Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2021-02-23

Grotowski Kazimierz

Kazimierz Grotowski, fot. Maciej Zakrzewski(1930–2017), brat Jerzego, wybitny fizyk, specjalista w zakresie fizyki jądrowej. Ukończył gimnazjum w Rzeszowie, a następnie, w latach 1948–1952 studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym też związana była jego kariera akademicka (asystent od roku 1950; profesor UJ od roku 1976); w latach 1996–1999 był kierownikiem Instytutu Fizyki UJ. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności; przewodniczącym jej Komisji Astrofizyki. Należał także do Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. Poza fizyką jego pasją były wspinaczki górskie i żeglarstwo. Przez całe życie Jerzego utrzymywał z nim żywe i bliskie kontakty, prowadząc liczne dyskusje, dotyczące także problematyki współczesnych nauk eksperymentalnych i przyrodniczych. Choć Kazimierz wyrażał swój sceptyczny stosunek do sposobu, w jaki Jerzy używał terminologii naukowej, można domniemywać, że wiedza Jerzego na przykład na temat Instytutu Bohra oraz skłonność do sięgania po analogie i odwołania z dziedziny fizyki wynikały właśnie z żywej relacji z bratem. W roku 2009 Kazimierz Grotowski przekazał do biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich archiwum Jerzego złożone w jego domu przez brata przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Zmarł 23 lipca 2017 roku w Krakowie.

Bibliografia: 

Kazimierz Grotowski: On poprzez teatr bada świat, rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 85–93.

Kazimierz Grotowski: Portret rodzinny, „Pamiętnik Teatralny” 2000, z. 1–4 (193–196), s. 9–36.

Zbigniew Osiński: Pierwsza inicjacja Jerzego Grotowskiego, [w:] tegoż: Grotowski wytycza trasy – studia i szkice, Warszawa 1993, s. 22.