Texts on Jerzy Grotowski and the Laboratory Theatre

2012-03-26
2021-03-16

Bibliografia obejmuje najważniejsze opracowania i zbiory materiałów poświęcone osobie i działalności Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. Znalazły się w niej druki zwarte i artykuły. Nie znalazły się notki informacyjne, recenzje i artykuły krytyczne o charakterze bezpośrednich reakcji. Całość podzielona jest na druki zwarte i artykuły. Układ wewnątrz części jest alfabetyczny według nazwisk autorek i autorów, przy czym publikacje poszczególnych osób ułożono w porządku chronologicznym.

W pracy nad zestawieniem wykorzystano bibliografie opracowane przez Adelę Karsznię i Grzegorza Ziółkowskiego (bibliografia opracowań w języku angielskim).

In Polish

a) books

 1. Baniewicz Elżbieta: Rozmowy z Teresą Nawrot. Ćwiczenia według techniki Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2012.
 2. Barba Eugenio: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie z Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenia Barby, przełożyła z języka włoskiego Monika Gurgul, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, redakcja przekładu Anna Górka, redakcja tomu Zbigniew Jędrychowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2001.
 3. Bortkiewicz Jan, Stankiewicz Eugeniusz: [Wydawnictwo okolicznościowe towarzyszące wystawie rysunków Stanisława Scierskiego, 3–10 marca 1995, Galeria „Na Odwachu”, Wrocław], Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1995.
 4. Brook Peter: Teatr jest tylko formą. O Jerzym Grotowskim, wybór Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007. Wydanie drugie zmienione pod tytułem: Z Grotowskim. Teatr jest tylko formą, redakcja: Paul Allain, Georges Banu i Grzegorz Ziółkowski, opracowanie Grzegorz Ziółkowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015.
 5. Burzyński Tadeusz, Osiński Zbigniew: Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978.
 6. Burzyński Tadeusz: Mój Grotowski, wybór i opracowanie Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, posłowie Janusz Degler, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.
 7. Cynkutis Zbigniew: Aktor. Animator twórczych procesów, wybór i oprac. tekstów Jolanta Cynkutis, ilustracje Zbigniew Cynkutis, Bill Ireland, pod redakcją Izabeli Skórzyńskiej, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2012.
 8. Czarnota Marek: Grotowskich ślady rzeszowskie [w:] Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009. Na książkę składają się teksty: Marka Czarnoty: Grotowskich ślady rzeszowskie (s. 5–21); Pamiętam Jurka, bardzo dobrze pamiętam (s. 22–29; relacja Marka Czarnoty z rozmów z Ludwikiem Janikiem – kierownikiem szkoły w Nienadówce i wychowawcą Grotowskiego oraz Stanisławem Ziółko – licealnym kolegą Grotowskiego); W Kobrzygrodzie i Rzeszowie (s. 29 – 33; wspomnienia Łukasza Dańczaka – przyjaciela Grotowskiego z czasów rzeszowskich w relacji Marka Czarnoty); Aneks: O czasach szkolnych w Drugiej Budzie. Rozmowa z Januarym Nowakiem (s. 34–36); Zbigniew Jaśkiewicz: Wspomnienie o Grotowskim z Rzeszowem w tle (s. 37–41).
 9. Dzieduszycka Małgorzata: „Apocalypsis cum figuris”. Opis spektaklu Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
 10. Flaszen Ludwik: Grotowski & Company. Źródła i wariacje, wstęp Eugenio Barba, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2014.
 11. Grotowski powtórzony, wstęp i opracowania Stanisław Rosiek, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
 12. Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnickiej; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013.
 13. Kelera Józef: Grotowski wielokrotnie, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1999.
 14. Kosiński Dariusz: Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.
 15. Kosiński Dariusz: Grotowski. Przewodnik, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.
 16. Kosiński Dariusz: Grotowski. Profanacje, Insytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2015.
 17. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego. Na edycję rocznicową składają się faksymile listu do Ciotki Stanisławy, faksymile tomiku poezji wybranych, faksymile wpisu do sztambucha Ciotki Stanisławy, faksymile wierszy dziecięcych, tomik poezji pożegnanie barw, książka Grotowskich ślady rzeszowskie i księga upamiętniająca panel dyskusyjny na Uniwersytecie Rzeszowskim w Stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
 18. Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006.
 19. Molinari Renata M.: Dziennik Teatru Źródeł. Polska 1980, przełożyła Anna Górka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008.
 20. Na drodze do kultury czynnej. O działalności instytutu Grotowskiego. Teatr Laboratorium w latach 1970–1977, opracowanie, dokumentacja prasowa Leszek Kolankiewicz, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1978.
 21. Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum [publikacja towarzysząca wystawie ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, która miała miejsce w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 12 stycznia – 14 marca 2010], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2010.
 22. Obidniak Alina: Pola energii. Wspomnienia i rozmowy. Dodatek: Listy Jerzego Grotowskiego do Aliny Obidniak (2 kwietnia 1956 – 12 lutego 1995), wstęp Janusz Degler, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010.
 23. Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
 24. Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993.
 25. Osiński Zbigniew: Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”. Opole 1959–1964. Kronika – bibliografia, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997.
 26. Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, wydanie II: 2009.
 27. Osiński Zbigniew: Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.
 28. Osiński Zbigniew: Nazywał nas bratnim teatrem. Artystyczna przyjaźń Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
 29. Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Prace z lat 1999–2009, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
 30. Osiński Zbigniew: Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.
 31. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 1990–1999 / The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Maria Hepel, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1999 (w językach polskim i angielskim).
 32. Ouaknine Serge: Książę Niezłomny. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, przełożył Juliusz Tyszka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.
 33. Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium, pod redakcją Zbigniewa Jędrychowskiego, Zbigniewa Osińskiego, Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005.
 34. Promocja Jerzego Grotowskiego na doktora „honoris causa” Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.
 35. Punkt graniczny. Spotkania. Wizyta Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards z Pontedery, Łódź, wrzesień 2009. Zbiór tekstów pod redakcją Arkadiusza Rogozińskiego i Joanny Chmieleckiej, Stowarzyszenie teatralne CHOREA, Łódź 2009.
 36. Richards Thomas: Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi. Wprowadzenie oraz esej „Od zespołu teatralnego do sztuki jako wehikułu” Jerzego Grotowskiego, przełożyli Andrzej Wojtasik, Magda Złotowska, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003.
 37. Richards Thomas: Punkt graniczny przedstawienia, rozmawiała Lisa Wolford, przełożył Artur Przybysławski, konsultowała Magda Złotowska, przekład zredagował i do druku przygotował Grzegorz Ziółkowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2004.
 38. Ryszard Cieślak. Aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu (katalog wystawy poświęconej aktorowi, 21 marca – 15 maja 1991), Muzeum Historyczne, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1991.
 39. Slowiak James, Cuesta Jairo: Jerzy Grotowski, przełożyła Koryna Dylewska, redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 40. Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010.
 41. Świątkowska Wanda: Hamleci Jerzego Grotowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016.
 42. Teksty, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1975.
 43. Topolewski Jarosław: Jerzy Grotowski a psychologia humanistyczna. Rekonesans, Łódzki Dom Kultury – Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódź 1996.
 44. Vacis Gabriele: Awarness. Dziesięć dni z Jerzym Grotowskim, przełożyła Katarzyna Woźniak, Wydarznictwo Pasaże, Kraków 2015.
 45. Wójtowicz Agnieszka: Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004. Pozycja 10. z serii wydawniczej „Dramat-Teatr” pod redakcją Janusza Deglera, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2682.
 46. W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego [w:] Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009.
 47. Ziółkowski Grzegorz: Guślarz i eremita. Jerzy Grotowski: od wykładów rzymskich (1982) do wykładów paryskich (1997–1998), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.
 48. Zygmunt Molik (wydawnictwo okolicznościowe towarzyszące wystawie poświęconej aktorowi, 5–20 maja 1992), redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1992.

 

b) articles

 1. Adamiecka-Sitek Agata, Szczawińska Weronika: Płeć performera, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2010 nr 100 (grudzień), s. 56–62.
 2. Adamiecka-Sitek Agata: Grotowski, kobiety i homoseksualiści. Na marginesach „człowieczego dramatu”, „Didaskalia. Gazeta Tetralna” 2012, nr 112, s. 94–105.
 3. Adamiecka-Sitek Agata, Kolankiewicz Leszek: Korespondencja, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2013, nr 114, s. 93–102.
 4. Akcja, z Mirosławem Kocurem i Wojciechem Malinowskim rozmawiała Agnieszka Wójtowicz, „Fraza” 1997 nr 4, s. 144–147.
 5. Aszyk Urszula: Moda czy model teatru? O recepcji „teatru ubogiego” w Hiszpanii, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2010 nr 94 (grudzień), s. 120–123.
 6. Axer Erwin: Kartka z pamiętnika. Notatki do dyskusji o Stanisławskim, „Dialog” 1989 nr 5, s. 149–151.
 7. Baczyńska Beata: Książę Niezłomny w teatrze, [w:] tejże: Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski tłumaczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 190–193.
 8. Baczyńska Beata: „Bo ta ziemia, to gospoda / W ogromnej naszej podróży”. Słowacki i Grotowski wobec tekstu Calderóna, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 103–115.
 9. Banu Georges: Grotowski: Obecna nieobecność, przełożyła Magdalena Bogusławska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 17 (luty), s. 46–47.
 10. Banu Georges: Krąg i strumień. Notatki o Peterze Brooku i Jerzym Grotowskim, przełożyła Magdalena Bogusławska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1996 nr 16 (grudzień), s. 52–55.
