieri. Volume II: Jerzy Grotowski. Testi 1968–1998, a cura di AntonoAttisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007, pp. 65–81.
 4. Grotowski Jerzy: Oriente/Occidente, traduzione dal francese di Luisa Tinti, [in:] Teatro Oriente/Occidente, a cura di Antonella Ottai, Bulzoni Editore, Roma 1986, pp. 7–19.
 5. Grotowski Jerzy: Il Performer, [in:] Centro di lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grotowski, Centro di lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grotowski, Pontedera 1988, pp. 17–22; Versione definitiva12 "Teatro e Storia", aprile 1988 vol. IV, pp. 163–179, dopo [in:] Opere e sentieri. Volume II: Jerzy Grotowski. Testi 1968–1998 a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007, pp. 17–22.
 6. Grotowski Jerzy: Prefazione, traduzione di Thomas Richards e Mario Biagini, [in:] Richards Thomas: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Ubulibri, Milano 1993, pp. 9–10.
 7. Grotowski Jerzy: Dalla compagnia teatrale a L'arte come veicolo, traduzione di Carla Pollastrelli, [in:] Richards Thomas: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Ubulibri, Milano 1993, pp. 121–141; ristampato [in:] Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969 a cura di Ludwik Flaszena, Carla Pollastrelli, Renata Molinari, introduzione di Roberto Bacci, Carla Pollastrelli, Ludwik Flaszen, traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, ed. I: Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2001, ed. II: La casa USHER, Firenze 2006, pp. 206–222 (ed. II).
 8. Grotowski Jerzy: Uno sguardo dal Workcenter, [in:] "Il Patalogo 17", Ubulibri, Milano 1994, pp. 109–112. Prima in frammenti sotto il titolo La vera creatività? Scoprire l'ignoto. Grotowski, una leggenda in scena. Intervista di Franco Quadri, "la Repubblica" 11 aprile 1994, p. 24.
 9. Grotowski Jerzy: Paradossi paralleli, discorso del 10 aprile 1991 presso l'Università di Wrocław in occasione del conferimento della laurea honoris causa, traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, "Teatro in Europa. L'educazione teatrale" 1995 n. 14–15. Di seguito sotto il titolo Discorso honoris causa, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, [in:] Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L'ultimo decennio, a cura di Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski, Marina Fabbri, Renata Molinari, Introduzione di Giorgio Amato e Grzegorz Ziółkowski, traduzione dal polacco di Marina Fabri, Simona Ferro, Anna Górka, Giulia Palmieri, Titivillus in coedizione con Il Mutamento Zona Castalia, Associazione di Cultura di Torino, Corazzano (Pisa), 2005, pp. 45–54.
 10. Grotowski Jerzy: Caro Kim. 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba, [in:] Barba Eugenio: La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in Polonia seguito da 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba, Il Mulino, Bologna 1998. Seconda edizione ampliata Ubulibri, Milano 2004, pp. 111–164.
 11. Grotowski Jerzy: Discorso honoris causa, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, [in:] Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L'ultimo decennio, a cura di Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski, Marina Fabbri, Renata Molinari, introduzione di Giorgio Amato e Grzegorz Ziółkowski, traduzione dal polacco di Marina Fabri, Simona Ferro, Anna Górka, Giulia Palmieri, Titivillus in coedizione con Il Mutamento Zona Castalia, Associazione di Cultura di Torino, Corazzano (Pisa), 2005, pp. 45–54. Prima sotto il titolo Paradossi paralleli discorso del 10 aprile 1991 presso l'Università di Wrocław in occasione del conferimento della laurea honoris causa, traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, "Teatro in Europa. L'educazione teatrale", 1995 n. 14–15.
 12. Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969, a cura di Ludwik Flaszen, Carla Pollastrelli con la collaborazione di Renata Molinari, introduzione di Roberto Bacci, Carla Pollastrelli, Ludwik Flaszen, traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, ed. I: Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2001, ed. II: La casa USHER, Firenze 2006. Contiene13 (indicazione delle pagine secondo ed. II):
  • Invocazione per lo spettacolo Orfeo (1959), pp. 29–30,
  • Alfa–Omega (1060), p. 31,
  • Giochiamo a Siva (1960), pp. 32–33,
  • Farsa–Misterium (1960), pp. 34–40,
  • Le possibilità del teatro (1962), pp. 41–66,
  • Per un teatro povero (1965–1997), pp. 95–102,
  • Teatro e rituale (1968–1990), pp. 108–124,
  • La voce (1969), pp. 125–147,
  • Esercizi (1969), pp. 148–163,
  • Sulla genesi di Apocalypsis (1969–1970), pp. 164–170,
  • Ciò che è stato (1970), pp. 181–192,
  • Il regista come spettatore di professione (1984, oryginał w języku włoskim), pp. 193–205,
  • Dalla compagnia teatrale a L'arte come veicolo (1989–1990), pp. 206–222.
 13. Grotowski Jerzy: Testo senza titolo, traduzione dal francese di Mario Biagini, "Il Sole 24 Ore" 21 marzo 1999 n. 78, ristampato sotto il titolo Nota per gli amici, "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 442–444 e Testo senza titolo [in:] Opere e sentieri. Volume II: Jerzy Grotowski. Testi 1968–1998, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007, pp. 125–127.
 14. Grotowski Jerzy: Intervista di Mario Raimondo (Holstebro 1975), "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 421–429.
 15. Grotowski Jerzy: Intervista di Marianne Ahrne (Pontedera 1992), "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 429–434.
 16. Grotowski Jerzy: Programmi dei corsi al Collège de France, "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 435–441.
 17. Grotowski Jerzy: Holiday e Teatro delle Fonti, introduzione di Carla Pollastrelli, traduzione dal polacco e dall'inglese di Carla Pollastrelli, La casa USHER, Firenze 2006. Contiene:
  • Sulla genesi di "Apocalypsis" (1969–1970), pp. 31–56,
  • Holiday [Święto]: il giorno che è santo (1970–1972), pp. 57–76,
  • Teatro delle Fonti (1981, 1979, 1982), pp. 77–90.
 18. Grotowski Jerzy: Il bar planetario è un posto molto interessante, basato sull'intervento del 1978 presso il Performance Garage di New York nella traduzione di Jacques Chwat The Planetary Bar is a Very Interesting Place "The Act" 1988–1989 vol. 1 n. 3, p. 8, traduzione dall'inglese di Marcella Scopelliti e Mario Biagini, [in:] Opere e sentieri. Vol. I: Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, a cura di AntonioAttisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007, pp. 15–16.
 19. Opere e sentieri. Vol. II: Jerzy Grotowski. Testi 1968–1998, a cura di AntonoAttisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007. Contiene:
  • Intervista con Grotowski (1968) a cura di Richard Schechnera e Theodor Hoffman, traduzione dall'inglese di Claudia D'Angelo e Mario Biagini, pp. 9–33,
  • Ordine esterno, intimità interna (1969), traduzione dall'inglese di Marcella Scopelliti e Mario Biagini, pp. 35–43,
  • Risposta a Stanislavskij (1980), traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, pp. 45–63, prima [in:] Stanisławski Konstanty, L'attore creativo: conversazioni al Teatro Bol'soj, 1918–1922, a cura di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti, La casa USHER, Firenze 1980, pp. 189–204,
  • Tu es le fils de quelqu'un (1986), testo basato sulla traduzione di Renata Molinari di una conferenza di Jerzy Grotowski presso Gabinetto Vieusseux di Firenze tenutasi il 15 luglio 1985, rivista dall'autore, pubblicata su "Linea d'ombra", dicembre 1986 n. 17, pp. 27–30, aggiornato da Marcella Scopelliti e Mario Biagini sulla versione definitiva di The Grotowski Sourcebook, pp. 65–81,
  • Performer (1987), traduzione di Mario Biagini e Renata Molinari basata sulla versione pubbicata in Centro di lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grotowski, Centro di lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grotowski, Pontedera 1988, pp. 17–22, rivista sulla versione di The Grotowski Sourcebook, pp. 83–87,
  • Dalla compagnia teatrale all'arte come veicolo (1993), traduzione di Carla Pollastrelli basata sulla prima versione del testo pubblicata [in:] Richards Thomas: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Ubulibri, Milano 1993, pp. 121–141, pp. 98–113,
  • Ciò che resta dopo di me (1995), intervista di Jean–Pierre Thibaudat, traduzione dal francese di Marcella Scopelliti e Mario Biagini, pp. 115–123,
  • Testo senza titolo (1998), traduzione dall'originale francese di Mario Biagini, pp. 125–127.

