Zasady recenzowania tekstów

Procedura i zasady recenzowania artykułów naukowych publikowanych w czasopiśmie internetowym „Performer”

Procedura i zasady recenzowana artykułów są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce wykonanego przez Zespół do spraw Etyki w Nauce. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:
www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie zgody Autora/-ów na działania związane z procedurą i zasadami recenzowania.

O punktacji recenzowanego artykułu naukowego

Recenzowany artykuł naukowy opublikowany w „Performerze” otrzymuje 20 punktów zgodnie z punktacją artykułów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (z dnia 1 grudnia 2021).

Część I: Zasady obowiązujące zespół redakcyjny czasopisma internetowego „Performer”:

 1. Artykuły naukowe nadesłane do redakcji podlegają wstępnej ocenie redaktorów czasopisma internetowego „Performer” specjalizujących się w problematyce poruszanej w danym artykule. Po wstępnej selekcji redaktorów artykuły mogą zostać przyjęte do recenzji, odrzucone lub odesłane autorowi z listą niezbędnych poprawek czy uzupełnień.
 2. Zespół redakcyjny uzyskuje od autora pisemne potwierdzenie, że tekst nie przechodzi procedury recenzyjnej u innego wydawcy.
 3. Zespół redakcyjny „Performera” wybiera do każdego tekstu naukowego co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 4. Recenzenci są wybierani pod kątem tematyki proponowanego artykułu. Specjalizują się oni w dziedzinie, której dotyczy tekst naukowy.
 5. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości (double-blind review proces, czyli recenzowanie ślepe), co oznacza, że artykuł kierowany do recenzentów nie zawiera danych osobowych autorów publikacji, a nazwiska recenzentów konkretnego artykułu są niejawne.
 6. Przed wysłaniem tekstu do recenzji redakcja przedstawia recenzentowi tematykę artykułu, a po uzyskaniu jego zgody na napisanie recenzji zawiera z recenzentem umowę określającą wysoki standard rzetelności i szczegółowości recenzentów oraz termin złożenia recenzji. Redakcja przesyła recenzentowi pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.
 7. Zespół redakcyjny nie wywiera na recenzenta żadnych nacisków, nie kieruje pod jego adresem żadnych sugestii co do oceny tekstu naukowego ani przed zawarciem umowy, ani podczas przygotowywania recenzji.
 8. Po zebraniu wszystkich recenzji tekstu naukowego zespół redakcyjny, na podstawie przedłożonych opinii, decyduje o przyjęciu tekstu do druku. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
 9. Jeśli autor recenzowanego tekstu naukowego wchodzi w skład zespołu redakcyjnego, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji o przyjęciu tego tekstu do publikacji.
 10. Jeśli rozbieżność opinii przedstawionych w recenzjach uniemożliwia zespołowi redakcyjnemu podjęcie decyzji lub jeżeli tekst ma charakter interdyscyplinarny i wywołuje kontrowersje w gronie wyznaczonych recenzentów, zespół ma prawo powołać dodatkowego recenzenta.
 11. Autorzy są informowani o wynikach recenzji w celu możliwości ustosunkowania się do uwag recenzentów. W przypadku gdy w recenzji została sformułowana konkluzja dotyczącą konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, artykuł po poprawie kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego recenzenta. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego artykułu w terminie wskazanym przez redakcję.
 12. Autor recenzji ma prawo pozostawić swoje nazwisko jedynie do wiadomości gremium decyzyjnego.
 13. Raz w roku, do 31 grudnia danego roku, redakcja „Performera” podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z pismem.

Część II: Zasady obowiązujące recenzentów

 1. Recenzent przed wyrażeniem zgody na napisanie recenzji zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne, brak stronniczości i wystąpienia konfliktu interesów (kiedy napisanie recenzji mogłoby przynieść recenzentowi korzyść lub stratę) oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie nie podjąć się recenzowania.
 2. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań. Do obowiązków recenzenta należy również ocena stopnia samodzielności ocenianego wywodu, w tym ustalenie ewentualnych niejawnych zapożyczeń i tzw. plagiatów z innych dzieł. W przypadku przekładów z języków obcych recenzent ocenia także jakość tłumaczenia i zasadność przygotowania przekładu na język polski.
 3. Każda recenzja ma formę pisemną w postaci załączonego przez redakcję formularza i musi się zawierać jednoznaczny wniosek:

a) o dopuszczeniu publikacji do druku bez poprawek,
b) o dopuszczeniu publikacji do druku po dokonaniu uzupełnień i poprawek wskazanych przez recenzenta (bez konieczności ponownej recenzji),
c) o dopuszczeniu publikacji do druku po dokonaniu uzupełnień i poprawek wskazanych przez recenzenta (z koniecznością ponownej recenzji),
d) o odrzuceniu tekstu.

 1. Recenzję należy przygotować terminowo i nie konsultując się z innymi recenzentami ani nie udzielając im informacji na temat swoich opinii i zamiarów.