 11. Banu Georges: Język, czyli inne ciało, przełożyła Magdalena Bogusławska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 18 (kwiecień), s. 13–16.
 12. Banu Georges: Ryszard Cieślak, Ikar teatru, „Performer” 2014 nr 9 (jesień).
 13. Banu Georges: Przyjaźń w stuleciu przemian: Jerzy Grotowski i Peter Brook, [w:] tegoż: Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu, przełożył Maciej Kaziński, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2013, s. 11–17.
 14. Barba Eugenio: Laboratorium: niekończąca się szkoła, [w:] tegoż: Teatr. Samotność, rzemiosło, bunt, opracował Lluís Masgrau, przełożyli Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Małgorzata Litwinowicz-Droździel, redakcja przekładu Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 72–129.
 15. Barba Eugenio: Kronika buntu, z języka włoskiego przełożyła Anna Wasilewska, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 16. Barba Eugenio: Technika gry aktorskiej jako samopenetracja i odrzucenie naturalizmu, „Performer” 2014 nr 8 (czerwiec).
 17. Baszyndżagian Natełła: Przestrzeń Grotowskiego, „Dialog” 1998 nr 1, s. 133–144.
 18. Bielska Urszula: Moje Opole, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 134–153.
 19. Bignamini Maria Riccarda: Spotkanie z Grotowskim [Pontedera 1989], z języka włoskiego przełożyły Ewelina Pytel i Katarzyna Woźniak, „Performer” 2014 nr 9 (jesień).
 20. Błoński Jan: Teatr Laboratorium, „Dialog” 1969 nr 10, s. 110–118. Przedruk [w:] tegoż: Romans z tekstem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
 21. Błoński Jan: Znaki, teatr, świętość, „Teksty” 1976 nr 4–5, s. 27–43. Przedruk [w:] tegoż: Romans z tekstem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
 22. Bonarski Andrzej: Staż, [w:] tegoż: Ziarno, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 84–96.
 23. Brach-Czaina Jolanta: Proces indywiduacji w wersji Grotowskiego, „Dialog” 1980 nr 4, s. 80–93.
 24. Bradecki Tadeusz: Teatr czy nie-teatr, „Teatr” 2007 nr 5, s. 50–51.
 25. Braun Kazimierz: Gdzie jest Grotowski, „Odra” 1986 nr 11, s. 15–25.
 26. Brook Peter: Grotowski – sztuka jako środek komunikacji, „Teatr” 1989 nr 10,s. 16–17.
 27. Brook Peter: Sztuka jako wehikuł, przekład Magda Złotowska, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4.
 28. Brook Peter: Całkowicie wrażliwy, opracowanie Krzysztof Domagalik [zapis rozmowy, która odbyła się 1 lipca 1993 roku w Paryżu], przełożyła Anna Wojtaś, redakcja tłumaczenia i przypisy Zbigniew Osiński, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 35–39.
 29. Burzyński Tadeusz: Jerzy Grotowski – kalendarium życia i twórczości, „Scena” 1999 nr 1–3, s. 2–3.
 30. Byrski Maria Krzysztof: Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog” 1969 nr 8, s. 86–91
 31. Bzdyl Leszek: On tańczył!, „Teatr” 2007 nr 5, s. 52–54.
 32. Bzowska Agnieszka: Nieco inna relacja z „Uli”, „Dialog” 1976 nr 3 s. 120–122.
 33. Caputa Roman: Jerzy Grotowski – po teatrze, „Nowy Wyraz” nr 8 (sierpień), s. 69–80.
 34. Cascetta Anamaria: „Apocalypis cum figuris”. Radykalne wyzwanie Ciemnego i jego wygnanie ze współczesnego świata w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, z języka włoskiego przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 35. Chodunowa Jelena: Po „Apocalypsis”, przekład Klemens Białek, „Dialog” 1976 nr 3, s. 113–116.
 36. Chodunowa Jelena: Recepcja Grotowskiego w ZSRR, „Teatr” 1989 nr 10, s. 18–19.
 37. Ciesielski Zenon: Grotowski i Skandynawowie, „Litery” 1971 nr 7, s. 8–10, Przedruk [w:] tegoż: Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX i XX wieku, rozdział Skandynawskie sukcesy Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1972, s. 226–236.
 38. Cohen Robert: Drzewo w pudełku, przekład Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 215–222.
 39. Croyden Margaret: Nowe przykazanie teatru: nie oglądać, przekład Henryk Machoń, „Odra” 1976 nr 5, s. 55–58, fragmenty ukazały się [w:] Na drodze do kultury czynnej. O działalności instytutu Grotowskiego Teatr Laboratorium w latach 1970–1977, opracowanie, dokumentacja prasowa Leszek Kolankiewicz, Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, Wrocław 1978.
 40. Cuesta Jairo: W drodze z Grotowskim, przekład Katarzyna Kacprzak, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 232–240.
 41. Cuesta Jairo, Slowiak James: Dwa rodzaje impulsów, rozmawiał Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 54–55–56 (kwiecień–czerwiec–sierpień), s. 72–76.
 42. Czy Grotowski może być zbawiony, oprac. Paula Chmielowska, „Brulion” 1996 nr 1 (28), s. 101–114.
 43. Degler Janusz: Laudacja, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 12–17. Przedruk pod tytułem Droga twórcza Jerzego Grotowskiego [w:] Promocja Jerzego Grotowskiego na doktora „honoris causa” Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 12–26.
 44. Degler Janusz: Mistrz słowa – mówionego i pisanego, „Rzeczpospolitej” 23–24 stycznia 1999 (dodatek „Plus Minus”, nr 19). Poszerzona wersja artykułu [w:] Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum [publikacja towarzysząca wystawie ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, która miała miejsce w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 12 stycznia – 14 marca 2010], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2010, s. 19–22.
 45. Degler Janusz: Pierwsza podróż Jerzego Grotowskiego na Wschód, skrócona wersja referatu wygłoszonego podczas sympozjum „Recepcja twórczości Jerzego Grotowskiego w Rosji” w Ośrodku Grotowskiego 21 maja 2000 roku, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 9–13.
 46. Degler Janusz: Jerzy Grotowski o lekturach młodości, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2008 nr 85–86 (sierpień–wrzesień), s. 134–135.
 47. Degler Janusz: Grotowski i Witkacy. „Szewcy” na Wawelu, szkic napisany dla www.witkacologia.eu, 2013.
 48. De Marinis Marco: Badania nad rytuałem w pracy Grotowskiego, z języka włoskiego pzełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 49. Dobrowolski Jacek: Tańczący Zbawiciel Jerzego Grotowskiego, cz. 1, „Teatr” 1998 nr 12, s. 38–42.
 50. Dobrowolski Jacek: Tańczący Zbawiciel Jerzego Grotowskiego, cz. 2, „Teatr” 1999 nr 1, s. 43–45.
 51. Dobrowolski Jacek: Wspomnienie o Grotowskim, „Res Publica Nowa” 2005 nr 3 (lato), s. 74–83.
 52. Dobrowolski Jacek: Szaman, uzdrowiciel, czarnoksiężnik, „Teatr” 2007 nr 5, s. 36–41.
 53. Dobrowolski Jacek: Jako guru Grot poniósł klęskę, „Teatr” 2010 nr 5, s. 81.
 54. Doktór Tadeusz: Nowa duchowość w poszukiwaniach parateatralnych Jerzego Grotowskiego, „Przegląd Religioznawczy” 1999 nr 3–4, s. 195–203.
 55. Dowlasz Janina: Psycholog u Grotowskiego, „Życie Literackie” 1977 nr 38, s. 20.
 56. „Droga Jerzego dla mnie to była linia prosta…” O parateatrze i Teatrze Źródeł z Przemysławem Łosiem rozmawia Karina Janik, „Performer” 2013 nr 7 (jesień).
 57. Drzewo pieśni, z Janem Bernadem rozmawiał Tadeusz Kornaś, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 18 (kwiecień), s. 9.
 58. Dwa rodzaje impulsów, z Jairo Cuestą i Jamesem Slowiakiem rozmawiał Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 54–55–56 (kwiecień–czerwiec–sierpień), s. 72–76.
 59. Dylewska Koryna: Baulowie Grotowskiego, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 60. Dziady Grotowskiego, z Leszkiem Kolankiewiczem rozmawiał Paweł Goźliński, „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 199, z 26–27 sierpnia, s. 18–20.
 61. Dzieduszycka Małgorzata: Moim synom – aby pamiętali o Grotowskim, „Odra” 2000 nr 12, s. 63–66.
 62. Dziewulska Małgorzata: Swinarski i Grotowski: dwa teatry, dwa bluźnierstwa, „Dialog” 1990 nr 12, s. 87–94.
 63. Dziewulska Małgorzata: Ogniokrad, „Teatr” 1992 nr 3, s. 14–21. Przedruk w zmienionej wersji [w:] tejże: Artyści i pielgrzymi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995, s. 130–153.
 64. Dziewulska Małgorzata: Znowu we Wrocławiu, „Tygodnik Powszechny” 1997 nr 18, z 4 maja, s. 12.
 65. Dziewulska Małgorzata: Paradoks Grotowskiego. Był zarazem buntownikiem i przebiegłym strategiem, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 13, z 16–17 stycznia, s. 13.
 66. Dziewulska Małgorzata: Romantyzm trzeźwego wieku. Za duże buty. Część II, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2005 nr 69 (październik), s. 49–52.
 67. Dziewulska Małgorzata, Benedyktowicz Zbigniew: Grotowski-Flaszen – rozmowa o filmie i teatrze, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, nr 2–3, s. 325–337.