Teksty oryginalne poświęcone pracy Jerzego Grotowskiego, opublikowane we Włoszech w latach 1986–2010

1986

 1. Attisani Antonio: Scuole di teatro: fabbriche o accademie?, "Burattini", giugno 1986 a. II n. 8, pp. 44–47.
 2. Volli Ugo: Omaggio a Jerzy Grotowski, "la Repubblica", 10 ottobre 1986, p. 23.

1987

 1. Manzella Gianni: La danza delle domande. Due giorni con Jerzy Grotowski, [in:] "Il Patalogo 10", Ubulibri, Milano 1987, pp. 178–179.

1988

 1. Bacci Roberto: Un lavoro necessario. Intorno a "il Performer" di Jerzy Grotowski, "Teatro e Storia", ottobre 1988 vol. V, pp. 251–253.
 2. Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grtowski, Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski. Workcenter of Jerzy Grtowski, Pontedera 1988.
 3. Cruciani Fabrizio: Di fronte al testo–testimonianza. Intorno a "il Performer" di Jerzy Grotowski, "Teatro e Storia", ottobre 1988 vol. V, pp. 281–286.
 4. Garrone Nico: Grotowski descrive il mondo di Brook, "la Repubblica", 3 novembre 1988.
 5. Molinari Renata: Sulla strada della ricerca, [in:] "Il Patalogo 11", Ubulibri, Milano 1988, pp. 207–209.
 6. Ruffini Franco: Tertium datur: il Performer e l'attore. Intorno a "il Performer" di Jerzy Grotowski, "Teatro e Storia", ottobre 1988 vol. V, pp. 273–280.
 7. Taviani Ferdinando: Commento a "il Performer". Intorno a "il Performer" di Jerzy Grotowski, "Teatro e Storia", ottobre 1988 vol. V, pp. 259–272. Di seguito [in:] Opere e sentieri. Vol. III, Testimonianze e riflessioni sull'arte come veicolo, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzioni Editore, Roma 2008, pp. 25–38.
 8. Tiezzi Federico: Pas de viande dans un restaurant de poisson: il grado zero della scrittura, [in:] "Il Patalogo 11", Ubulibri, Milano 1988, pp. 210–213. Di seguito [in:] Opere e sentieri. Vol. III, Testimonianze e riflessioni sull'arte come veicolo a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2008, pp. 39–48.

1989

 1. Bignamini Maria Riccarda: Incontro con Grotowski, "Linea teatrale" a. V n. 11 1989, pp. 30–38.
 2. Capitta Gianfranco: Un'assenza che è teatro. Jerzy Grotowski, un incontro a Modena, "il Manifesto" 10 ottobre 1989.
 3. A Modena si studia il "genio" Grotowski, "la Repubblica" 6 ottobre 1989.
 4. Quadri Franco: Parigi premia Grotowski, "la Repubblica" 27 settembre 1989, p. 3.
 5. Taviani Ferdinando: Cultura teatrale controcorrente, "Lettera dall'Italia" luglio–agosto 1989 a. IV n. 15.

1990

 1. Bacci Roberto: Un'anomalia necessaria, "Il Castello di Elsinore" 1990 n. 7 a. III, pp. 79–84.
 2. Bonanni Francesca: Jerzy Grotowski a Modena, [in:] Teatro contemporaneo a cura di Maria Verdone, vol. XXI, dodatek VIII, Editore Lucarini, Roma 1990, pp. 259–300.
 3. Di Bernardi Vito: Il paradigma rituale. Una ricerca di antropologia teatrale, [in:] Il Libro di teatro a cura di Roberta Ciancarellego, vol. II, Bulzoni Editore, Roma 1990.

1991

 1. Biagini Mario: Il Workcenter of Jerzy Grotowski, "Pontedera Teatro" maggio 1991 n. 3.
 2. Taviani Ferdinando: Cieślak promemoria con L'ultima intervista di Ryszard Cieslak, "Teatro e Storia", aprile 1991 vol. X, pp. 179–203.

1992

 1. Pontedera: a settembre i corsi di Jerzy Grotowski, "la Repubblica" 7 giugno 1992. p. 37.

1993

 1. Manzella Gianni: La ricerca del mestiere, "il Manifesto", 11 giugno 1993.

1994

 1. Usberti Gabriele: Sulla giustezza di un'azione, "Teatro e Storia" a. 1994 vol. XVI, pp. 259–285.

1995

 1. Appendice. Frammenti dei colloqui con Jairo Questa, Françoise Kahn e Abani Biswas, "Biblioteca Teatrale. Nuova serie" gennaio–marzo 1995 n. 33, pp. 126–155.
 2. Bramini Sista: In margine al Teatro delle Sorgenti di Jerzy Grotowski: considerazioni di metodo, "Biblioteca Teatrale. Nuova serie", gennaio–marzo 1995 n. 33, pp. 93–125.

1996

 1. De Marinis Marco: Rifare il corpo. Lavoro su se stessi e ricerca sulle azioni fisiche dentro e fuori del teatro nel 900, "Teatro e Storia", a. 1997 vol. XIX, pp. 161–182.
 2. Pollastrelli Carla: Dieci anni del Workcenter of Jerzy Grotowski a Pontedera, "Pontedera Teatro–20 anni", Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale, Pontedera 1996, p. 3.

1997

 1. Manzella Gianni: L'oracolo Jerzy Grotowski, "il Manifesto" 26 novembre 1997.
 2. Marino Massimo: A Bologna Grotowski "laureato" honoris causa, "L'Unità" 8 novembre 1997, p. 8.
 3. Marino Massimo: Grotowski: "Non esiste un teatro dell'avvenire, ma molti teatri", "L'Unità" 16 novembre 1997, p. 9.
 4. Martini Giacomo: Finalmente a Bologna un omaggio a Jerzy Grotowski, "Zero in condotta" 7 novembre 1997 n. 48.
 5. Petrini Armando: "Artefix versus pontefix". Ovvero: dell'autenticità e della sicerità appunti su di un seminario di Jerzy Grotowski, "L'asino di B.", novembre 1997 a. I n. 1, pp. 35–38.
 6. Premiata a Bologna l'inesausta ricerca di Jerzy Grotowski, "Teatri delle diverssità" dicembre 1997 a. II n. 4–5, copertina.
 7. Provvedini Claudia: Grotowski: "Il teatro è senza messaggi. Usarlo per imporre un'idea è ucciderlo", "Corriere della Sera" 17 novembre 1997, p. 29.
 8. Volli Ugo: E dentro il laboratorio la scena si rivoluziona, "la Repubblica" 12 novembre 1997.

1998

 1. Audino Antonio: Jerzy Grotowski. Una sera nell'eremo del "principe costante", "Il Sole 24 Ore" 12 aprile 1998.
 2. Barba Eugenio: La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in Polonia seguito da 26 lettere di Jerzy Grotowski a Eugenio Barba, il Mulino, Bologna 1998. Seconda edizione ampliata: Ubulibri, Milano 2004.
 3. Caponetto Gaetano: Tra Brook e Grotowski un "duello" di registi, "La Sicilia" 5 maggio 1989.
 4. Caponetto Gaetano: Così parlano i maestri "Teatro, rito e mistero", "La Sicilia" 6 maggio 1989.
 5. Incerti Roberto: Visita a Grotowski nel santuario del teatro, "la Repubblica Firenze" 29 maggio 1998.
 6. Meldolesi Claudio: Jerzy Grotowski: Maestro laureato, "Drammaturgia" 1998 n. 5, pp. 29–46.
 7. Meldolesi Claudio: Presentaione di Jerzy Grotowski per il conferimento della laurea honoris causa all'Università di Bologna, [in:] Se all'Università si sperimenta il teatro: le esplorazioni del Teatro Aenigma a Urbino (materiali dal 1987 al 1998), a cura di Vito Minoa, introduzione di Emilio Pozzi, Edizioni Magma, Pesaro 1998, pp. 119–124.
 8. Minoia Vito: La lezione di Grotowski, "Teatri delle diversità", settembre–dicembre 1998 n. 8, pp. 11–13.
 9. Molinari Renata: Alla ricerca di un altro sguardo, "Art'o. L'aasalto al cielo. Rivista di cultura e polirica delle arti sceniche", aprile 1998 n. 0, pp. 6–10.
 10. Ruffini Franco: Jerzy Grotowski, l'incontro. Frontiere. Maestri, eredi, "Primafila" febbraio 1998 n. 40, pp. 29–32.
 11. Tiezzi Federico: Workcenter di Jerzy Grotowski a Pontedera: Action, maggio 1998. Dicei anni dopo: only conect, "Il Patalogo 21", Ubulibri, Milano 1998, pp. 243–245. Di seguito [in:] Opere e sentieri. Vol. III, Testimonianze e riflessioni sull'arte come veicolo, a cura di AntonoAttisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2008, pp. 49–60.

1999

 1. Bacci Roberto: Intervento di Roberto Bacci, "Il Pegaso d'Oro della regione Toscana, 1999 – Jerzy Grotowski", Edizione Regione Toscana, Firenze 1999.
 2. Barba Eugenio: Lettera a Jerzy Grotowski, "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 445–446.
 3. Il Living verso l'improvvisazione con "The Connection", mentre Grotowski fonda il suo primo laboratorio. Fo–Rame giocano a flipper, a cura di Ettore Capriolo, [in:] "Il Patalogo 22", Ubulibri, Milano 1999, pp. 287.
 4. Capitta Gianfranco: Il pastore laico della scena interiore, "il Manifesto" 16 gennaio 1999.
 5. Manzella Gianni: Il corpo del teatro, "il Manifesto" 16 gennaio 1999.
 6. De Marinis Marco: La regia e il suo superamento nel teatro del Novecento, "Culture teatrali", autunno 1999 n. 1, pp. 157–171.
 7. D'Incà Renzia: Dalla Polonia a Pontedera. Un ex granaio per il Workcenter, "Hystrio" aprile–giugno 1999 n. 2, pp. 14–15.
 8. Incerti Roberto: Grotowski, il guru nascosto, "la Repubblica Firenze" 16 gennaio 1999.
 9. Guerrieri Osvaldo: Lo sguardo di Jerzy Grotowski, "Art'o. L'aasalto al cielo. Rivista di cultura e polirica delle arti sceniche", marzo 1999 n. 1 tratto dal Guerrieri Osvaldo: Il teatro di gruppo. La "lezione di Jerzy Grotowski", [in:] Guerrieri Osvaldo: Il teatro in contropiede. Cronache e scritti teatrali 1974–1981, a cura di Stefania Chinzari, Bulzoni Editore, Roma 1993, pp. 28–33.
 10. Guerrieri Osvaldo: Il teatro è nudo, "la Stampa" 16 gennaio 1999.
 11. Jerzy Grotowski. Nota biografica, [in:] "Il Patalogo 22", Ubulibri, Milano 1999, pp. 208 e 212.
 12. Lombardi Sandro: Intervento di Sandro Lombardi, [in:] "Il Pegaso d'Oro della regione Toscana, 1999 – Jerzy Grotowski", Edizione Regione Toscana, Firenze 1999. Dopo [in:] Opere e sentieri. Vol. III, Testimonianze e riflessioni sull'arte come veicolo, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2008, pp. 67–74.
 13. Minoia Vito: Senza perdere il flusso della vita, "Teatri delle diversità", aprile 1999 n. 9, pp. 15–16.
 14. Minoia Vito: C'è un rimorso di coscienza in Polonia: il Teatr Laboratorium, "Teatri delle diversità", settembre 1999 n. 10/11, pp. 49–52.
 15. Molinari Renata: Jerzy Grotowski dal "teatro povero" all'"arte come veicolo", [in:] "Il Patalogo 22", Ubulibri, Milano 1999, pp. 294.
 16. Moscati Italo: Una riflessione. Il Vangelo proibito di Jerzy, "Hystrio", aprile–giugno 1999 n. 2, pp. 18–19.
 17. Palazzi Renato: Grotowski, eredità di lavoro, "Il Sole–24 Ore" supplemento domenicale del 21 marzo 1999.
 18. Ponte Di Pino Oliviero: La rivoluzione del gesto parlante, "Il Manifesto" 16 gennaio 1999.
 19. Provvedini Claudia: Addio Grotowski, principe del "teatro povero", "Corriere della Sera" 16 gennaio 1999, pp. 39.
 20. Oliva Gaetano: Grotowski: Laboratorio, "Akropolis", "Il Principe Costante", [in:] Oliva Gaetano: Il Laboratorio Teatrale, LED – Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 1999.
 21. Quadri Franco: Addio a Grotowski grande eretico del teatro, "la Repubblica" 16 gennaio 1999.
 22. Raimondo Mario: Intervento di Mario Raimondo, [in:] "Il Pegaso d'Oro della regione Toscana, 1999 – Jerzy Grotowski", Edizione Regione Toscana, Firenze 1999.
 23. Richards Thomas: Address by Thomas Richards – Intervento di Thomas Richards, [in:] "Il Pegaso d'Oro della regione Toscana, 1999 – Jerzy Grotowski", Edizione Regione Toscana, Firenze 1999. Dopo in fammenti sotto il titolo Riconoscere [in:] Opere e sentieri. Vol. I: Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Roma 2007, pp. 17–20.
 24. Ruffini Franco: Jerzy Grotowski post–domani, "Prima fila" 1999 n. 52, p. 81.
 25. Ruffini Franco: La stanza vuota. Uno studio sul libro di Jerzy Grotowski, "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 455–486.
 26. Taviani Ferdinando: Grotowski posdomani. Ventuno riflessioni sulla doppia visuale, "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 391–420.
 27. Taviani Ferdinando: Intervento di Anatoly Vassiliev, [in:] "Il Pegaso d'Oro della regione Toscana, 1999 – Jerzy Grotowski", Edizione Regione Toscana, Firenze 1999.
 28. Taviani Ferdinando: Grotowski, strategia del commiato, "La Rivista dei libri" luglio–agosto 1999 a. IX n. 7–8.
 29. II Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards e Action, "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 487–489.

2000

 1. Curino Laura: Ultimo incontro con Grotowski, "Prove di Drammaturgia" 2000 n. 2, pp. 25–28.
 2. Fabbri Marina: Il teatro polacco come luogo rituale di restituzione del mito, "Teatro e Storia" 2000 vol. XXII, pp. 9–27.
 3. Lo spettatore e le visioni del teatro del futuro, a cura di Piergiorgia Giacchè, "Prove di drammaturgia", 2000 n. 1, pp. 11–17.
 4. Guglielmi Chiara: Le tecniche originarie dell'attore: le lezioni di Jerzy Grotowski all'Universita' di Roma, "Biblioteca teatrale" luglio–dicembre 2000 n. 55/56, pp. 1–8.
 5. Curino Laura: I come "incontro con Grotowski", [in:] Glossario delle emozioni teatrali, a cura di Gerarda Gucciniego, "Prove di drammaturgia", 2000 n. 1, pp. 10.
 6. Richards Thomas: Il punto limite della performance, Fonazione Pontedera Teatro, Pontedera 2000. Ristampato [in:] "Lo Straniero", inverno 1999–2000 a. III n. 9.
 7. Ruffini Franco: Teatri sopra la pelle, teatro sotto la pelle, " La Rivista del Manifesto" settembre 2000 n. 9, pp. 44–47.
 8. Taviani Ferdinando: Grotowski nomade della storia, "Prima Fila", giugno 2000 n. 63.

2001

 1. Barba Eugenio: Verso un teatro santo e sacrilego, [in:] Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969 a cura di Ludwik Flaszena, Carla Pollastrelli, Renata Molinari, introduzione di Roberto Bacci, Carla Pollastrelli, Ludwik Flaszen, traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, ed. I: Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2001, ed. II: La casa USHER, Firenze 2006, pp. 81–88 (ed. II).
 2. Biagini Mario: Incontro all'Università "La Sapienza", ovvero della coltivazione delle cipolle, "I Giganti della Montagna" febbraio 2001 a. I n. 0, pp. 19–34. Dopo [in:] Opere e sentieri. Vol. I: Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007, pp. 21–62.
 3. On Breth Left, a cura di Mario Biagini e Thomas Richards, [in:] "Il Patalogo 24", Ubulibri, Milano 2001, pp. 274–276.
 4. Brunelli Pier Pietro: Il cerchio parateatrale. Trascrizione della conferenza. Atti del Convegno Internazionale Jerzy Grotowski, La nuova tradizione, "Il colpo di scena. Rivista teorica e pratica sulle tecniche e le problematiche del teatro contemporaneo a cura della Scuola Interculturale di Teatro", novembre 2001 a. XVI n. 5, pp. 64–77.
 5. Ciamarra Anna Rita: Action: l'altra estremità della catena. Presentazione dell'incontro con Mario Biagini del "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards" 28–30 XI 2000, "I Giganti della Montagna" febbraio 2001 a. I n. 0, pp. 19–21.
 6. Di Giovanni Francesco: Ecce Agnus Dei: alle origini del Principe Costante, "I Giganti della Montagna" febbraio 2001 a. I n. 0, pp. 10–12.
 7. De Marinis Marco: Jerzy Grotowski e il segreto del Novecento Teatrale. Trascrizione della Conferenza. Atti del Convegno Internazionale Jerzy Grotowski, La nuova tradizione, "Il colpo di scena. Rivista teorica e pratica sulle tecniche e le problematiche del teatro contemporaneo a cura della Scuola Interculturale di Teatro", novembre 2001 a. IV n. 5, pp. 7–20 e presso "Culture teatrali", autunno 2001 n. 5, pp. 7–21.
 8. Jerzy Grotowski: passato e presente di una ricerca (2001–2003), "Webzine di Ateatro" 25 settembre 2001 n. 20, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro20.htm#20and6.
 9. Guglielmi Chiara: Un albero con le radici: Grotowski e il paradosso della comunicazione, "I Giganti della Montagna" febbraio 2001 a. I n. 0, pp. 5–7.
 10. Gurgul Monika: Il teatro polacco dopo Grotowski e Kantor, "Art'o. L'aasalto al cielo. Rivista di cultura e polirica delle arti sceniche", aprile 2001 n. 9, pp. 36–44.
 11. Iannuzzi Maria: Passato e presente di una ricerca, "Prima fila", 2001 n. 77 , pp. 83.
 12. Moleri Giovanni: Introduzione. Bellusco, Novembre 2001, Atti del Convegno Internazionale Jerzy Grotowski, La nuova tradizione, "Il Colpo di scena. Rivista teorica e pratica sulle tecniche e le problematiche del teatro contemporaneo a cura della Scuola Interculturale di Teatro" novembre 2001 a. IV n. 5, pp. 3.
 13. Polselli Vanessa: Presentazione, "I Giganti della Montagna" febbraio 2001 a. I n. 0, pp. 4.
 14. Polselli Vanessa: 1959–1969: il teatro è un laboratorio, "I Giganti della Montagna" febbraio 2001 a. I n. 0, pp. 7–10.
 15. Ponte Di Pino Oliviero: Fuori dallo spettacolo, "Webzine di Ateatro" 25 settembre 2001 n. 20, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro20.htm#20and6.
 16. Rini Roberto: Essere nell'origine. Da Jerzy Grotowski a Thomas Richards: riflessioni sul decondizionamento della perfezione, "I Giganti della Montagna" febbraio 2001 a. I n. 0, pp. 13–18.

2002

 1. Attisani Antonio: Il presente di Grotowski, "Il Castello di Elsinore" a. 2002 n. 45, pp. 101–127.
 2. Biagini Mario: Dèmoni – Conversazione con Mario Biagini del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Intervista di Nicola Arrigoni, "Il Grande Fiume" primavera 2002 n. 12, pp. 2–4.
 3. Manzella Gianni: In forma di parole. Il Teatr Laboratorium di Grotowski 1959–1969, "Art'o. L'aasalto al cielo. Rivista di cultura e polirica delle arti sceniche" gennaio 2002 n. 10, pp. 81–90.
 4. Vacis Gabriele: Awareness: dieci giorni con Jerzy Grotowski, Scuola Holden Torino / Rizzoli Milano 2002.

2003

 1. Barba Eugenio: Nonni e orfani. Una saga di famiglia, "Teatro e Storia" 2002–2003 vol. XXIV, pp. 329–344.
 2. Colaianni Daniela: Il respiro e il corpo. Indagine attraverso lo yoga dell'attore di Grotowski e lo Hatha yoga, "Culture teatrali" autunno 2003 n. 9, pp. 63–76.
 3. De Marinis Marco: Intorno a Grotowski: introduzione, "Culture teatrali" autunno 2003 n. 9, pp. 7–10.
 4. Familiari Rocco: Il teatro polacco del Novecento, "Prima fila", n. 101, 2003, pp. 34–39.
 5. Fanti Elena: Castaneda e Grotowski, "Culture teatrali", autunno 2003 n. 9, pp. 77–106.
 6. Maravić Tihana: L'eschia dell'attore. Grotowski e l'esciasmo, "Culture teatrali" autunno 2003 n. 9, pp. 37–62.
 7. Molinari Renata: Il Teatro delle Fonti. Un racconto e qualche parola guida, "Culture teatrali" autunno 2003 n. 9, pp. 11–24.

2004

 1. Attisani Antonio: Dies Irae. Teatro dopo Grotowski, "Prima fila" 2004 n. 105, pp. 21–26.
 2. Mucci Lorenzo: Incontro con François Khan su Beckett, Grotowski e il Laboratorio, "Prove di Drammaturgia", 2004 n. 2, pp. 26–30.
 3. Jop Toni: Nella nebbia con Grotowski, "L'Unità", 22 agosto 2004, pp. 12.
 4. Richards Thomas: I rami della ricerca. Conversazione con Tomas Richards di Gioia Costa, "Art'o. L'aasalto al cielo. Rivista di cultura e polirica delle arti sceniche" estate 2004 n. 15, pp. 78–85.
 5. Ruffini Franco: Grotowski: memoria e discontinuità, "Teatro e Storia" 2004 vol. XXVI, pp. 407–425.
 6. Taviani Ferdinando: Discutere la regia, "Prima fila" 2004 n. 107, pp. 4–20.

2005

 1. Attisani Antonio: Tracce gnostiche nella ricerca di Grotowski, "Il Castello di Elsinore" a. XVIII n. 52, 2005, pp. 57–94.
 2. Monteverdi Anna Maria: Da Grotowski all'hacker art L'incontro con Jaromil a Cascina (Pisa), marzo 2005, "Webzine di Ateatro" 22 aprile 2005 n. 83, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro83.htm#83and40.
 3. Tinti Luisa, Ciamarra Anna Rita: "Il Principe Costante" di Jerzy Grotowski – Ricostruzione, documentario – ricostruzione della registrazione video dello spettacolo Il Principe Costante di Teatr Laboratorium, produzione Centro Teatro Ateneo Università di Roma "La Sapienza" 2005, durata: 46 min.

2006

 1. Attisani Antonio: Un teatro apocrifo. Il potenziale dell'arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Meduza, Milano 2006.
 2. La carica del 101 (e Il codice Grotowski). L'editoriale di ateatro 101, "Webzine di Ateatro" 22 settembre 2006 n. 101, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and1.
 3. Cascetta Annamaria: "Apocalypsis cum figuris". La sfida radicale del Simpleton e la sua cacciata dal mondo contemporaneo nel "Teatro Laboratorio" di Jerzy Grotowski, [in:] Cascetta Annamaria: La passione dell'uomo. Voci dal teatro europeo del Novecento, Edizioni Studium, Roma 2006.
 4. Molinari Renata: Diario dal Teatro delle Fonti. Polonia 1980, La casa USHER, Firenze 2006.
 5. Ponte Di Pino Oliviero: Il codice Grotowski. Appunti sulla bibliografia grotowskiana, "Webzine di Ateatro" 22 settembre 2006 n. 101, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro101.htm#101and1.
 6. Ponte Di Pino Oliviero: W Grotowski, [in:] "Il Patalogo 29", Ubulibri, Milano 2006, pp. 324–328.
 7. La ricerca di Maud Robart. L'orizzonte arcaico e atemporale del canto integrale, a cura di Luisi Tinti, "Biblioteca Teatrale" gennaio–marzo 2006 n. 77.

2007

 1. Opere e sentieri. Vol. I: Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007. Contiene:
  • Richards Thomas: Riconoscere, basato sulla versione completa pubblicata sotto il titolo Address by Thomas Richards – Intervento di Thomas Richards, [in:] "Il Pegaso d'Oro della regione Toscana, 1999 – Jerzy Grotowski", Edizioni Regione Toscana, Firenze 1999, pp. 17–20,
  • Biagini Mario: Seminario a "La Sapienza", ovvero della coltivazione delle cipolle, pp. 21–62,
  • Richards Thomas: Maestro di nessuna scusa, pp. 109–129,
  • Attisani Antonio: Action in sé, prima [in:] Attisani Antonio: Un teatro apocrifo. Il potenziale dell'arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Medusa, Milano 2006, pp. 131–170,
  • Richards Thomas: Frammenti da "In the Territory of Something Third". Intervsta a cura di Kris Salata, pp. 177–221,
  • Biagini Mario, Salata Kris: Conversazioni informali, pp. 255–300,
  • Richards Thomas, Biagini Mario: One Breath Left – considerazioni, pp. 301–309,
  • Biagini Mario: Desiderio senza oggetto, pp. 401–420.
 2. De Marinis Marco: La ricerca sul rituale nel lavoro di Grotowski, "Teatro e Storia" 2007 vol. XXVIII, pp. 203–233.
 3. The Grotowski Institute (in inglese). La nascita dell'Istituto e le linee di lavoro per il futuro di The Grotowski Institute. The Grotowski Institute Wrocław Directed by Jarosław Fret and Grzegorz Ziółkowski. January 2007, "Webzine di Ateatro" 18 gennaio 2007 n. 106, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro106.htm#106and73.
 4. Provvedini Claudia: Il Grotowski Center di Wroclaw. Appunti dalla Moleskine teatrale, "Webzine di Ateatro" 8 ottobre 2007 n. 112, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro112.htm#112and31.
 5. Schino Mirella: Quel che resta, "Prove di drammaturgia" 2007 n. 2, pp. 36–40.

2008

 1. Opere e sentieri. Vol. III, Testimonianze e riflessioni sull'arte come veicolo, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2008. Contiene:
  • Attisani Antonio: L'arte del teatro nel secolo dopo Grotowski, pp. 157–182. Prima [in:] Attisani Antonio: Un teatro apocrifo. Il potenziale dell'arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Medusa, Milano 2006, capitoli I i VIII,
  • De Marinis Marco: Il teatrologo, lo spettatore e le performing arts: la sfida di Grotowski e del Workcenter di Pontedera (2003), pp. 99–118,
  • Giacchè Piergiorgio: La verticalità e la sacralità dell'atto (2003), pp. 119–128,
  • Scopelliti Marcella: Un resoconto in due tempi, pp. 141–156,
  • Cambria Florinda: Il teatro e la prassi, pp. 183–198,
  • Sini Carlo: Poiema, pp. 199–202.
 2. Perelli Franco: Un'arte verticale. Grotowski: gli ultimi anni, "Il Castello di Elsinore" 2008 a. XXI n. 58, pp. 49–72.
 3. Quattro maestri si incontrano a Firenze: Anatolij Vassiliev, Jerzy Stuhr, Jacques Lassalle, Massimo Castri. Il teatro e la città: la seconda giornata di lavori alla Pergola di Redazione ateatro, "Webzine di Ateatro" 2 febbraio 2008 n. 115, accessibile online: http://www.ateatro.it/olivieropdp/ateatro115.htm.
 4. Rufiini Franco: Jerzy Grotowski. Frontiere, maestri, eredi, "Prima fila" 1998 n. 40, pp. 20–32.
 5. Ruffini Franco: Utopia e teatro. Nota su padri fondatori, "Teatro e Storia" 2008 vol. XXIX, pp. 257–271.
 6. Ruffini Franco: Verso il grado zero della verità, "Prima fila" 1998 n. 46/47, pp. 84–85.
 7. Grotowski in "Teatro e Storia", sviluppato Nicola Savarese, "Teatro e Storia" vol. XXIX 2008, pp. 453–454.

2009

 1. Attisani Antonio: Bon à tiret. Grot, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 44–45.
 2. Passato, presente e futuro nella lezione di Grotowski. Con i contributo di Maurizion Buscarino, Franco Ruffini, Antonio Attisani, Gabriele Vacis, Mario Raimondo, Renata Molinari, Marco de Marinis, a cura di Laury Calebasso "Teatri delle diversità" 14 giugno 2009 n. 49/50, pp. 10–23.
 3. Caleffi Fabrizio Sebastian: Polacchi santi e peccatori. Teatro povero? Povero teatro!, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 52–53.
 4. Caleffi Fabrizio Sebastian: Gurutowski grottesco, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 61.
 5. Grotowski in Italia. Il Principe e l'Apocalisse, a cura di Claudia Canella, Albarosa Camaldo, Elisa Ferrari, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 62.
 6. Grotowski in pillole, a cura di Claudia Canella, Albarosa Camaldo, Elisa Ferrari, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 63–64.
 7. Dalla Palma Sisto: Grotowski a Milano: scandalo e colpo di fulmine, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 60.
 8. Di Donato Carla: Un provino per Cieślak (Parigi, 1976). Nota sul personaggio di Gurdjieff per il film di Brook "Incontri con uomini straordinari", "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 161–170.
 9. De Marinis Marco: Grotowsk, quale ederità?, "Hystrio", gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 40–43.
 10. Grotowski 2009 – Dettagli e materiali, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 37–39.
 11. Marino Massimo: Maurizio Buscarino. Grotowski in bianco e nero, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 46–49.
 12. Marino Massimo: 1970 il mistero oltre il teatro, "Hystrio", kiecień–giugno 1999 n. 2, pp. 16–17.
 13. Marino Massimo: Teatro era, uno spazio a misura d'uomo, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 55.
 14. Molinari Renata: Trent'anni dopo. Il Teatro delle Fonti come ecologia dell'umano, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 50–51.
 15. Notizie, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 7–17.
 16. Perrelli Franco: Genova, Teatro della Tosse. Una lettera che arriva da lontano, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 57.
 17. Pollastrelli Carla: Workcenter e dintorni. Un maestro in esilio da Wroclaw a Pontedera, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 54–55.
 18. Quadri Franco: Tad e Grot (+ Karol), "Hystrio" ottobre–dicembre 2000 n. 4, pp. 37–38.
 19. Richards Thomas: Porte aperte. Il giardino del Workcenter, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 56–57.
 20. Ruffini Franco: Necessità e virtù. "Per un teatro povero", al futuro, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 133–160.
 21. Schino Mirella: La busta 23, Serie Grotowski, Odin Teatret Archives, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 171–209.
 22. Taviani Ferdinando, Barba Eugenio: Dopo una conversazione con Flaszen, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 121–131.
 23. Tinti Luisa: Testimonianze. Video e film, una parziale conversione, "Hystrio" gennaio–marzo 2009 n. 1, pp. 58–59.

2010

 1. Attisani Antonio: Note del giorno d'oggi. A proposito di The Living Room e I am America, "Culture teatrali" 2010 n. 20, pp. 196–204.
 2. Consagra Maria: Corpi vivi, "Prove di drammaturgia" 2010 n. 2, pp. 23–24.
 3. De Marinis Marco: Introduzione al "Dossier Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards", "Culture teatrali" 2010 n. 20, pp. 187–188.
 4. Giacchè Piergiorgio: Lo spettatore ospite. Dossier Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards a cura di Marzo de Marinisa, "Culture teatrali" 2010 n. 20, pp. 204–210.
 5. Mango Lorenzo: Il Principe costante di Calderón de la Barca – Slowacki per Jerzy Grotowski, Edizioni ETS, Pisa 2008.
 6. Maravić Thina: L'andirivieni del santo folle: un paradigma dell'atto performativo tra rumore e silenzio, Dossier Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards a cura di Marzo de Marinisa, "Culture teatrali" 2010 n. 20, pp. 110–122.
 7. Presentazione, "Culture teatrali" 2010 n. 20, pp. 189–195.

Przekłady z języków obcych i publikacje obcojęzyczne we Włoszech w latach 1986–2010(2011)

1988

 1. Brook Peter: Grotowski, l'arte come veicolo. Intorno a "il Performer" di Jerzy Grotowski, traduzione dal francese di Renata Molinari, "Teatro e Storia" ottobre 1988 vol. V, pp. 255–258. Di seguto nella traduzione dall'inglese di Antonio Attisani basata sulla versione di The Grotowski Sourcebook [in:] Opere e sentieri. Vol. III, Testimonianze e riflessioni sull'arte come veicolo, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2008, pp. 21–24.
 2. Brook Peter: Il punto in movimento, traduzione dall'inglese di Isabella Imperiali d'Afflitto, Ubulibri, Milano 1988.

1989

 1. Kumiega Jennifer: Jerzy Grotowski: la ricerca nel teatro e dopo il teatro, 1959–1984, traduzione dal francese di Leonardo Gandni, revisione di Alessandro Ceni, La Casa USHER, Firenze 1989.

1990

 1. Osiński Zbigniew: La tradizione di Reduta in Grotowski e nel Teatr Laboratorio, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" ottobre 1990 vol. IX, pp. 259–300.

1992

 1. Raczak Lech: Alla ricerca dei luoghi della libertà. Gli spazi pericolosi del teatro polacco, "Hystrio" ottobre–dicembre 1992 n. 4, pp. 35–36.

1995

 1. Osiński Zbigniew: I registri di cassa del Teatro Laboratorio delle 13 File. Opole 1964, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 1995 vol. XVII, pp. 201–204.

1996

 1. Osiński Zbigniew: Il Centro di Studi Grotowskiani e di Ricerca culturale e teatrale, traduzione dal polacco di Clelia Falletti, "Teatro e Storia" 1996 vol. XVIII, pp. 391–397.

1999

 1. Ahrne Marianne: Da "I sogni di Katarina Horowitz", traduzione dal svedese di Carmen Giorgetti Cima, "Teatro e Storia" 1998–1999 vol. XX–XXI, pp. 447–454.
 2. Groznij Canu Ivan: l corpo e lo sguardo, "Hystrio" aprile–giugno 1999 n. 2, pp. 12–13.
 3. Ouaknine Serge: Grotowski, una memoria, traduzione dal francese di Francis Pardeilhan, "Lo Straniero", primavera 1999 n. 6, pp. 6–9.

2000

 1. Kolankiewicz Leszek: Dziady. Il teatro della festa dei morti, na podstawie tegoż, Dziady. Teatr Święta zmarłych, słowo obraz/terytoria, Gdańsk 1999, pp. 209–260, traduzione dal polacco di Lucia Petti Lehnert e Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2000 vol. XXII, pp. 53–95.
 2. Miłosz Czesław: "Gli Avi". Storia di una visione, "Teatro e Storia" 2000 vol. XXII, pp. 29–33, [da:] Miłosz Czesław: Storia della letteratura polacca, traduzione dal polacco di Lella Faberi, Bologna 1983, pp. 199–207.
 3. Mickiewicz Adam: Lezione XVI. Dal III Corso di Letteratura Slava al Collège de France, 4 aprile 1843, scelta e traduzione basata sull'originale francese e sulla traduzione polacca di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2000 vol. XXII, pp. 35–40.
 4. Osiński Zbigniew: Grotowski al Collège de France. Prima lezione, 24 marzo 1997, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2000 vol. XXII, pp. 41–51.

2001

 1. Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969, a cura di Ludwik Flaszen, Carla Pollastrelli, Renata Molinari, introduzione di Roberto Bacci, Carla Pollastrelli, Ludwik Flaszen, traduzione dal polacco di Carla Pollastrelli, ed. I: Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2001, ed. II: La casa USHER, Firenze 2006. Contiene (indicazione delle pagine secondo ed. II):
  • Flaszen Ludwik: Da mistero a mistero. Alcune osservazioni in apertua, pp. 13–26,
  • Flaszen Ludwik: Gli Avi e Kordian al Teatr delle 13 File, pp. 67–75,
  • Flaszen Ludwik: Il teatro condannato alla magia, pp. 76–77,
  • Flaszen Ludwik: L'arte dell'attore, pp. 78–81,
  • Flaszen Ludwik: Amleto nel laboratorio teatrale, pp. 82–87,
  • Flaszen Ludwik: Dopo l'avanguardia, pp. 103–107.
 2. Nienadówka. Testo del film documento: Nienadówka di Jill Godmilow. Atti del Convegno Internazionale Jerzy Grotowski, La nuova tradizione, trascrizione e traduzione di Silvia Beillard e Alessandro Bragagna "Il colpo di scena. Rivista teorica e pratica sulle tecniche e le problematiche del teatro contemporaneo a cura della Scuola Interculturale di Teatro" novembre 2001 a. IV n. 5, pp. 21–31.
 3. Ryszard Cieślak, il principe degli attori. Testo del Film Documento "Aktor Całkowity. Wspomnienie o Ryszardzie Cieślaku" di Krzysztof Domagalik. Atti del Convegno Internazionale Jerzy Grotowski, La nuova tradizione, trascrizione e traduzione di Silvia Beillard e Alessandro Bragagna, "Il colpo di scena. Rivista teorica e pratica sulle tecniche e le problematiche del teatro contemporaneo a cura della Scuola Interculturale di Teatro", novembre 2001 a. IV n. 5, pp. 46–63.
 4. Il Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski. Testo del Film Documento "O Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego" di Krzysztof Domagalik. Atti del Convegno Internazionale Jerzy Grotowski, La nuova tradizione, trascrizione e traduzione di Silvia Beillard e Alessandro Bragagna, "Il colpo di scena. Rivista teorica e pratica sulle tecniche e le problematiche del teatro contemporaneo a cura della Scuola Interculturale di Teatro", novembre 2001 a. IV n. 5, pp. 32–45.

2003

 1. Cuesta Jairo: Ritorno alle "Sorgenti", "Culture teatrali" autunno 2003 n. 9, pp. 31–36.
 2. Cuesta Jairo: Sentieri verso il cuore. In forma di contesto, "Culture teatrali" autunno 2003 n. 9, pp. 25–30.
 3. Osiński Zbigniew: Grotowski e Reduta. La vocazione del teatro, "Culture teatrali" autunno 2003 n. 9, pp. 107–118.

2004

 1. Osiński Zbigniew: Grotowski e la gnosi. Con una nota di Franco Ruffini, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2004 vol. XXV, pp. 293–326.

