Maria Kostyszak

Pracowała w Instytucie Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim od 1978 do 2019, w latach 2016–2019 pełniła funkcję dyrektorki IF. Autorka książek: Spinoza a Pascal: porównanie postaw filozoficznych (1993), Martin Heidegger – rękodzieło myślenia (1997), Istota techniki – głos Martina Heideggera (1998), Spór z językiem: krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy (2010), Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki/ Personal Ethics: On Transforming Potential of Art and Technology (2019) oraz artykułów w języku polskim i angielskim. Bada zależności między technicznymi uwarunkowaniami myślenia i mówienia, a egzystencjalnymi i kulturowymi możliwościami niepodlegania technonaukowym dyktatom. Na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach (m.in. Toruń, Łódź, Warszawa, Olsztyn, Nowy Jork, Delft, Lizbona), konsultuje swoje wyniki interdyscyplinarnie. W ostatniej, dwujęzycznej książce Etyka osobista skupia się na dwu nurtach rozbudzania i rozwijania świadomości etycznej: za pomocą osiągnięć techniki, jak również twórczości artystycznej. Oddolne inicjatywy społeczne na rzecz sprawiedliwości, pacyfizmu i etyki bliskich relacji badane są jako szanse innej etyki o zasięgu planetarnym.
ORCID: 0000-0003-0367-6340