2021-03-29

Co to jest Performer

Performer – początek

Internetowe czasopismo „Performer” to naukowy periodyk Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Jego najbardziej podstawowym celem jest prezentacja efektów prac prowadzonych, inicjowanych i wspieranych przez Instytut, a także przez współpracujących z nim badaczy. Nie chcemy jednak, by pismo było tylko witryną prezentującą, co robimy. Zależy nam na tym, by przyczyniało się do ożywiania i pogłębiania praktyk myślenia inspirowanego przez tę niezwykle rozległą i mieniącą się wieloma odcieniami konstelację, jaką jest Grotowski i jego działalność. Chcielibyśmy też, by był to zawieszony w światowej sieci komunikacyjnej punkt skupienia i odniesienia, do którego mogą odwołać się wszyscy powiązani z tą konstelacją lub chcący nawiązać z nią kontakt. Dążąc do tego, by było to miejsce przygotowane i w pełni akceptowane przez wszystkich znanych „swoich”, marzymy jednocześnie, by błyszczało ono na tyle silnie, by przyciągnąć „nieznanych swoich” i by pomogło im odnaleźć własne drogi do płomienia, który także i my chcemy podtrzymywać, odpowiadając w ten sposób na wezwanie Jairo Cuesty i Jima Slowiaka ze wstępu do ich książki o Grotowskim: Keep the fire burning!

Tematyka podejmowana na łamach pisma obejmuje wszystkie zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, a więc przede wszystkim dokonań, biografii, kontekstów i tradycji jego patrona oraz osób z nim współpracujących i związanych, a także całego rozległego pola działań artystycznych i badawczych rozciągającego się pomiędzy teatrem i innymi odmianami przedstawień kulturowych oraz performatywnymi aspektami życia zbiorowego i indywidualnego. Ze względu na te dwa główne (co nie znaczy: jedyne) pola zdecydowaliśmy się na nazwanie czasopisma słowem, które obecne jest w samym centrum słownika i namysłu różnych wariantów performatyki i antropologii przedstawień, a które jednocześnie było terminem swoiście reinterpretowanym w ostatnich latach pracy przez Jerzego Grotowskiego i które stanowi tytuł jednego z najważniejszych jego tekstów. Zdajemy sobie sprawę, że sięgając po nie zaciągamy pewne zobowiązanie i stawiamy sobie i wszystkim naszym autorkom i autorom określone wymagania. Mamy nadzieję, że kolejne numery pisma dowiodą, że im sprostamy i że sieciowy „Performer” nie okaże się uzurpatorem.

Choć pismo istnieć będzie tylko w wersji internetowej, to jego kształt będzie w ogólnych zarysach nawiązywał do układu tradycyjnych pism papierowych. Strona tytułowa, spis treścią, a przede wszystkim dość klasyczny układ numerowanych stron – wszystko to ma służyć nadaniu całości pewnego porządku, odwołującego się do wartości reprezentowanych przez akademię i bibliotekę. Porządek ów wzmacnia też stały układ działów, na które składają się kolejno:

 1. Opowieści źródeł – dział gromadzący teksty, zapisy wystąpień, wywiady i rozmowy o charakterze materiałów źródłowych; zarówno historyczne, jak i powstałe współcześnie; tu także publikowane będą opracowania historiograficzne prezentujące i porządkujące faktografię;
 2. Przewalczyć myślą – centralny dział zbierający analizy, interpretacje, eseje i szkice, w miarę możliwości powiązane tematycznie i wyznaczające główny wątek każdego numeru;
 3. Reakcje – dział recenzji i polemik;
 4. Spojrzenia – dział publicystyki kulturalnej: zapisy rozmów, eseje, opinie, pasaże;
 5. Kronika – kronika działalności Instytutu w okresie poprzedzającym ukazanie się numeru.