2005

 1. Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L'ultimo decennio, a cura di Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski, Marina Fabbri, Renata Molinari, Introduzione di Giorgio Amato e Grzegorz Ziółkowski, traduzione dal polacco di Marina Fabri, Simona Ferro, Anna Górka, Giulia Palmieri, Titivillus in coedizione con Il Mutamento Zona Castalia, Associazione di Cultura di Torino, Corazzano (Pisa), 2005. Contiene:
  • Grotowski Kazimierz: Ritratto di Famiglia, traduzione dal polacco di Giulia Palmieri e Marina Fabbri, pp. 55–90,
  • Degler Janusz: Laudatio, traduzione dal polacco di Giulia Palmierii e Marina Fabbri, pp. 91–102,
  • Burzyński Tadeusz: Grotowski – nove anni dopo, traduzione dal polacco di Anna Górka e Marina Fabbri, pp. 103–107,
  • Kornaś Tadeusz: Veicolo per se e per gli altri, traduzione dal polacco di Giulia Palmieri e Marina Fabbri, pp. 108–117,
  • Niziołek Grzegorz: Sorgente pura – sorgenti avvelenate?, traduzione dal polacco di Giulia Palmieri e Marina Fabbri, pp. 118–127,
  • Flaszen Ludwik: Se ne è andato, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, pp. 128–133,
  • Kanabrodzki Mateusz: Il bambiono e l'albero. Un addio a Jerzy Grotowski, traduzione dal polacco di Anna Górka e Marina Fabbri, pp. 134–139,
  • Filipowicz Halina: Dov' è "Gurutowski"?, traduzione dal polacco di Simona Ferro, Anna Górka e Marina Fabbri. pp. 141–147,
  • Dziewulska Małgorzata: Il ladro di fuoco, traduzione dal polacco di Giulia Palmieri e Marina Fabbri, pp. 148–166,
  • Osiński Zbigniew: Il "Laboratorio" di Jerzy Grotowski, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, pp. 167–191,
  • Kolankiewicz Leszek: Grotowski alla ricerca dell'essenza, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, pp. 191–284,
  • Majchrowski Zbigniew: Chi era Grotowski, traduzione dal polacco di Giulia Palmieri e Marina Fabbri, pp. 285–294.

  Appendici:

  • Jerzy Grotowski. Cronologia della vita e delle opere (1933–1982), a cura di Tadeusz Burzyński, pp. 297–301, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, pp. 295–296,
  • Jerzy Grotowski. Cronologia della vita e delle opere (1983–1999), a cura di Grzegorz Ziółkowski, pp. 302–310, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, pp. 297–310,
  • Bibliografia delle fonti in polacco a cura di Grzegorz Ziółkowski, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, pp. 311–313,
  • Una proposta di fonti bibliografiche italiane a cura di Marina Fabbri e Renata Molinari, pp. 314–321.

2007

 1. Opere e sentieri. Vol. I: Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, a cura di Antonio Attisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2007. Contiene:
  • Wolford Wylam Lisa: Action – l'irrappresentabile origine con una postilla: riflessioni di un decennio, traduzione dall'inglese di Claudia D'Angelo, pp. 63–104,
  • Salata Kris: Prossimità con The Twin: appunti critici su an action in creation, traduzione dall'inglese di Claudia D'Angelo, pp. 223–254,
  • Wolford Wylam Lisa: Chi vuol mangiare il libro della madre, traduzione dall'inglese di Claudia D'Angelo, Marcella Scopelliti e Antonio Attisani, pp. 319–384.
 2. Flaszen Ludwik: Intorno al 1956. Rivolta e conformismo nella vita culturale polacca. Nota introduttiva, traduzione e note di Eugenio Barba, "Teatro e Storia" 2007 vol. XXVIII, pp. 15–56.

2008

 1. Opere e sentieri. Vol. III, Testimonianze e riflessioni sull'arte come veicolo, a cura di AntonoAttisani e Mario Biagini, introduzione di Antonio Attisani, Bulzoni Editore, Roma 2008. Contiene:
  • Dichy Albert: L'argomento più noioso del mondo, traduzione dal francese di Mario Biagini, pp. 15–18,
  • Repohl Roger: Liturgia come veicolo (1994), traduzione dall'inglese di Marcella Scopelliti, pp. 61–66,
  • Wasiljew Anatolij: Cronaca del quattordici (1999), traduzione dall'inglese di Antonio Attisani e Mario Biagini, pp. 75–96.

2009

 1. Flaszen Ludwik: Grotowski et le silence, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 41–53.
 2. Flaszen Ludwik: 1959 – due recnsioni, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 76–82.
 3. Flaszen Ludwik: Miracle à Shiraz, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 56–73.
 4. Pilátová Jana: Il Maestro. Stage al Teatr–Laboratorium (febbraio–luglio 1968), traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2009 vol. XXIII, pp. 83–120.

2010

 1. Mirecka Rena: La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010.
 2. Salata Kris: L'uomo interiore e la sua azione. Jerzy Grotowski l'eredità di Adam Mickiewicz e del romanticismo polacco, traduzione dall'inglese di Giulia Randone, "Il Castello di Elsinore" 2010 a. XXIII n. 62, pp. 35–68.
 3. Wolford Wylam Lisa: "Making mantra of american language": il ciclo Ginsberg dell'Open Program, traduzione dall'inglese di Giulia Randone e Cinzia Cigna, "Culture teatrali" 2010 n. 20, pp. 210–219.

2011

 1. Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski e il suo Laboratorio. Dagli spettacoli a L'arte come veicolo, Bulzoni Editore, Roma 2011. Traduzione dal polacco e cura del volume di Marina Fabbri (collaborazione alla traduzione di Marzena Borejciuk). Prefazioni di Eugenio Barba, Zbigniew Osiński e Marina Fabbbri. Postfazioni di Franco Ruffini e Zbigniew Osiński. Testi scelti da: Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, PIW, Warszawa 1980; Grotowski wytycza trasy, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, słowo obraz/terytoria, Gdańsk 1998 i 2009, vol. I: secondo edizione rivista e vol. II: Prace z lat 1999–2009. Contiene:
  • Prima iniziazione di Jerzy Grotowski, pp. 35–64,
  • Il primo laboratorio teatrale di Grotowski. Il Circolo Studentesco di Ricerca, 1951–1959, pp. 65–91,
  • Le prime regie indipendenti, pp. 95–108,
  • Per un teatro povero. Opole 1959–1964, pp. 109–168,
  • Nel cerchio della religione dell'uomo. Wrocław 1965–1970, pp. 169–224,
  • Il teatro dello spazio di Jerzy Grotowski e Jerzy Gurawski, pp. 225–238,
  • Ryszard Cieślak: l'attore come ispirazione, pp. 239–282,
  • Alla ricerca della cultura attiva. Wrocław 1971–1976, pp. 285–344,
  • Grotowski traccia i percorsi: dal Drama Oggettivo a L'arte come veicolo, pp. 345–368,
  • La tradizione di Konstantin PP. Stanislavskij in Reduta (1919–1939) e nel Teatro Laboratorio (1959–1984), pp. 371–396,
  • L'utopia pratica. Due discorsi di Grotowski: Święto/Holiday e Przedsięwzięcie Góra/Project: the Mountain of Flame, pp. 397–426,
  • Grotowski e la gnosi, pp. 427–454, prima sotto il titolo Grotowski e la gnosi. Con una nota di Franco Ruffini, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2004 vol. XVIII, pp. 293–326,
  • Grotowski al Collège de France. Tradizione e memoria, pp. 455–480, prima sotto il titolo Grotowski al Collège de France. Prima lezione, 24 marzo 1997, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, "Teatro e Storia" 2000 vol. XV, pp. 41–45.

Wokół reżysera, aktora i antropologii w teatrze przełomu wieków

1986

 1. Civiltà teatrale del XX secolo, a cura di Fabrizio Cruciani i Clelia Falletti, il Mulino, Bologna 1986.

1988

 1. De Marinis Marco: Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia (1988), ed. I La casa USHER, Firenze 1988, ed. II Bulzoni Editore, Roma 2008.

1989

 1. Attisani Antonio: Breve storia del teatro, BCM, Milano 1989.

1990

 1. Barba Eugenio: Aldilà delle isole galleggianti, Ubulibri, Milano 1990.

1991

 1. Giacché Piergiorgio: Lo spettatore partecipante. Contributi per un'antropologia del teatro, Guerini e Associati, Milano 1991.

1992

 1. Cruciani Fabrizio: Lo spazio del teatro, Laterza, Roma–Bari 1992.

1994

 1. Ruffini Franco: Teatro e Boxe. L' "Atleta del cuore" nella scena del Novecento, Il Mulino, Bolonia, 1994.

1995

 1. Cruciani Fabrizio: Registi pedagoghi e comunità teatrali nel novecento (e scritti inediti), Editoria & Spettacolo, Roma 1995.
 2. Taviani Ferdinando: Uomini di scena uomini di libro, ed. I Il Mulino, Bologna 1995, ed. II 1997, ed. III Officina, Roma 2010.

1996

 1. Barba Eugenio, Savarese Nicola: L'arte segreta dell'attre: un dizionario di antropologia teatrale, ed. I Argo, Lecce 1996, ed. II Ubulibri, Milano 2005.
 2. Ruffini Franco: I teatri di Artaud. Crudeltà, corpo–mente, Il Mulino, Bologna 1996.
 3. Schino Mirella: Il crocevia del Ponte d'Era. Storie e voci di una generazione teatrale. 1974–1995, Bulzoni Editore, Roma 1996.

1997

 1. Artioli Umberto: Rituale scenico v/s agire quotidiano / Bene e gli altri. Dossier: poliedrico geniale maledetto Artaud, "Prima fila" 1997 n. 27, pp. 22–25.
 2. Drammaturgia dell'attore, a cura di Marco De Marinis, I Quaderni del Battello Ebbro, Bologna 1997.
 3. De Marinis Marco: Gli ultimi scritti: teatro della libertà e grande inganno. Dossier: poliedrico geniale maledetto Artaud, "Prima fila" 1997 n. 27, pp. 19–21.
 4. De Marinis Marco: Rifare il corpo. Lavoro su se stessi e ricerca delle azioni fisiche dentro e fuori del teatro del Novecento, "Teatro e Storia" 1997 vol. XIX, pp. 16–20.
 5. Ruffini Franco: Miopi e presbiteri. L'utopia in bilico tra le letture estreme. Dossier: poliedrico geniale maledetto Artaud, "Prima fila" 1997 n. 27, pp. 14–15.

1999

 1. Barba Eugenio: Il prossimo spettacolo. Discorsi all'Aquila sull'orientamentoed il disorientamento teatrale, a cura di Mirella Schino, Textus, L'Aquila 1999.
 2. Oliva Gaetano: Il Laboratorio Teatrale, LED – Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 1999.
 3. Trezzini Lamberto: Una storia della Biennale Teatro, 1934–1995, Bulzoni Editore, Roma 1999.

2000

 1. Barba Eugenio: Teatro: solitudine, mestiere, rivolta, Ubulibri, Milano 1996. ed. II 2000.
 2. De Marinis Marco: In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale, Bulzoni Editore, Roma 2000.

2002

 1. Molinari Cesare: L'arte e la recitazione, Laterza, Roma – Bari 2002.

2003

 1. Attisani Antonio: L'invenzione del teatro. Fenomenologie e attori della ricerca, Bulzoni Editore, Roma 2003.
 2. Schino Mirella: La nascita della regia teatrale, Laterza, Roma – Bari 2003.

2004

 1. Giacché Piergiorgio: L'altra visione dell'altro, una equazione tra antropologia e teatro, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli 2004.
 2. Taviani Ferdinando: Ricordi e altre allegrezze. Cronache e digressioni dall'International School of Theatre Anthropology, Teatro Tascabile di Bergamo, Bergamo 1994.

2005

 1. Palombo Gioacchino: I pionieri del teatro del Novecento. Stanislavskij, Mejerchol'd, Artaud, Grotowski, Catania, Bonanno 2005.
 2. Perelli Franco: La seconda creazione. Fondamenti della regia teatrale, UTET, Torino 2005.
 3. Squarzina Luigi: Il romanzo della regia. Duecento anni di trionfi e sconfitte, Pacni Editore, Pisa 2005.

2006

 1. Alonge Roberto: Il teatro dei registri, Laterza, Roma – Bari 2006.
 2. Cascetta Annamaria: La passione dell'uomo. Voci dal teatro europeo del Novecento, Edizioni Studium, Roma 2006.

2007

 1. Molinari Cesare: Teatro e antiteatro dal dopoguerra a oggi, Laterza, Roma – Bari 2007.
 2. Perrelli Franco: I maestri della ricerca teatrale. Il Living, Grotowski, Barba e Brook, Laterza, Roma – Bari 2007.

2008

 1. Organizzare teatro a livello internazionale. Linguaggi, politiche, pratiche, tecniche, a cura di Mimma Gallina, FrancoAngeli Editore, Roma 2008.

2009

 1. Attisani Antonio: Actoris studium album / Processo e composizione nella recitazione da Stanislavskij a Grotowski e oltre, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009.
 2. Meldolesi Claudio: Fondamenti del teatro italiano: la generazione dei registi, Sansoni Editore, Firenze 1984, ed. II Bulzoni Editore, Roma 2009.
 3. Ruffini Franco: Craig, Grotowski, Artaud. Teatro in stato di invenzione, Laterza, Roma – Bari 2009.

2010

 1. Puppa Paolo: La voce solitaria. Monologhi d'attore nella scena italiana tra vecchio e nuovo millennio, Bulzoni Editore, Roma 2010.
 2. Visone Daniela: La nascita del nuovo teatro in Italia 1957–1967, Titivillus, Corazzano (Pisa) 2010.

2011

 1. De Marinis Marco: Il teatro dell'altro. Interculturalismo e transculturalismo nella scena contemporanea, La casa USHER, Firenze 2011.
 • 1. Artykuł na podstawie rozprawy doktorskiej autorki, pt. Sprawcza moc słowa – etos aktora w myśli teatralnej Jerzego Grotowskiego w perspektywie jego kontaktów z teatrem włoskim, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2. Wygenerowana w formacie PDF lista zbiorcza jest alfabetycznym (wg nazwiska autora) spisem tytułów publikacji, które ukazały się na całym świecie.
 • 3. Essere un uomo toale. Autori polacci su Grotowski. L'ultimo decennio [Być człowiekiem zupełnym. Polscy autorzy o Grotowskim. Ostatnia dekada], a cura di Janusz Degler, Grzegorz Ziółkowski, Marina Fabbri, Renata Molinari, Introduzione di Giorgio Amato e Grzegorz Ziółkowski, traduzione dal polacco di Marina Fabri, Simona Ferro, Anna Górka, Giulia Palmieri, Titivillus in coedizione con Il Mutamento Zona Castalia, Associazione di Cultura di Torino, Corazzano (Pisa) 2005.
 • 4. Una proposta di fonti bibliografiche italiane. Nominalnie lista obejmuje 71 pozycji. Podana przeze mnie liczba 96 wynika z ujęcia poszczególnych artykułów w ramach publikacji zbiorowych, które autorki zamieszczały pod jednym numerem.
 • 5. Il Principe costante di Calderón de la Barca-Slowacki per Jerzy Grotowski [Książę niezłomny Calderóna de la Barca-Słowackiego/Jerzy Grotowski]; Edizioni ETC, Pisa 2008.
 • 6. Holiday e Teatro delle Fonti [Święto i Teatr Źródeł], introduzione di Carla Pollastrelli, traduzione dal polacco e dall'inglese di Carla Pollastrelli, La casa USHER, Firenze 2006.
 • 7. Spis tekstów zawartych w Holiday e Teatro delle Fonti zamieszczono w bibliografii poniżej.
 • 8. Il codice Grotowski. Appunti sulla bibliografia grotowskiana [Kod Grotowskiego. Zapiski na temat bibliografii Grotowskiego], "Webzine di Ateatro" (101) 22/09/06.
 • 9. Jerzy Grotowski e il suo Laboratorio. Dagli spettacoli a L'arte come veicolo [Jerzy Grotowski i jego Laboratorium. Od przedstawień do sztuki jako wehikułu], a cura di Marina Fabbri, traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni, Roma 2011.
 • 10. Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski od wykładów Romaskich (1982) do wykładów paryskich (1997–1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.
 • 11. Brak informacji o autorze zestawienia.
 • 12. Informację o ostatecznej wersji Performera podaję za Renatą Molinari i Mariną Fabbri, por. Essere un uomo totale.., s. 315.
 • 13. Teksty Ludwika Flaszena zamieszczono odpowiednio w II części bibliografii.