Monika Kostaszuk-Romanowska

Doktor, adiunkt w Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Filolog, kulturoznawca, teatrolog. Zajmuje się performatywnością w kulturze, antropologią i teorią teatru oraz współczesnym teatrem polskim. Autorka książek Deziluzja w dramacie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego (2018) i Współczesny romantyczny teatr polityczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje (2021) oraz artykułów dotyczących nowych zjawisk w polskim teatrze. Współredaktorka książek poświęconych analizom kultury współczesnej.

Numer ORCID: 0000-0002-1059-1778