Wanda Świątkowska

Wykłada na Wiedzy o Teatrze na Wydziale Polonistyki UJ i Reżyserii Dramatu w AST. Interesuje się recepcją dramatów Williama Szekspira, ze szczególnym naciskiem na znaczenie Hamleta w kulturze polskiej; historią Reduty oraz filozofią teatralną i rękopiśmiennym dorobkiem Juliusza Osterwy; wykorzystaniem narzędzi performatyki w badaniach nad teatrem i dramatem. Ostatnio opublikowała: Hamlet.pl. Myślenie „Hamletem” w powojennej kulturze polskiej (2019); Dzienniki wypraw 1938–1939 Juliusza Osterwy (2020), Reduta. Źródła i komentarze (2022), z Dariuszem Kosińskim The Unknown Theatre of Jerzy Grotowski. Performances at the Theatre of 13 Rows 1959–1964 (2022).

ORCID: 0000-0002-8470-5643