Teksty prof. Zbigniewa Osińskiego, 1961–2014

2011-05-14
2020-12-03

Edycje tekstów

Książki

 1. Interakcja sceny i widowni w teatrze współczesnym, [w:] Z teorii teatru. Materiały z sesji teatralnej, Poznań 1970, redaktor merytoryczny Zbigniew Osiński, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1972, ss. 183.
 2. Mieczysław Limanowski, Juliusz Osterwa, Listy, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Osiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, ss. 227.
 3. Jerzy Grotowski, Teksty z lat 1965–1969. Wybór, wybór i redakcja: Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, wydanie I, Wrocław 1989, ss. 225.
  • a) Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wrocław 1990, ss. 227; Wydanie III, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław 1999, ss. 227.
  • b) Przekład fiński – Jerzy Grotowski: Han ei ollut kokanainen. Teksteja vuosilta 1965-1969, Toimittivat Janusz Degler, Zbigniew Osiński, Suomentanut Marti Puuko, Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993, ss. 256; wydanie 2 zmienione: Jerzy Grotowski. Kohti köyhää teatteria, Suomentanut Marti Puuko, Jalkisana Teemu Paavolainen, Teaterikorkeakoulua LIKE, Helsinki 2006, ss. 331.
  • c) Przekład ukraiński – Eżi Grotowskij: Teatr, Ritual, Performer. Przekład Mikoła Szkaraban, Litopis, Lwiw 1999, ss. 186.
  • b) Przekład węgierski – Jerzy Grotowski: Színház és rituálé. Szövegek 1965–1969. Wybór i redakcja (Válogatta és szerkesztette) Janusz Degler, Zbigniew Osiński. Przekład (Fordittota) Pályi András, Kalligram, Budapest 1999, ss. 224.
  • d) Przekład słowacki – Jerzy Grotowski: Divadlo a rituál. Texty 1965–1969. Przekład Barbora Erlová, Kalligram, Bratislava 1999, ss. 208.
  • e) Przekład estoński – Jerzy Grotowski: Tekstid aastatest 1965–1969. Poola keelest tōlkinud Hendrik Lindepuu. Eesti Teatriliit, Tallinn 2002, ss. 263.
 4. Juliusz Osterwa: Reduta i teatr. Artykuły, wywiady, wspomnienia, 1914–1947, teksty zebrali Zbigniew Osiński i Teresa Grażyna Zabłocka, opracował i przygotował do druku Zbigniew Osiński, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław 1991, ss. 432.
 5. Zygmunt Molik, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie graficzne Piotr Kawecki, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1992, ss. 52.
 6. Mieczysław Limanowski, Duchowość i maestria. Recenzje teatralne 1901-1940, zebrał i opracował Zbigniew Osiński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1992, ss. 705.
 7. Mieczysław Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa. [Teksty o dramacie, teatrze i zdarzeniach parateatralnych], wybór, wstęp i opracowanie Zbigniew Osiński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994, ss. 296.
 8. Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, redaktorzy Jerzy Axer i Zbigniew Osiński, opracowanie naukowe Małgorzata Borowska, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, ss. 247. Publikacja dwujęzyczna: polsko-angielska.
 9. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990–1999. The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research. Redakcja merytoryczna/Editor Zbigniew Osiński. Opracowanie/Elaboration Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2000, ss. 168.
 10. Eugenio Barba, Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby. Przekład z języka włoskiego Monika Gurgul. Redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński. Ośrodek Badań Tworczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001, ss. 242.
 11. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Eugenio Barbie. 28 maja 2003 r. Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Pod redakcją Zbigniewa Osińskiego. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2003, ss. 50.
 12. Podróż. Rena Mireckaaktorka Teatru Laboratorium. Redakcja merytoryczna Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, ss. 165.
  • a) Przekład włoski: La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 29–39 (Biblioteca Teatrale 172).

Artykuły

 1. List [Antoni Cwojdziński do Zbigniewa Osińskiego: Londyn, 30 VIII 1963. Nadawca listu to znany autor dramatyczny, między innymi Freuda teorii snów i Teorii Einsteina, aktor i reżyser teatralny], „Proscenium”, Teatr Polski w Poznaniu, 1963/64, z. 2, s. 32–35.
 2. Nieznane materiały do dziejów Teatru Polskiego w Poznaniu. Listy Edmunda Rygiera i Maksymiliana Węgrzyna do Jana Kasprowicza [1899–1908], „Kronika Miasta Poznania” 1965, nr 1. s. 47–52.
 3. Stanisław Ignacy Witkiewicz: Czysta Forma w teatrze Wyspiańskiego. [Przedruk], opracował i przygotował do druku Zbigniew Osiński, „Proscenium”, Teatr Polski w Poznaniu, 1966, nr [14], s. 16–20.
 4. Konrad Swinarski, O „Wyzwoleniu”.[W związku z przygotowywaną inscenizacją dramatu Stanisława Wyspiańskiego w Starym Teatrze w Krakowie, premiera 30 V 1974], spisał, opracował i podał do druku Zbigniew Osiński, „Dialog” 1978, nr 8, s. 139–141.
  • a) Przedruk [w:] Konrad Swinarski: Wierność wobec zmienności, wstęp Marta Fik, wybór i opracowanie Marta Fik i Jacek Sieradzki, przypisy Jacek Sieradzki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, s. 172–178.
 5. Wacław Radulski: Quasi-pamiętnik ułożony z listów, opracował i podał do druku Zbigniew Osiński, „Dialog” 1979, nr 2, s. 130–140, nr 3, s. 125–137 i nr 4, s. 120–126.
 6. Z korespondencji Wacława Radulskiego, „Pamiętnik Teatralny” 1984, z. 1–2, s. 71–82.
 7. Wacław Radulski: „Alicja w krainie teatru”. Fragment, wstęp i opracowanie Zbigniew Osiński, „Pamiętnik Teatralny” 1984, z. 1–2, s. 83–102.
 8. Mieczysław Limanowski, Juliusz Osterwa: Listy 1945–1947, opracował Zbigniew Osiński, „Dialog” 1984, nr 7, s. 102–108.
 9. Mieczysław Limanowski: Rok polski i dusza zbiorowa, [przedruk], opracował i podał do druku Zbigniew Osiński, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1991, nr 3–4, s. 85–89.
 10. Spotkanie zespołu Anatolija Wasiljewa z Zygmuntem Molikiem. Wrocław, 18 IV 1990, opracowali Zygmunt Molik, Zbigniew Osiński, [w:] Zygmunt Molik, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1992, s. 21–36.
  • a) Przedruk (ze zmianami): „Notatnik Teatralny” zima 1992, nr 4, s. 58–69.
 11. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław. [Założenia programowe i działalność publiczna , maj 1990–1992], opracował Zbigniew Osiński, „Notatnik Teatralny” zima 1992, nr 4, s. 183–188.
 12. Bibliografia wypowiedzi Ryszarda Cieślaka, „Notatnik Teatralny” wiosna/lato 1995, nr 10, s. 157–161.
  • a) Wersja uzupełniona jako jeden z trzech aneksów [w:] Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Gdańsk 1998, t. 1, s. 335–344; wydanie drugie zmienione: Gdańsk 2009, t. 1, s. 357–365.
 13. Nieznany telegram twórców Reduty do Stanisławskiego na trzydziestolecie Moskiewskiego Teatru Artystycznego, „Notatnik Teatralny” lato–jesień 1996, nr 12–13, s. 174–175.
 14. Nieznany wywiad Konstantina Stanisławskiego, opracował i podał do druku Zbigniew Osiński, „Notatnik Teatralny” 1998, nr 16–17, s. 269–271. [Wywiad udzielony J. Cemachowi w Berlinie, 3 października 1922 roku, a opublikowany po raz pierwszy w warszawskim dzienniku „Nasz Kurier” 13 X 1922, nr 275].
 15. Listy Jerzego Grotowskiego z ZSRR do Polski w latach 1955–1956, „Pamiętnik Teatralny” 2000, s. 316–333.
  • a) Wersja ostateczna pod tytułem: Listy Jerzego Grotowskiego z ZSRR, 1955–1956 [w:] Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, wydanie drugie zmienione, Gdańsk 2009, t. 2, s. 35–51.
 16. Korespondencja Emilii i Jerzego Grotowskich z Jurijem Zawadskim w latach 1956–1975, „Pamiętnik Teatralny” 2000, s. 334–346.
  • a) Wersja ostateczna pod tytułem: Korespondencja Emilii i Jerzego Grotowskich z Jurijem Zawadskim, 1956–1975 [w:] Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, wydanie drugie zmienione: Gdańsk 2009, t. 2, s. 35–51.
 17. Zbigniew Cynkutis: Listy do Zbigniewa Osińskiego, 1973–1986. Podał do druku i opracował Zbigniew Osiński. Wyboru dokonali Zbigniew Jędrychowski i Zbigniew Osiński. Edycja źródeł, język polski, „Notatnik Teatralny” 2000, nr 20–21, s. 223–245.
 18. Mieczysław Limanowski o sztuce aktora i szkoleniu aktora. Nieznane teksty. „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 1–2, s. 271–286.
 19. Listy Jerzego Grotowskiego i Reny Mireckiej do Haliny Gallowej, 1957-1970, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium. Redakcja merytoryczna: Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 26–33.
  • a) Przekład włoski: Lettere di Jerzy Grotowski e Rena Mirecka ad Halina Gallowa, 1957–1970. Edizione per la stampa delle lettere a cura di Zbigniew Osiński, in: La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 29–39 (Biblioteca Teatrale 172).
 20. Notatniki Reny Mireckiej, [w:] Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium. Redakcja merytoryczna Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 35–38.
  • a) Przekład włoski: I quaderni di appunti di Rena Mirecka, [w:] La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 43–49 (Biblioteca Teatrale 172).
 21. Rena Mirecka: Z notatników, 1959–1964. Wybrał i opracował Zbigniew Osiński, [w:] Podróż. Rena Mireckaaktorka Teatru Laboratorium. Redakcja merytoryczna Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 39–60.
  • a) Przekład włoski: Rena Mirecka: Dai quaderni di appunti, 1959–1964. Selezione a cura di Zbigniew Osiński, [w:] La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al Parateatro, a cura di Zbigniew Jędrychowski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski. Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Traduzione dal polacco di Marina Fabbri, Bulzoni Editore, Roma 2010, s. 51–87 (Biblioteca Teatrale 172).