 68. Dziewulska Małgorzata: Długie pożegnanie, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 69. Falkowski Jerzy: Eksperyment opolski, „Sztandar Młodych” 1959 nr 258, z 29 października, s. 3.
 70. Fanti Elena: Castaneda i Grotowski, przełożyła Justyna Rodzińska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 81 (październik), s. 108–120.
 71. Flaszen Ludwik: Kim byłeś, Mistrzu?, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 186, s. 24–25.
 72. Fokin Walery: Nauki Grotowskiego, przełożył z rosyjskiego: Bruno Chojak; pierwodruk: В. Фокин: Уроки Гротовского, „Театр” nr 7, s. 136–145; tekst poszerzony o uwagi tłumacza, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 97–118.
 73. Fret Jarosław, Ziółkowski Grzegorz: Trudna recepcja, rozmawiał Tadeusz Kornaś, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2004 nr 64 (grudzień), s. 22–25.
 74. Gardecka Stefania: Wytapiał z ludzi złoto, rozmawiał Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 138–149.
 75. Goźliński Paweł: Skazani na teatr. W Pontederze po śmierci Jerzego Grotowskiego, „Gazeta Wyborcza” 2001 nr 164, z 16 lipca, s. 14.
 76. Goźliński Paweł: W lekkim przysiadzie, czyli na tropie „aktora antropologicznego”, [w:] Aktor teoretyczny, pod red. Joanny Krakowskiej-Narożniak, Instytut Sztuki PAN, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2002, s. 58–75.
 77. Goźliński Paweł: Kropla rtęci, [w:] tegoż: Bóg Aktor. Romantyczny Teatr Świata, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 348–367.
 78. Góra Agnieszka: Ja nie wiem, jak ciebie kochać. Rena Mirecka: życie po Grotowskim, „Odra” 2014 nr 7–8 (lipiec – sierpień), s. 35–40. Reportaż, który powstał przy okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy artystycznej Ewy Benesz, który odbył się 8 listopada 2013 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.
 79. Grabowski Artur: Oczyszczenie, wykład z dygresjami. In memoriam JG, „Teatr” 2002 nr 3, s. 66–72.
 80. Grabowski Artur: Teatropolis w pałacu sztuki. Pielgrzymka z dygresjami, cz. I; „Teatr” 2009 nr 9, s. 61–66, cz. II; „Teatr” 2009 nr 10, s. 78–83. Przedruk: Labirynt, czyli Teatropolis w pałacu sztuki, [w:] tegoż: Uzmysłowienia. Dramaty, sceny, obrazy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 81. Grotowski ciągle tajemniczy, dyskusja panelowa nagrana dla „Dialogu” 13 kwietnia 1988 r. w Pałacu pod Baranami w Krakowie, udział wzięli: Jan Błoński, Tadeusz Burzyński, Krzysztof Czyżewski, Małgorzata Dzieduszycka, Małgorzata Dziewulska, Zbigniew Osiński i Konstanty Puzyna, „Dialog” 1989 nr 5, s. 114–125.
 82. Grotowski – i co jest do zrobienia, wypowiedzi Janusza Deglera, Małgorzaty Dziewulskiej, Aldony Jawłowskiej, Leszka Kolankiewicza, Wojciecha Krukowskiego, Andrzeja Mencwela, Grzegorza Niziołka, Zbigniewa Osińskiego, Włodzimierza Pawluczuka, Małgorzaty Szpakowskiej i Lecha Śliwonika podczas dyskusji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 12 marca 1999, „Dialog” 1999 nr 6, s. 98–114.
 83. Grotowski Kazimierz: On poprzez teatr bada świat, rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 85–93.
 84. Grotowski Kazimierz: Portret rodzinny, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 9–36.
 85. Grotowski Kazimierz: Podróż w biografię. Spotkanie z Kazimierzem Grotowskim. 17 października 1999, spisała i opracowała Maria Hepel, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 8–25.
 86. Grotowski Kazimierz: Jerzy Grotowski. W dziesiątą rocznicę śmierci, [w:] Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum [publikacja towarzysząca wystawie ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, która miała miejsce w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 12 stycznia – 14 marca 2010], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2010, s. 5–9.
 87. Grześczak Marian: O teatrze Grotowskiego, [w:] tegoż: Trzeci wiersz. Przypadki teatru poezji, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973, s. 315–339.
 88. Guczalska Beata: Polskie środowisko teatralne wobec Grotowskiego, „Didaskalia” nr 91, czerwiec 2009, s. 21–25.
 89. Guderian-Czaplińska: Transformacje monografii. Zbigniew Osiński pisze o Grotowskim (1972–2009), „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 90. Guszpit Ireneusz: Próba opisu, „Odra” 1975 nr 6, s. 98–100.
 91. Guszpit Ireneusz: Ewolucja „Apocalypsis cum figuris”, „Dialog” 1976 nr 3 (239), s. 106–113. Przedruk pod tytułem „Apocalypsis…” bez Chrystusa, [w]: tegoż: Sceny z mojego teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 83–94; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 527–537.
 92. Guszpit Ireneusz: Partytura słowna „Apocalypsis cum figuris” Jerzego Grotowskiego, „Litteraria” (Wrocław) 1976 nr 8, s. 115–154.
 93. Guszpit Ireneusz: Grotowski w dziesięciu odsłonach, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 65–75. Przedruk [w:] tegoż: Sceny z mojego teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 95–105.
 94. Guszpit Ireneusz: Po 14 stycznia [w:] tegoż: Sceny z mojego teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 106–107.
 95. Guszpit Ireneusz: „Apocalypsis cum figuris” – życie po życiu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, nr 2–3, s. 315–324.
 96. Hepel Maria, Serwa Marta: Aktorzy Teatru Laboratorium 1959–1984, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 206–209.
 97. hl [Henryk Lipszyc]: Japończyk o Grotowskim, „Dialog” 1974 nr 11, s. 167–173.
 98. Ikona-Kresowaty Zbigniew: O Jerzym Grotowskim wspomnienia i rozmowa (z Krzysztofem Miklaszewskim) [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 79–85.
 99. Iwanczewska Łucja: Indukcja – czyn dopełnienia, [w:] Performer pod redakcją Magdy Kuleszy, Jarosława Suchana i Hanny Wróblewskiej [Katalog wystawy „Performer” przygotowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Zachętę Narodową Galerię Sztuki we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego w ramach Roku Grotowskiego, która miała miejsce w Zachęcie w dniach 14 lutego – 22 marca 2009], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009, s. 52–56.
 100. Iwanczewska Łucja: Bity na śmierć. Etyka niezłomności Grotowskiego i Lacana, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2010 nr 12, s. 63–65.
 101. Iwanczewska Łucja: To wszystko ma swoją stronę odwrotną – narzędzia buntu. Refleksje po warsztatach „Grotowski i anarchia myślenia”, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 102. Jagniewska Monika: Ponowne „zaczarowanie świata”, „Opcje” 1999, nr 4, s. 44–49.
 103. Jamieson Duncan: Od reprezentacji do etyki: reinterpretacja praktyki teatralnej i wypowiedzi Grotowskiego (ze wsparciem ze strony Derridy…), z języka angielskiego przełożyła Adela Karsznia, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 104. Jamrozek-Sowa Anna: Nomada. Szkic do biografii Jerzego Grotowskiego [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 11–19.
 105. Jamrozek-Sowa Anna: Reżyser i jego matka – lata rzeszowskie (przyczynek do biografii Emilii Grotowskiej z d. Kozłowskiej i Jerzego Grotowskiego), [w:] Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, pod redakcją Anny Jamrozek-Sowy, współpraca Aneta Adamska, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2011, s. 63–107.
 106. Janikowski Grzegorz: Motyli most (omówienie spektaklu Zostało jedno tchnienie Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards), „Scena” 2001 nr 4 (18), s. 2–3.
 107. Janion Maria: Trzeci wymiar życia, uzasadnienie wniosku o przyznanie Jerzemu Grotowskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł od redakcji, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 7 – 9.
 108. Janion Maria, Morawski Stefan, Mroziewicz Krzysztof, Radziwiłowicz Jerzy: Grotowski dziś: montaż w sobie samym, „Dialog” 1993 nr 7, s. 103–116.
 109. Janikowski Grzegorz: Grotowski w Opolu, „Scena” 1999 nr 1–3, s. 5.
 110. Jarocki Jerzy: Przystanek Moskwa, tekst referatu wygłoszony przez autora podczas sympozjum „Recepcja twórczości Jerzego Grotowskiego w Rosji” w Ośrodku Grotowskiego 19 maja 2000 roku, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 36–48.
 111. Jawłowska Aldona: Teatr Laboratorium, [w:] tejże: Więcej niż teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 34–37.
 112. „Jerzy Grotowski – teatr i kultura”, blok materiałów pod red. Juliusza Tyszki: Jowita Wycisk: Teatr Grotowskiego jako forma samorozwoju, s. 32–37; Joanna Ostrowska: Poza teatr. Terapeutyczna funkcja teatru na przykładzie działalności parateatralnej Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, s. 38–43; Monika Jagniewska: Ponowne „zaczarowanie świata”, s. 44–49, „Opcje” 1999 nr 4.
 113. Johnson David Read: Wpływ Grotowskiego na psychoterapię w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przekład Jarosław Fret, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 230–244.
 114. Jończyk Katarzyna: Modena 1989, „Odra” 1991 nr 5, s. 72.
 115. Jop Toni: We mgle z Grotowskim, z języka włoskiego przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2013 nr 7 (jesień).