Zachowując stosunkowo konserwatywny układ i porządek „Performer” chce zarazem w jak największym stopniu wykorzystać możliwości stwarzane przez technologię elektroniczną, publikując nie tylko materiał ikonograficzny, ale także nagrania dźwiękowe i filmowe. Do pewnego stopnia będą one oczywiście stanowiły ilustrację tekstów, ale chcielibyśmy także dobierać je i komponować w taki sposób, by tworzyły względnie autonomiczną narrację, a nawet zastępowały tekst tam, gdzie stanowią bardziej skuteczne medium przekazywania wiedzy, czy wręcz stanowiły odrębną całość. Zależy nam na tym, by „Perfomer” stał się płaszczyzną wymiany wiedzy i idei przekraczającą różnorodne granice (kultur, krajów, języków, środowisk, pokoleń itd., itp.) dzielące według zmiennych linii konstelację „Grotowski”. Jesteśmy otwarci na różne głosy, w tym takie, które dotychczas pozostawały niesłyszalne. Zapraszamy wszystkich, którzy zechcą się podzielić swoimi refleksjami i badaniami do kontaktu z redakcją.

Od numeru 11–12 wprowadzamy procedurę recenzowania tekstów, nadesłane artykuły będą jej poddawane, oznacza to możliwość dalszego doskonalenia i podnoszenia ich jakości. Recenzowany artykuł naukowy otrzymuje 5 punktów zgodnie z punktacją artykułów w czasopismach spoza wykazu zawartą w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Otwarte zaproszenia do współpracy ogłaszać będziemy na kilka miesięcy przed planowaną publikacją kolejnych numerów, w nadziei na zainteresowanie jak najszerszego kręgu potencjalnych autorek i autorów.

Będziemy też wdzięczni za wszelkie opinie i głosy (także krytyczne), które prosimy kierować na adres: redakcja [at] grotowski [dot] net.

Redakcja

 • Dariusz Kosiński (redaktor naczelny)
 • Monika Blige (zastępca redaktora naczelnego)
 • Wanda Świątkowska (redaktor)
 • Katarzyna Woźniak (dział zagraniczny)
 • Katarzyna Lemańska (sekretarz redakcji)
 • Karolina Sołtys (korekta)
 • Barbara Kaczmarek (projekt okładki)

Stażyści: Tomasz Raczkowski (2018/2019)

Rada Programowa

 • prof. Paul Allain (University of Kent w Canterbury, Wielka Brytania), prof. Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski), prof. Erika Fischer-Lichte (Freie Universität w Berlinie, Niemcy), prof. Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski), prof. Tomasz Kubikowski (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), prof. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki), do roku 2020: śp. prof. Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Recenzenci artykułów naukowych od numeru 11–12

 • dr hab. Piotr Augustyniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Ewa Bal (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Krzysztof Bielawski (Uniwersytet Jagielloński), dr Anna Róża Burzyńska (Uniwersytet Jagielloński), dr Agata Chałupnik (Uniwersytet Warszawski), dr Mikołaj Deckert (Uniwersytet Łódzki), prof. Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski), dr Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski), dr Piotr Dobrowolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Artur Duda (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), dr hab. Katarzyna Fazan (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr hab. Dorota Fox (Uniwersytet Śląski), dr Ewelina Godlewska-Byliniak (Uniwersytet Warszawski), prof. Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr Magdalena Hasiuk-Świerzbińska (Instytut Sztuki PAN), dr Łucja Iwanczewska (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Dorota Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki), dr Patryk Kencki (Instytut Sztuki PAN), prof. Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski), prof. Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tadeusz Kornaś (Uniwersytet Jagielloński), dr Marcin Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński), dr Katarzyna Kułakowska (Instytut Sztuki PAN), prof. Tomasz Kubikowski (Akademia Teatralna), dr hab. Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ), prof. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki), dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab. Agnieszka Marszałek (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński), dr Piotr Morawski (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Piotr Olkusz (Uniwersytet Łódzki), dr Ewa Partyga (Instytut Sztuki PAN), dr hab. Daniel Przastek (Uniwersyter Warszawski), prof. Kris Salata (Florida State University), dr Zofia Smolarska (Akademia Teatralna), dr hab. Marta Steiner (Uniwersytet Wrocławski), prof. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński), dr Joanna Szymajda (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Juliusz Tyszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), prof. Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski), dr hab. Andrzej Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński)

Numery 17–20 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury