Wyszukiwanie w encyklopedii:

2011-03-27
2014-04-09

Polityczny Ośrodek Lewicy Akademickiej Związku Młodzieży Socjalistycznej

POLA ZMS, stowarzyszenie lewicowej młodzieży akademickiej założone w Krakowie w marcu 1957 jako grupa działająca w ramach Związku Młodzieży Socjalistycznej. Jej program ogłosił Grotowski w napisanym wspólnie z Adamem Ogorzałkiem manifeście Lewica akademicka. POLA usiłowała kontynuować antystalinowską linię programową zapoczątkowaną przez Rewolucyjny Związek Młodzieży. Miała charakter grupy dyskusyjnej, której celem było wypracowanie programu polskiej drogi do socjalizmu o charakterze radykalnie antystalinowskim, a także propagowanie tych idei i oddziaływanie w ich duchu na decyzje podejmowane przez władze ZMS i innych organizacji. POLA przeciwstawiała się traktowaniu organizacji młodzieżowych jako centralnie sterowanych przybudówek PZPR, dążąc do zachowania względnej choćby autonomii i niezależności intelektualnej. Jako niezgodna z kierunkiem przyjętym przez PZPR (odbudowa władzy centralnej, wytłumienie niezależnych ruchów politycznych, ujednolicenie ideologiczne ruchu lewicowego) została rozwiązana nagle niedemokratyczną decyzją władz krakowskiego ZMS 16 maja 1957. Obok Grotowskiego aktywnym działaczem POLA był Bolesław Tejkowski.

Bibliografia: 

Jerzy Grotowski, Adam Ogorzałek: Lewica akademicka, „Gazeta Krakowska” 1957 nr 87, z 11 kwietnia, s. 3.