 116. Jun Irena, Wieczorek Józef: Podobała nam się jego tajemniczość, zapis wypowiedzi Ireny Jun i Józefa Wieczorka dokonany przez Elżbietę Pomorską, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 123–127.
 117. Juszczuk Marta: Jerzego Grotowskiego portrety nieostre, „Dialog” 2000 nr 7, s. 138–145.
 118. Kajzar Helmut: I co dalej po zagładzie?, „Teatr” 1969 nr 16, z 16–31 sierpnia, s. 10–11. Przedruk [w:] tegoż: Sztuki i eseje, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1976, s. 241–249.
 119. Kanabrodzki Mateusz: Apocalypsis cum ludis infantium, „Dialog” 1995 nr 8, s. 94–106. Przedruk [w:] tegoż: Dziecięcy język teatru, Łódzki Dom Kultury – Towarzystwo Kultury Teatralnej, Łódź 1997, s. 10–48; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 489–526.
 120. Kanabrodzki Mateusz: Dziecko i drzewo: na pożegnanie Jerzego Grotowskiego, „Więź” 1999 nr 3 (marzec), s. 96–101.
 121. Karpiński Maciej: Anty-Grotowski, „Kultura” 1975 nr 44, z 2 listopada, s. 11–12.
 122. Karsznia Adela: Grotowski nie tylko dla początkujących (recenzja książki Jamesa Slowiaka i Jairo Cuesty Jerzy Grotowski), „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 82 (grudzień), s. 107–110.
 123. Karsznia Adela: Recepcja zagraniczna Teatru Laboratorium w latach 1965–1970, cz. 1 „Performer” 2013 nr 6 (wiosna); cz. 2 „Performer” 2013 nr 7 (jesień); Recepcja zagraniczna Teatru Laboratorium w latach 1965–1970. Komentarz, „Performer” 2014 nr 8 (wiosna).
 124. Katz Janina: Jerzy, „Znak” 2007 nr 3, s. 55–61.
 125. Kelera Józef: Antyfelieton o szkodliwości sypania piaskiem w oczy, „Kultura” 1975 nr 49, z 7 grudnia, s. 11–12. Zob. odpowiedź Macieja Karpińskiego w tym samym numerze pisma (s. 12).
 126. Kelera Józef: Grotowski w teatrze stulecia, „Teatr” 1989 nr 10, s. 14–17.
 127. Kelera Józef: Zeznania świadka. W piątą rocznicę śmierci Jerzego Grotowskiego, „Odra” 2004 nr 1, s. 45–51. Przedruk [w:] tegoż: Teatr bez majtek. Szkice, Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2006, s. 84–96.
 128. Kłossowicz Jan: Dwadzieścia lat Teatru Laboratorium, „Literatura” 1980 nr 4, s. 13.
 129. Kocur Mirosław: „Poetyka” Arystotelesa i „Towards a Poor Theatre” Grotowskiego, [w:] Koniec teatru alternatywnego?, pod red. Daniela Kalinowskiego, Katedra Filologii Polskiej WSP, Słupsk 1998, s. 37–93.
 130. Kocur Mirosław: Traktat o reżyserze, „Notatnik Teatralny” 1998 nr 16–17, s. 199–223.
 131. Kocur Mirosław: Laboratorium Dionizosa. Jak Grotowski wynalazł teatr antyczny, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 117–161.
 132. Kocur Mirosław: Ku teatrowi źródeł, „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23, s. 186–203.
 133. Kocur Mirosław: Grotowski jako dzieło sztuki, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 122–137.
 134. Kocur Mirosław: Laboratorium Dionizosa. Jak Grotowski wymyślił teatr antyczny, cz. 1: „Pamiętnik Teatralny” 2000, z. 1–2; cz. 2, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 79–121.
 135. Koczan Henryk: Teatr Laboratorium – niektóre elementy światopoglądu, cz. 1, „Notatnik Teatralny” 1991 nr 1 (wiosna), s. 111–114; cz. 2 – 1991 nr 2 (lato), s. 227–233.
 136. Kolankiewicz Leszek: Człowiecza całość i ludzka rodzina, „Odra” 1976 nr 5, s. 64–67.
 137. Kolankiewicz Leszek: Grotowski – co będzie, „Kultura” 1976 nr 50, z 12 grudnia.
 138. Kolankiewicz Leszek: Nocne czuwanie w Teatrze Laboratorium, „Kultura” 1977 nr 17, z 24 kwietnia.
 139. Kolankiewicz Leszek: Percepcja nieoswojona (Soliloquium z powodu Przedsięwzięcia Góra), „Punkt” (Gdańsk) 1979 nr 7 (lipiec–wrzesień), s. 179–188.
 140. Kolankiewicz Leszek: Doświadczenie nieoswojone, „Dialog” 1980 nr 4, s. 94–99.
 141. Kolankiewicz Leszek: Adepci Grotowskiego we Włoszech, „Dialog” 1984 nr 5, s. 170–172.
 142. Kolankiewicz Leszek: Koniec teatru – koniec świata, „Dialog” 1987 nr 3, s. 102–107.
 143. Kolankiewicz Leszek: Koniec teatru: Grotowski w roku 1969, „Dialog” 1987 nr 4, s. 94–101.
 144. Kolankiewicz Leszek: „Dramat Obiektywny” Grotowskiego, cz. 1 – „Dialog” 1989 nr 5, s. 126–139; cz. 2 – 1989 nr 6, s. 143–154.
 145. Kolankiewicz Leszek: Teatr zarażony etnologią, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1991 nr 3–4 (215), s. 13–22. Przedruk [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, tom 2, wybór i opracowanie Janusz Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 41–65.
 146. Kolankiewicz Leszek: Wyprawy terenowe Teatru Źródeł, opracowanie Robert Różycki na podstawie pracy doktorskiej Leszka Kolankiewicza Poszukiwania etnologiczne współczesnej awangardy teatralnej (Uniwersytet Warszawski 1986), wykorzystano fragmenty rozdziałów VI i VII pracy (s. 420–518), „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 142–157.
 147. Kolankiewicz Leszek: Zakład Grotowskiego, „Dialog” 1993 nr 7, s. 95–97.
 148. Kolankiewicz Leszek: Aktorstwo u Grotowskiego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1995 nr 2, s. 72–73.
 149. Kolankiewicz Leszek: Prototeatralny kult Dionizosa w świetle poszukiwań twórców teatru współczesnego, [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, pod red. Jerzego Axera i Zbigniewa Osińskiego, oprac. naukowe Małgorzata Borowska, Wydawnictwo DiG, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Warszawa 1997, s. 25–30.
 150. Kolankiewicz Leszek: Alchemiczne laboratorium Grotowskiego, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 29 (luty), s. 14–17.
 151. Kolankiewicz Leszek: Alchemik teatru, notowała Maja Wolny, „Polityka” 1999 nr 5, z 30 stycznia, s.54–55.
 152. Kolankiewicz Leszek: Teatr, który zbawia, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 13, z 16–17 stycznia, s. 13.
 153. Kolankiewicz Leszek: Grotowski w poszukiwaniu esencji, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 37–116 oraz zmieniona wersja [w:] tegoż: Wielki mały wóz, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 249–339.
 154. Kolankiewicz Leszek: Kultura czynna: prahistoria animacji kultury, [w:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. Grzegorz Godlewski i in., Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2002, s. 27–55.
 155. Kolankiewicz Leszek: Co lepsze: kontrolowana (przez kogo?) recepcja czy nieograniczona dowolność artystycznych i badawczych nawiązań do jego dzieła?, w sondzie Co dalej z dziełem Grotowskiego?, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2004 nr 64 (grudzień), s. 20–21.
 156. Kolankiewicz Leszek: Eleusis. Oczy szeroko zamknięte, [w:] Między teatrem a literaturą. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Deglerowi w 65. rocznicę urodzin, red. Adolf Juzwenko i Jan Miodek, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2004.
 157. Kolankiewicz Leszek: Bosy Boss [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 95–96.
 158. Kolankiewicz Leszek: „Jak bez wysiłku kochać się z Murzynem”: Grotowski w splątanym gaju narracji haitańskich, [w:] Nowe historie 02. Wymowa faktów, pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 97–115.
 159. Kolankiewicz Leszek: Grotowski w gąszczu narracji haitańskich, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2012, nr 1–2, s. 107–117.
 160. Kolankiewicz Leszek: Bluźnierstwo, [w:] Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, pod redakcją Kamila Kopani, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, s. 140–172.
 161. Kolankiewicz Leszek: Prawda i zmyślenie, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis, Joanya Woźnickiej, wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 8–27.
 162. Kolankiewicz Leszek: Kłącze „Akropolis”, „Dialog” 2015 nr 1, s. 114–125.
 163. Kołak Katarzyna: Teatr ubogi według Jerzego Grotowskiego, „Kwartalnik Polonicum” 2008 nr 8, s. 61–64.
 164. Kołdrzak Elżbieta: Kontemplacja i ekspresja – „Śakuntala” Kalidasy według Jerzego Grotowskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 2012 nr 2, s. 21–52. Przedruk w wersji zmienionej pod tytułem: „Siakuntala”, erotyk staroindyjski w dwóch aktach według dramatu Kalidasy w reżyserii Jerzego Grotowskiego, Teatr 13 Rzędów w Opolu, [w:] tejże: Śakuntala [Abhidźńanaśakuntalam]. Dramat staroindyjski Kalidasy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 196–236.
