Dla autorów

1. Informacje podstawowe

Artykuły naukowe przesyłane do Redakcji nie mogą być wcześniej publikowane, ani być przedmiotem procedury recenzyjnej u innego wydawcy. Przesłane artykuły są najpierw oceniane przez Redakcję, a następnie przesyłane do dwóch recenzentów. Recenzowany artykuł naukowy otrzymuje 20 punktów zgodnie z punktacją w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów.

Prosimy o dołączenie do artykułu afiliacji, materiałów ilustracyjnych, notki biograficznej i streszczenie artykułu (szczegółowe wytyczne podano poniżej). Zgłoszenie tekstu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych materiałach. Nie obowiązują limity objętości tekstu.

Teksty prosimy przesyłać na adres: redakcja [at] grotowski [dot] net.

2. Formatowanie i redakcja tekstu

a) Format tekstu

 • Plik z rozszerzeniem .doc;
 • Styl pisma Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, brak odstępów międzyakapitowych, wyrównanie do lewej strony;
 • Przypisy dolne: 10 pkt z odnośnikami w indeksie górnym;
 • Ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja);
 • Do wyróżniania tekstu służy rozstrzelony druk (2 pkt);
 • Automatycznie usuwamy podwójną spację, korzystając z funkcji „Znajdź, zamień na” (kombinacja klawiszy Ctrl + H);
 • Cytaty krótkie umieszczamy w cudzysłowie w tekście, a długie (powyżej trzech wersów) oddzielamy odstępami międzyakapitowymi (przed cytatem i po nim), piszemy czcionką 11 pkt, nie stosujemy kursywy ani cudzysłowu, wg wzoru:

W eseju zatytułowanym Od zespołu teatralnego do Sztuki jako wehikułu zdefiniował „czyniącego” jako artystę, który działa w obrębie czegoś

bardzo dawnego, a co właściwie jest nieznane w naszej obecnej kulturze: Sztuka jako wehikuł – termin, którego użył Peter Brook, definiując moją pracę obecną. Normalnie w teatrze (to znaczy w teatrze spektakli, w Sztuce jako prezentacji) pracuje się nad wizją dzieła, która powinna pojawić się w percepcji widza. [...]

Dla Mickiewicza poetą jest ten, kto objawia ukrytą siłę słowa.

 • W rozmowach stylem pogrubionym zapisujemy tylko imiona i nazwiska uczestników (bold). Po raz pierwszy podajemy pełne imię i nazwisko, następnie tylko nazwisko. Poszczególnych wypowiedzi nie rozdzielamy przerwami, wg wzoru:

Leszek Kolankiewicz: Tutaj wobec tego jeszcze tylko dopowiedzmy: gdy mówisz, żeby najpierw studiować teksty Grotowskiego, to które wersje?
Teo Spychalski: O czym mówisz?
Kolankiewicz: Podam przykład. Wspomniałeś o tekście Święto – i to może być bardzo dobry przykład, przywołany tu także przez Carlę Pollastrelli.

b) Redakcja tekstu

 • Kursywą zapisujemy tytuły książek, spektakli, wykładów, artykułów, warsztatów, pokazów pracy, tytułów wystąpień podczas konferencji, wyrazy obcojęzyczne (te, których nie odmieniamy: performance studies, ale paidea, paidei);
 • W wyrazach obcych zaznaczamy akcenty, np. María Isabel González Múñoz;
 • Jeśli wymieniamy kilka tytułów, przecinki między nimi powinny być proste;
 • W cudzysłowie zapisujemy tytuły: nazwy czasopism i projektów, np. projekt „Irmos”;
 • W polskich tekstach stosujemy cudzysłów polski. Jeżeli w artykule znajdzie się przypis np. po angielsku (np. cytowane jest angielskie czasopismo), to także stosujemy w nim cudzysłów polski;
 • Daty zapisujemy słownie, np. 14 stycznia 1999 roku, podobnie lata, np. w latach sześćdziesiątych, wiek zapisujemy cyframi rzymskimi, w XX wieku;
 • Między numerami stron, datami, dniami tygodnia wpisujemy półpauzę – (a nie dywiz -), np. 4–5 lipca 1959 (bez spacji między dniami tego samego miesiąca), ale: 31 maja – 12 czerwca 1990 (spacja między miesiącem a dniem kolejnego miesiąca);
 • W cytowanych tekstach literackich lub scenariuszach teatralnych używamy ukośnika ze spacjami z obydwu stron: szczęścia / pomyślności;
 • Kiedy stosujemy wyliczenie, używamy średników, a całe wyliczenie kończymy kropką.

c) Zapis bibliograficzny

W przypisie bibliograficznym podajemy:

imię i nazwisko autora, tłumacza, autora opracowania, redaktora, osoby przeprowadzającej wywiad; pełną nazwę wydawnictwa; miejsce i rok wydania numery stron; numer periodyku (uwaga na zapis: bez przecinka pomiędzy datą a numerem: „Dialog” 2007 nr 11, s. 13–14.)

Książka autorska

Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Agata Adamiecka-Sitek, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 74–75.

Odrębny artykuł w książce autorskiej

Ludwik Flaszen: „Tragiczne dzieje doktora Fausta”. Komentarz do przedstawienia, [w:] tegoż: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014, s. 79.

Wybrany artykuł w książce zbiorowej

Eugenio Barba: „Tragiczne dzieje doktora Fausta”: montaż tekstu, [w:] Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, przedmowa Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, redakcja wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 75.

Artykuł lub wywiad w czasopiśmie

(Uwaga na zapis: bez przecinka pomiędzy datą a numerem: „Dialog” 2007 nr 11, s. 13–14. Jeśli można ustalić, podajemy zapisem daty dziennej czasopisma.)

Jerzy S. Sito: Dialektyka przemian, „Polityka” 1960 nr 42, z 15 października, s. 7.

Źródła internetowe:

Podajemy na końcu datę dostępu w nawiasie i źródło/link.

Ludwik Flaszen: Majster Molik, „Performer” 2011 nr 2 (22.02.2017), https://www.grotowski.net/performer/performer-2/majster-molik.

Aktorzy żydowscy, reżyseria Anna Smolar, scenariusz Michał Buszewicz, prem. 29 maja 2015, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie, produkcja 2015 (13.03.2017), http://ninateka.pl/film/aktorzy-zydowscy-anna-smolar.

Inne

 • Przy powtórzeniu tytułu nie stosujemy zapisu dz. cyt. ani wielokropka, tylko podajemy od razu numer strony (forma tytułu skrócona):
 • Ludwik Flaszen: „Misterium-buffo” – informacja, [w:] tegoż: Grotowski & Company, s. 47.
 • Tytuły z podtytułem w języku angielskim zapisujemy z dwukropkiem:
  Zob. Alfred Leslie Rowse: Christopher Marlowe: A Biography, Macmillan Press, London – Basingstoke 1981, s. 150.

Inne przydatne uwagi

 • Cyt. [za:] (a nie Cyt. za:)
 • Zob. (a nie Zob.:, czy Patrz:)
 • Tamże, tegoż, tejże, np. [w:] tegoż:
 • t. 1, t. 2, t. 3
 • I, sc. 2, w. 345
 • W nawiasach okrągłych zaznaczamy opuszczenia (…)
 • Używamy półpauzy: 1985–1986, w. 345–567, s. 56–78
 • Wrocław – Warszawa – Kraków (a nie Wrocław-Warszawa-Kraków)
 • Wydanie 3 zmienione – numer wydania podajemy tylko wówczas, gdy jest ono rozszerzone, uzupełnione, zmienione itp.

3. Materiał wizualny

 • Do artykułów mogą być dołączone pliki zdjęciowe, audio i wideo. Materiał ilustracyjny powinien być dostarczony w postaci odrębnych plików z podaniem jego nazwy. Materiały muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy załączone w pliku tekstowym. Nie stosujemy kropki na końcu podpisu.
 • Jeśli tekst zawiera nietypowe znaki, tabele lub skomplikowane elementy graficzne, należy dołączyć wydruk elektroniczny (dokument PDF).
 • Tabele powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie, przy każdej cytowanej tabeli podać należy źródło lub informację: Opracowanie na podstawie….
 • Zdobycie praw do publikacji materiałów wizualnych leży po stronie autorów. Jeśli z jakichś powodów okazało się to niemożliwe, prosimy o informację o właścicielu praw, przewidywanych kosztach i procedurze ich pozyskania.

4. Krótka nota biograficzna

Prosimy o dołączenie przez autorów po raz pierwszy współpracujących z redakcją notki biograficznej (600 znaków ze spacjami). Autorzy na stałe współpracujący z czasopismem powinni na bieżąco aktualizować swoje noty.

5. Streszczenie artykułu naukowego

Streszczenie (do 1000 znaków ze spacjami) powinno zawierać opis podejmowanej problematyki oraz stosowanej w artykule metodologii, słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz proponowane tłumaczenie tytułu na język angielski.

6. Prawa autorskie

Teksty w „Performerze” są publikowane bezpłatnie. Wysyłając tekst do publikacji, autorka lub autor udziela redakcji czasopisma „Performer” licencji wyłącznej do Utworu na wszystkich polach eksploatacji, m.in. do publikacji tegoż tekstu na wortalu grotowski.net. Jeśli artykuł został opublikowany po raz pierwszy w „Performerze”, autorka lub autor zobowiązuje się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

7. Inne informacje

Informacje o pochodzeniu tekstu umieszczamy pod tytułem i nazwiskiem autora artykułu, wg wzoru:

Tekst wygłoszony w trakcie konferencji Tadeusz Kantor – inne spojrzenia, która odbyła się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego 6 grudnia 2010.