 165. Komasa Wiesław: Zostawił we mnie ślad, „Scena” 1999 nr 1–3, s. 4–5.
 166. Kornaś Tadeusz: Wehikuł dla siebie i innych, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 18 (kwiecień), s. 6–8. Przedruk [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 95–101.
 167. Kornaś Tadeusz: Aktor ogołocony – Książę Niezłomny, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, red. Małgorzata Sugiera, Kraków 1999, s. 61–82. Przedruk [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 15–39.
 168. Kornaś Tadeusz: Co w nas zostało?, „Notatnik Teatralny” 1997 nr 14, s. 141–142.
 169. Kornaś Tadeusz: „Thanatos Polski” w Teatrze Laboratorium, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 272–283.
 170. Kornaś Tadeusz: Parateatr, „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, cz. 2 – 2003 nr 53 (luty), s. 98–102; cz. 3 – 2003 nr 54–55–56 (kwiecień–czerwiec–sierpień), s. 77–84. Przedruk [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 40–94.
 171. Kornaś Tadeusz: Via negativa, „ogołocenie” i „Drabina Jakubowa”, [w:] Obecność aktora. Wykłady otwarte, red. Marcin Grochowski, Teatr Narodowy, Warszawa 2008, s. 126–140. Przedruk [w:] tegoż: Aniołom i światu widowisko. Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo „Homini”, Kraków 2009, s. 102–114.
 172. Kosiński Dariusz: W odpowiedzi, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2004 nr 63 (październik), s. 48–51.
 173. Kosiński Dariusz: Polski teatr przemiany, [w:] Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o świętym Genezjuszu, pod red. Małgorzaty Leyko i Ireny Jajte-Lewkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 59–72.
 174. Kosiński Dariusz: Powrót burzyciela, „Tygodnik Powszechny” 2007 nr 5, z 4 lutego, s. 15.
 175. Kosiński Dariusz: Odpowiedź uczynić, [w:] tegoż: Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 381–512.
 176. Kosiński Dariusz: Prawda was wyzwoli – realizm i realność w poszukiwaniach Jerzego Grotowskiego, [w:] Oblicza realizmu, red. Małgorzata Sugiera, Mateusz Borowski, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2007, s. 237–266.
 177. Kosiński Dariusz: „Guślarz i eremita” – kilka uwag po lekturze, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2009 nr 89 (luty), s. 130–131.
 178. Kosiński Dariusz: Wiec o Grotowskim, „Teatr” 2009 nr 10, s. 84–87.
 179. Kosiński Dariusz: Dziedzictwo, wartownia, pułapka, „Dialog” 2009 nr 3, s. 160–167.
 180. Kosiński Dariusz: …doświadczenie przemiany, [w:] tegoż: Teatra polskie. Historie, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010, s. 125–144.
 181. Kosiński Dariusz: Cóż po Grotowskim…? [w:] Wędrowanie. Dziesięć wykładów. Teksty wykładów gościnnych w latach akademickich 2008/2009 i 2009/2010, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białystok 2010, s. 23–31.
 182. Kosiński Dariusz: Przełamywanie, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 7–9.
 183. Kosiński Dariusz: S/G, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 61–75.
 184. Kosiński Dariusz: O roku uff, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 185. Kosiński Dariusz: Powrót Odysa? Z Jerzym Grotowskim w Nienadówce, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 186. Kosiński Dariusz: Palimpsest. O problematyczności faktów w biografii Jerzego Grotowskiego, [w:] Nowe historie 02. Wymowa faktów, pod redakcją Agaty Adamieckiej Sitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 77–84.
 187. Kosiński Dariusz: Osiński wytycza trasy, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 188. Kosiński Dariusz: O kamieniach węgielnych i kamieniach odrzuconych – krótki komentarz do tekstu Franca Ruffiniego, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 189. Kosiński Dariusz: Grotowski i performatyka – pierwsze przybliżenia, „Performer” 2012 nr 5 (jesień).
 190. Kosiński Dariusz: „Kordian” – profanacje, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 191. Kosiński Dariusz: Emaus cum figuris. Ku teologicznemu wymiarowi sztuki Jerzego Grotowskiego, [w:] Wierzyć i widzieć, redakcja zbiorowa, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 297–312.
 192. Kosiński Dariusz: Skrzyżowanie. Grotowski i Puzyna, 1972, „Dialog” 2014 nr 9, s. 14–22.
 193. Kosiński Dariusz: Na plemion cmentarzysku. „Akropolis” Jerzego Grotowskiego po pół wieku, [w:] Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr, redakcja merytoryczna i słowo wstępne Dagmara Stanosz, Wydawca Muzeum Śląskie, Katowice 2014, s. 27–35.
 194. Kosiński Dariusz: Duma i uprzedzenie, felieton opublikowany 16 marca 2015 na www.e-teatr.pl.
 195. Kostrzewa-Zorbas Grzegorz: Parateatr: exodus ze współczesności, „Kultura” 1979 nr 10, z 21 października, s. 11 i 13.
 196. Kościelniak Marcin: Grotowski i Kajzar. Wokół źródła, „Performer” 2011 nr 2 (wiosna). Przedruk [w:] Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, pod redakcją Moniki Kwaśniewskiej i Grzegorza Niziołka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012, s. 139–150.
 197. Kot Wiesław: Laboratorium rytuału: Jerzy Grotowski (1933–1999), „Wprost” 1999, nr 4, s. 98–99.
 198. Kott Jan: Koniec teatru niemożliwego, „Pamiętnik Teatralny” 1981 z. 3–4, s. 219–227. Przedruk [w:] tegoż: Pisma wybrane, wybór i układ Tadeusz Nyczek, tom 3, Fotel recenzenta, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1991, s. 331–345.
 199. Kott Jan: Dwie strony. Grotowski albo granica, „Dialog” 1989 nr 5, s. 146–148.
 200. Kowalewicz Kazimierz: Dialog jako światopogląd, „Odra” 1984 nr 11, s. 10–16.
 201. Kozłowski Marcin Jacek: Jerzego Grotowskiego meksykańskie doświadczenia i kontynuacje, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 202. Kruszewska Agnieszka: Nie przestawaj szukać. O metodzie działań fizycznych u Stanisławskiego i Grotowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 536–573.
 203. Kufel Marta: Książę po – nie – w – czasie, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 204. Kufel Marta: Symulacje liturgiczne performerów polskiego teatru: Grotowski / Kantor [w:] Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, pod redakcja ks. Erwina Mateji i Zbigniewa W. Solskiego, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna, Opole 2012, s. 115–122.
 205. Kuharski Allen J.: Pierwszy wykład Jerzego Grotowski w Collège de France, przełożył: Grzegorz Janiak, opracowanie Grzegorz Janikowski, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 370–372.
 206. Kulesza Magda, Suchan Jarosław, Wróblewska Hanna: Performer, [w:] Performer pod redakcją Magdy Kuleszy, Jarosława Suchana i Hanny Wróblewskiej [Katalog wystawy „Performer” przygotowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Zachętę Narodową Galerię Sztuki we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego w ramach Roku Grotowskiego, która miała miejsce w Zachęcie w dniach 14 lutego – 22 marca 2009], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009, s. 8–10.
 207. Kumor Agnieszka: Grotowski w Collège de France, „Teatr” 2000 nr 1–3, s. 77–79.
 208. Kustow Michael: Ludens Misterium, Tremendum et Fascinosum, przełożył Henryk Zbierski, „Proscenium”, Teatr Polski w Poznaniu, sezon 1963/64, styczeń–luty 1964, s. 21–28.
 209. Lappo Irina: „Intelektualny Czechow” Grotowskiego, [w:] tejże: Teatr Czechowa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 145–154.
 210. Laster Dominika: Drabina Grotowskiego: nawiązywanie archaicznego połączenia wertykalnego, z języka angielskiego przełożyła Anna Trzewiczek, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 211. Leżeńska Katarzyna: Jaka luka, taki ślad, „Dialog” 1989 nr 10, s. 171–174.
 212. Łabędzka Izabella: Grotowski i chińskie koncepcje teatru ubogiego, [w:] tejże: Teatr niepokorny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 80–98.
 213. Mackiewicz Paweł: Z Yale do Pontedery. Pamiętnik konwertyty (recenzja książki Thomasa Richardsa Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi), „Notatnik Teatralny” 2004 nr 32–33, s. 213–215.
 214. Magnat Virginie: Wykłady Grotowskiego w Collège de France; cz. 1, tłumaczenie, opracowanie i przypisy Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2004 nr 64 (grudzień), s. 15–18; cz. 2 – 2005 nr 65–66 (luty–kwiecień), s. 85–90; cz. 3 – 2005 nr 67–68 (czerwiec–sierpień), s. 90–95; cz. 4 – 2005 nr 70 (grudzień), s. 88–93; cz. 5 – 2006 nr 71 (luty), s. 89–94; cz. 6 – 2006 nr 73–74 (czerwiec–sierpień), s. 93–97; cz. 7 – 2007 nr 77 (luty), s. 114–120.
 215. Magnat Virginie: La fille de quelqu’un: twórcze poszukiwania kobiet w diasporze Grotowskiego, z języka angielskiego przełożyła Olga Kosińska, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 216. Majcherek Janusz: Foyer, „Teatr” 2000 nr 1–3, s. 4–5.
 217. Majchrowski Zbigniew: Kim był Jerzy Grotowski?, „Odra” 2000 nr 1, s. 40–45. Przedruk w poprawionej wersji [w:] tegoż: Mickiewicz i wiek dwudziesty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 316–326, 390–391.
 218. Majchrowski Zbigniew: Błoński w laboratorium Grotowskiego, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2014 nr 123 (październik), s. 104–107.
 219. Mamińska Monika: „Odłóżmy teraz wszelką życia troskę…”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 18 (kwiecień), s. 10.
 220. Maravić Tihana: Grotowski i hezychazm, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2008 nr 85–86 (czerwiec–sierpień), s. 113–123.
 221. Masłowski Michał: Scenariusz Grotowskiego według „Kordiana”, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 77–89.
 222. Masłowski Michał: Od obrzędu żałobnego do świeckiej mszy, przekład z oryginału francuskiego Emilii Furgoł przejrzany przez autora, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 223. Masternak Agnieszka: Troja – Wawel – Auschwitz. Stosunek scenariusza Jerzego Grotowskiego do „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego na przykładzie aktu trojańskiego, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 224. Mennen Richard: Parateatralne wprowadzenia Jerzego Grotowskiego, przełożył J.S., „Odra” 1976 nr 5, s. 58–64.
 225. Michalski Yan: Grotowski – mnich poszukiwań teatralnych, z portugalskiego przełożyła Anna Sieroń, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 226. Misterium rozwojowe, z Kazimierzem Dąbrowskim rozmawiał Andrzej Bonarski, „Odra” 1975 nr 11, s. 38–41. Przedruk [w:] Bonarski Andrzej: Ziarno, Czytelnik, Warszawa 1979.
 227. Modzelewski Karol: Grotowski polityczny, opracowałą Małgorzata Terlecka-Reksnis, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2010 (rok LXIV) nr 4 (291), s. 69–71. Przedruk pod tytułem Zamknięcie [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 171–175.
 228. Molik Zygmunt: Jak przekazywana jest tradycja. O mojej pracy z Jerzym Grotowskim, z języka angielskiego przełożył Dariusz Kosiński, „Performer” 2011 nr 2 (wiosna).
 229. Morawiec Elżbieta: „Góra Płomienia”: trwanie płynące, „Dialog” 1978 nr 1, s. 96–100. Przedruk [w:] tejże: Mitologie i przeceny, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 104–115.
 230. Morawiec Elżbieta: Aktorstwo studenckie a teatr Grotowskiego, „Dialog” 1981 nr 7, s. 75–80.
 231. Morawiec Elżbieta: Grotowski – czyli próba „recreatio mundi”, [w:] tejże: Powidoki teatru. Świadomość teatralna w polskim teatrze powojennym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991, s. 189–241.
 232. Morawiec Elżbieta: Jerzy, „Teatr” 2000 nr 1–3, s. 73–75.
 233. Nascimento Claudia Tatinge: Obserwacja w toku, przełożyła Justyna Rodzińska, opieka Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2005 nr 67–68 (czerwiec–sierpień), s. 85–89.
 234. Nascimento Claudia Tatinge : Rozważania kulturowego outsidera, przełożyła Justyna Rodzińska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 72 (kwiecień), s. 50–52.
 235. Nasz dom był jego domem, z Raymonde Temkine rozmawiał Grzegorz Ziółkowski, przekład Anna Górka, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 34 (grudzień), s. 59–61.
 236. Nawrot Teresa: Wspomnienie, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 176–187.
 237. Nęcka Agnieszka: „Ryzykowne rozedrganie”? Glosa do „Słowa, słowa, słowa” [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 71–75.
 238. Niziołek Grzegorz: Inny Grotowski, „Twórczość” 1988 nr 11, s. 123–126.
 239. Niziołek Grzegorz: Źródło czyste – źródła zatrute?, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 18 (kwiecień), s. 11–13. Przedruk [w:] tegoż: Sny, komedie, medytacje, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 119–125.
 240. Niziołek Grzegorz: Auschwitz – Wawel – Akropolis. Niewczesny montaż, „Didaskalia” nr 91, czerwiec 2009, s. 26–31.
 241. Niziołek Grzegorz: „Hamlet” Grotowskiego, czyli co jest w Polsce nie do pomyślenia, [w:] Poetyka kulturowa polskiego Szekspira, pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011. Przedruk jako: Co jest w Polsce do pomyślenia, [w:] tegoż: Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 309–333.
 242. Niziołek Grzegorz: Demontaż widzenia, „Performer” 2011 nr 2 (wiosna). Przedruk [w:] tegoż: Polski teatr zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 334–344.
 243. Niziołek Grzegorz: Efekt kiczu. Dziedzictwo Grotowskiego i Swinarskiego w polskim teatrze, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2011 nr 105, s. 9–13. Przedruk [w:] Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, pod redakcją Moniki Kwaśniewskiej i Grzegorza Niziołka, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012, s. 129–138; oraz pod tytułem Efekt kiczu [w:] tegoż: Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 421–432.
 244. Niziołek Grzegorz: Teatr poza zasadą przyjemności, [w:] tegoż: Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 281–308.
 245. „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima).
 246. „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna/lato) – poświęcony Ryszardowi Cieślakowi.
 247. „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21.
 248. „Notatnik Teatralny” 2001 nr 22–23.
 249. Obirek Stanisław: Bóg u Grotowskiego, czyli poszukiwanie świetlistego, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 79/80 (czerwiec–sierpień), s. 137–140.
 250. Ogień z rąk do rąk, Teresa Nawrot w rozmowie z Remigiuszem Grzelą [w:] Wolne. Rozmawia Remigiusz Grzela, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 133–153.
 251. O Grotowskim i kształceniu aktora. Rozmowa z Teresą Nawrot. Rozmawiał Jarosław Gajewski, „Scena” 1999, nr 4–5, s. 17.
 252. O Grotowskim Ludwik Flaszen, Jerzy Gurawski, Piotr Borowski, opracował Edward Wojtaszek, Grzegorz Janikowski, „Scena” 1999 nr 8, s. 2–4.
 253. Orski Mariusz: Moje „Drzewo ludzi”, „Dialog” 1980 nr 4, s. 100–104.
 254. Orski Mariusz: Próba o Teatrze Źródeł, „Dialog” 1982 nr 4, s. 112–118.
 255. Orski Mariusz: Grotowski, czyli głęboka ekologia teatru, „Zeszyty Literackie” 1990 nr 31, s. 138–144.
 256. Orski Mariusz: Po dziewięcioletniej nieobecności, „Teatr” 1991 nr 9, s. 23.
 257. Orski Mariusz: Dziękować i odpowiadać Grotowskiemu, „Notatnik Teatralny” 2004 nr 32–33, s. 203–207.
 258. Osińska Katarzyna: Ciało Medei i Puszkin. Wasiljew wobec Grotowskiego. Szkic do tematu, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 71 (luty), s. 72–75.
 259. Osiński Zbigniew: Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium, „Teksty” 1972 nr 3, s. 33–47 i Sprostowania „Teksty” 1972 nr 4, s. 185.
 260. Osiński Zbigniew: Doktryna twórcza Teatru Laboratorium; „Akropolis” w Teatrze Laboratorium; „Książę Niezłomny” Jerzego Grotowskiego, [w:] tegoż: Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, wyd. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 131–169, 170–221, 222–257.
 261. Osiński Zbigniew: Widz w Teatrze Laboratorium, [w:] Problemy poetyki pragmatycznej, red. Eugeniusz Czaplejewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1977, s. 139–168, wersja zmieniona i uzupełniona [w:] Osiński Zbigniew: Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 56–112.
 262. Osiński Zbigniew: Światopogląd Grotowskiego i Laboratorium, „Dialog” 1979 nr 1, s. 111–124. Wersja zmieniona [w:] tenże: Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, s. 243–315.
 263. Osiński Zbigniew: Spotkanie zespołu Anatoljia Wasiliewa z Zygmuntem Molikiem, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 58–69, pierwodruk [w:] Zygmunt Molik, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1992, s. 21–36.
 264. Osiński Zbigniew: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru dwudziestego wieku. Na przykładzie Reduty i teatru Laboratorium, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996 nr 4, s. 2–9. Przedruk [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, pod red. Jerzego Axera i Zbigniewa Osińskiego, oprac. naukowe Małgorzata Borowska, Wydawnictwo DiG, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Warszawa 1997, s. 99–114.
 265. Osiński Zbigniew: Grotowski w Collège de France: lekcja pierwsza 27 marca 1997, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 18 (kwiecień), s. 2–5.
 266. Osiński Zbigniew: Zapiski ze spotkań 1962-1963, tekst oparty o robocze zapiski autora z lat 1962–1963, opracowane w sierpniu 1999, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 110–125.
 267. Osiński Zbigniew: O Zbyszku Cynkutisie – wprowadzenie do jego listów, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 219–222.
 268. Osiński Zbigniew: O Jerzym Grotowskim w związku z książką Eugenia Barby „Ziemia popiołów i diamentów. Moje terminowanie w Polsce”, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 162–195.
 269. Osiński Zbigniew: Jerzego Grotowskiego doświadczenie Rosji. Rekonesans, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 284–315.
 270. Osiński Zbigniew: Występy gościnne Teatru Laboratorium 1959–1984. Kronika działalności 1978-1984, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 627–690.
 271. Osiński Zbigniew: Grotowski o „parach teatralnych” (Osterwa – Limanowski, Stanisławski – Niemirowicz-Danczenko, Grotowski – Flaszen) i swoim Centro di Lavoro – Workcenter w Pontederze, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 5–13.
 272. Osiński Zbigniew: Notatki z Góry Płomienia, lipiec 1977, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 201–214.
 273. Osiński Zbigniew: Dwa spotkania moskiewskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej pod kierunkiem Anatolija Wasiljewa z Jerzym Grotowskim, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 257–264.
 274. Osiński Zbigniew: Tradycja Meyerholda w Polsce (po roku 1945): Jerzy Grotowski, Jerzy Jarocki, Tadeusz Kantor, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 3–4, s. 78–118.
 275. Osiński Zbigniew: O „Samuelu Zborowskim” według Słowackiego we wrocławskim Teatrze Laboratorium, [w:] Samuelowi Zborowskiemu Słowackiego, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 276. Osiński Zbigniew: Niezrealizowane projekty filmowe Andrzeja Wajdy o Teatrze Laboratorium. Korespondencja Wajdy ze Zbigniewem Cynkutisem i Jerzym Grotowskim z lat 1963–1964, 1970–1972 i 1975–1979, „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 3–4, s. 235–263.
 277. Osiński Zbigniew: Grotowski i jego Teatr Laboratorium wobec kultury Orientu – po dwudziestu pięciu latach, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2004 nr 59–60 (luty–kwiecień), s. 58–67; cz. 2 – nr 61–62 (czerwiec–sierpień), s. 90–98.
 278. Osiński Zbigniew: Dzieło Jerzego Grotowskiego jako przedmiot badań, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2006 nr 1, s. 132–157. Zaktualizowana wersja fragmentów tego artykułu została przedrukowana pod tytułem: Dzieło Jerzego Grotowskiego jako „przedmiot badań”, [w:] Niezatarty szlak. Jerzy Grotowski w Ossolineum, opracowanie Hanna Kulesza, Elżbieta Ostromęcka, opracowanie graficzne Barbara Kaczmarek, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 2010, s. 11–16. Publikacja towarzyszyła wystawie pod tym tytułem, ze zbiorów Zakładu Narodowego im Ossolińskich i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 12 stycznia – 14 marca 2010.
 279. Osiński Zbigniew: Notatki ze spotkań z Jerzym Grotowskim w Vallicelle pod Pontederą we Włoszech, 26–30 kwietnia 1988, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2006 nr 76 (grudzień), s. 97–103.
 280. Osiński Zbigniew: O „Samuelu Zborowskim” według Juliusza Słowackiego we wrocławskim Teatrze Laboratorium [w:] Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego, pod red. Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 339–352.
 281. Osiński Zbigniew: Notatki ze spotkań z Jerzym Grotowskim po pobycie w Vallicelle: maj 1988 – grudzień 1989 (wybór) „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 78 (kwiecień–maj), s. 97–103.
 282. Osiński Zbigniew: Grotowski o Brechcie i jego teatrze, „Dialog” 2007 nr 6, s. 174–188.
 283. Osiński Zbigniew: Aktor tańczący Jerzego Grotowskiego, „Dialog” 2007 nr 10, s. 183–193.
 284. Osiński Zbigniew: Moje spotkania z Grotowskim. Notatki z lat 1990–1994, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 82 (grudzień), s. 99–107.
 285. Osiński Zbigniew: Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec romantyzmu [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. Dariusza Kosińskiego, Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 157–185.
 286. Osiński Zbigniew: Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec Stanisława Wyspiańskiego, „Dialog” 2008 nr 1 (styczeń), s. 174–185.
 287. Osiński Zbigniew: Notatki z pobytu Grotowskiego w Polsce 21 grudnia 1996 – 25 stycznia 1997, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2008 nr 85–86 (czerwiec–sierpień) s. 125–133.
 288. Osiński Zbigniew: Spotkania z Grotowskim. Notatki: 22 lutego 1997 – 21 stycznia 1999, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2008 nr 87 (październik) s. 61–68.
 289. Osiński Zbigniew: Przyjaźn artystyczna Jerzego Grotowskiego z Janem Kreczmarem, „Scena” 2009 nr 2 (58), s. 21–22. W tym samym numerze opracowana i podane do druku przez Zbigniewa Osińskiego: Korespondencja Grotowskiego z Janem Kreczmarem i Justyną Kreczmarową, 1968–1972 (s. 23–26).
 290. Osiński Zbigniew: Tradycja i pamięć w wykładach Grotowskiego w Collège de France, [w:] Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, t. 2, s. 267–387. Wersja zmieniona pod tytułem: Tradycja i pamięć w paryskich wykładach Grotowskiego w Collège de France [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Pod redakcją Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Dombrowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 368–388.
 291. Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski w Chinach (lato 1962 r.) i znaczenie tego pobytu, [w:] Sztuka Chin, pod redakcją Joanny Wasilewskiej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, s. 137–148 (w tym na s. 147–148 streszczenie w języku angielskim: Grotowski in China (Summer 1962) and the meaning of this stay).
 292. Osiński Zbigniew: Odnalezione listy Byrskich do Grotowskiego, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” kwiecień 2009, nr 90, s. 121–126.
 293. Osiński Zbigniew: O zamierzonym przez Grotowskiego nowym wydaniu „Ku teatrowi ubogiemu”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” grudzień 2009, nr 94, s. 114–120.
 294. Osiński Zbigniew: Japońskie inspiracje i zauroczenia: Jerzy Grotowski, Mieczysław Limanowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” kwiecień 2011, nr 102, s. 113–123 (wersja skrócona). Wersja pełna [w:] Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią, redakcja Beata Kubiak Ho-Chi, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 245–273.
 295. Osiński Zbigniew: Zapiski z „Odnowy” 1959–1970. Notatki ze spotkań z Jerzym Grotowskim i Tadeuszem Kantorem, [w:] Klub Od nowa 1958–1970, redakcja i opracowanie Danuta Książkiewicz-Bartkowiak, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2011, s. 53–67.
 296. Osiński Zbigniew: Szlakiem Grotowskiego: od Teatru Źródeł ku Nienadówce, [w:] Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, pod redakcją Anny Jamrozek-Sowy, współpraca Aneta Adamska, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2011, s. 9–61.
 297. Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski, Zbigniew Raszewski: w poszukiwaniu „istotnego dialogu”, „Pamiętnik Teatralny” 2012, z. 1–2, s. 59–88.
 298. Osiński Zbigniew: Aktor-„tancerz” Jerzego Grotowskiego, [w:] Na jedwabnym szlaku gestu/On the Silk Route of gesture, redakcja/editor Wiesna Mond-Kozłowska, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 161–188.
 299. Osiński Zbigniew: Jerzego Grotowskiego podróże do Indii, [w:] Estetyka pośród kultur, redakcja Krystyna Wilkoszewska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012, s. 67–94.
 300. Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski o Halinie Gallowej i Iwo Gallu, [w:] Iwo Gall – redutowiec, artysta teatru, pod redakcją Anny Wypych-Gawrońskiej, Elżbiety Wróbel, Joanny Warońskiej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 67–78.
 301. Osiński Zbigniew: Tadeusz Kantor – Jerzy Grotowski: dwie idee teatru/sztuki, [w:] Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, pod redakcją Marty Bryś, Anny R. Burzyńskiej i Katarzyny Fazan, wprowadzenie Katarzyna Fazan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 359–370.
 302. Osiński Zbigniew: Japonia Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora, Litteraria Copernicana” (Toruń) 2(14) 2014, s. 92–117.
 303. Osiński Zbigniew: Jerzego Grotowskiego przekaz dla następnych pokoleń, [w:] Teatralium. Malarstwo, literatura, teatr, redakcja merytoryczna i słowo wstępne Dagmara Stanosz, Wydawca Muzeum Śląskie, Katowice 2014, s. 15–26.
 304. Ostrowska Joanna: Poza teatr. Terapeutyczna funkcja teatru na przykładzie działalności parateatralnej Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, „Opcje” 1999, nr 4 (27), s. 38–43.
 305. Ostrowska Joanna: Dwie drogi: Living i Grotowski, [w:] tejże: The Living Theatre – od sztuki do polityki, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2005, s. 209–218.
 306. Ostrowska Joanna: Grotowski i Gurawski – w poszukiwaniu „dobrego miejsca” dla ludzkiego spotkania, [w:] tejże: „Teatr może być w byle kącie”. Wokół zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 190–204.
 307. Ostrowska Małgorzata: O alternatywnym potencjale w sztukach performatywnych czyli Grotowski znów we Wrocławiu, „Opcje” 1997 nr 2 (17), s. 44–46.
 308. , z Piotrem Borowskim rozmawiał Tadeusz Kornaś, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2002 nr 48 (kwiecień), s. 72–79.
 309. Ouaknine Serge: Narysować język niewidzialnego, przełożyła Beata Biel [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 135–151.
 310. Paavolainen Teemu: Przypadek polski – Teatr(y) ubogi(e) i ekologia kulturowa, z języka angielskiego przełożyli Martyna Nowicka i Konrad Wojnowski, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 311. Pabian Barbara: Specyfika fonosfery Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2003 z. 3–4, s. 264–304.
 312. Pałasiński Jacek: Volterra i duch Grotowskiego, „Dialog” 1991 nr 11, s. 152–154.
 313. „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, pod red. Jarosława Freta, Grzegorza Janikowskiego i Grzegorza Ziółkowskiego.
 314. „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, pod red. Grzegorza Janikowskiego i Grzegorza Ziółkowskiego.
 315. Paprocka-Podlasiak Bogna: „Wolna parafraza na temat Fausta”. Dramat Goethego w Teatrze Jerzego Grotowskiego, [w:] tejże: Faust J. W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 21–73.
 316. Passini Paweł: Teatr bosy, „Teatr” 2007 nr 5, s. 55–56.
 317. Pasterski Janusz: „Winienem więcej”. O nieznanych wierszach Jerzego Grotowskiego [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 21–37.
 318. Pasterski Janusz: Próby poetyckie Jerzego Grotowskiego, [w:] Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, pod redakcją Anny Jamrozek-Sowy, współpraca Aneta Adamska, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2011, s. 135–151.
 319. Pawłowski Roman: Jerzy Grotowski we Wrocławiu. Dziady karaibskie, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 54, z 5 marca, s. 10.
 320. Pawłowski Roman: Kreowana nieobecność, „Gazeta Wyborcza” 2004 nr 11, z 14 stycznia, s. 11.
 321. Pawłowski Roman: Ewangelia nowego teatru, „Gazeta Wyborcza” 2007 nr 37, z 13 lutego, s. 10.
 322. Peryt Ryszard: Przeciw famie, „Dialog” 1969 nr 8, s. 75–84.
 323. Piasta Agnieszka: Grotowski i co jest do zrobienia, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 34 (grudzień), s. 64–66.
 324. Pieczara Marek: Utopia teatralna Jerzego Grotowskiego, „Dialog” 1990 nr 12, s. 95–96.
 325. Piekarska Magda: Pisze Puchacz do Sowy, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2010 nr 60, z 12 marca, s. 13–15.
 326. Pilátová Jana: Nauczyciel. Staż w Teatrze Laboratorium (luty–lipiec 1968), opracowanie Grzegorz Janikowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 14–49.
 327. Pilátová Jana: Anamneza „Święta”, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 328. Pilátová Jana: „Kiedy jeden człowiek zaczyna już jak gdyby poznawać drugiego”, [w:] Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, pod redakcja ks. Erwina Mateji i Zbigniewa W. Solskiego, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna, Opole 2012, s. 123–137.
 329. Plata Tomasz: Rozdział 3, [w:] tegoż: Być i nie być. Kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 45–96.
 330. Pleśniarowicz Krzysztof: Kantor – Grotowski: między maglem a wiecznością, „Performer” 2011 nr 2 (wiosna).
 331. Pochroń Edward: Teatr nie tylko dla Opola, „Odra” 1959 nr 32, oraz Teatr 13 Rzędów. „Materiały – Dyskusje”, Opole 1959 nr 1 (wrzesień).
 332. Pochroń Edward: Nie wolno upraszczać historii, rozmawiała Agnieszka Wójtowicz, „Notatnik Teatralny” 2000 nr 20–21, s. 64–70.
 333. Polit Paweł: Performance/Transformance. Metoda Jerzego Grotowskiego wobec sztuki ciała, [w:] Performer pod redakcją Magdy Kuleszy, Jarosława Suchana i Hanny Wróblewskiej [Katalog wystawy „Performer” przygotowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Zachętę Narodową Galerię Sztuki we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego w ramach Roku Grotowskiego, która miała miejsce w Zachęcie w dniach 14 lutego – 22 marca 2009], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009, s. 22–35.
 334. Pollastrelli Carla: Z Wrocławia do Pontedery. Mistrz na wychodźstwie, przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2012 nr 5 (jesień).
 335. Poniatowska Marta: Między sztuką a prawdą. Spotkanie z Jerzym Grotowskim, „Pogranicza” (Szczecin) 1997 nr 3, s. 79–85.
 336. Pożegnanie Jerzego Grotowskiego: Jan Błoński, Jan Kott, „Tygodnik Powszechny” 1999 nr 4, s. 13.
 337. Pradier Jean-Marie: Grotowski i nauka, z języka francuskiego przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 338. Pradier Jean-Marie: Jerzy Grotowski – między nauka, sztuką a duchowością, z języka francuskiego przełożyła Emilia Furgoł, „Performer” 2012 nr 5 (jesień).
 339. Prokopiuk Jerzy: Noc z Grotowskim, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 119–120.
 340. Prussak Maria: Czytanie znaków na wodzie, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 29–32.
 341. Prussak Maria: Duma czy pokora, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 91–101.
 342. Puzyna Konstanty: Grotowski i dramat romantyczny, „Dialog”, 1980 nr 3, s. 107–111. Przedruk [w:] tegoż: Półmrok, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982, s. 132–140.
 343. Rabizo-Birek Magdalena: „Guślarz” z Rzeszowa, „Fraza” 1997 nr 2, s. 258–264.
 344. Rabizio-Birek Magdalena: Uwagi o Grotowskiego „praktykowaniu romantyzmu”, [w:] Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, pod redakcją Anny Jamrozek-Sowy, współpraca Aneta Adamska, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2011, s. 153–176.
 345. Raczak Lech: Para-ra-ra, „Dialog” 1980 nr 7, s. 132–137.
 346. Raczak Lech: Obecność nieobecna, „Dialog” 1990 nr 3, s. 120–122.
 347. Raczak Lech: Ciemny, „Obserwator Wielkopolski” 1990 nr 186, z 12 sierpnia. Przedruk [w:] Ryszard Cieślak. Aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu, katalog wystawy poświęconej aktorowi (21 marca – 15 maja 1991), Muzeum Historyczne, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 1991, s. 19–21.
 348. Radziwon Marek, Sieradzki Jacek, Szpakowska Małgorzata: Między rytuałem a celą klasztorną, „Dialog” 1997 nr 4, s. 145–149.
 349. Rasmussen Iben Nagel: Ślad Ryszarda, opracowanie Teresa Błajet-Wilniewczyc, przekład Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 90–91.
 350. Raszewski Zbigniew: Teatr 13 Rzędów, „Pamiętnik Teatralny” 1964 z. 3, s. 235–241.
 351. Raszewski Zbigniew: Z raptularza. Grotowski, „Dialog” 1993 nr 7, s. 98–102.
 352. Repohl Roger F.: Liturgia jako wehikuł, przełożyła Weronika Szczawińska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 79/80 (czerwiec–sierpień), s 140–142.
 353. Richards Thomas: Ryszard Cieślak w Yale, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Odra” 1996 nr 1 (410), s. 69–72.
 354. Richards Thomas: Punkt graniczny przedstawienia, rozmawiała Lisa Wolford, przełożył Artur Przybysławski, konsultowała Magda Złotowska, cz. 1, „Dialog” 1999 nr 6, s. 115–127.
 355. Richards Thomas: Usychające drzewo, rozmawiał Rafał Bubnicki, „Rzeczpospolita” 2004 nr 178, z 31 lipca – 1 sierpnia, s. A15.
 356. Rodowicz Tomasz: Wbijanie złotych gwoździ w trumnę, „Teatr” 2010 nr 3, s. 73–77. wersja rozszerzona Grotowski/Richards. Traktami z przeszłości ku nowej sztuce [w:] Punkt graniczny spotkania. Zbiór tekstów pod red. Arkadiusza Rogozińskiego i Joanny Chmieleckiej, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź 2009, s. 60–72.
 357. Rosiek Stanisław: Pod powierzchnią tego, co zapisane, [w:] Grotowski powtórzony, wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 19–26.
 358. Rozmowa I. Ludwik Flaszen i Zbigniew Osiński. Prowadzenie: Zbigniew Majchrowski, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 45–59.
 359. Rozmowa II. Carla Pollastrelli i Stanisław Rosiek. Prowadzenie: Mateusz Kanabrodzki, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 61–75.
 360. Rozmowa III. Teo Spychalski. Prowadzenie: Leszek Kolankiewicz, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 77–94. Pierwodruk pod tytułem Zapis rozmowy w ramach konferencji „Grotowski – narracje”, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 361. Rozmowa IV. Marianne Ahrne i Maria Zmarz-Koczanowicz. Prowadzenie: Małgorzata Dziewulska, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 95–106.
 362. Rozmowa V. Jana Pilátová i Serge Ouaknine. Prowadzenie: Ireneusz Guszpit, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 107–120.
 363. Rozmowa VI. Jairo Cuesta, James Slowiak i Dariusz Kosińsmi. Prowadzenie: Tomasz Plata, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 121–135.
 364. Rozmowa VII. Thomas Richards, wypowiedzi Thomasa Richardsa przełożyła Magda Złotowska przy autoryzacji wypowiedzi współpracowała Ola Kaczmarek[w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 137–147.
 365. Rozmowa VIII. Marek Chlanda. Prowadzenie: Jaromir Jedliński, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 149–159.
 366. Rozmowa IX. Magda Kulesza, Jarosław Suchan i Hanna Wróblewska. Prowadzenie: Dorota Sajewska i Paweł Soszyński, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 161–170.
 367. Ruffini Franco: Książki Jerzego Grotowskiego, z języka włoskiego przełożyła Anna Wasilewska, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 368. Rutkowski Krzysztof: Guślarz na katedrze, „Gazeta Wyborcza” 1997 nr 74, z 28 marca, s. 27.
 369. Rutkowski Krzysztof: Książę bezdomny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 16–19.
 370. Rutkowski Krzysztof: Od poezji czynnej do Sztuki jako wehikułu, z języka francuskiego przełożyła Beata Biel, przekład przejrzany przez autora, „Performer” 2011 nr 1 (marzec).
 371. Rycyk-Brill Irena: Miałam czterech ojców, opracowanie Grzegorz Janikowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 188–200.
 372. Rymuza Zygmunt: Grotowski. Między teatrem a rzeczywistością, „Literatura” 1976 nr 5, s. 3–4.
 373. Saganiak Magdalena: Dramaty Słowackiego w teatrze Grotowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 374–402.
 374. Schechner Richard: Kameleon, szaman, łgarz, artysta, mistrz, przełożyła Joanna Krakowska-Narożniak, „Dialog” 1999 nr 6, s. 71–97.
 375. Schechner Richard: Przyszłość rytuału, [w:] tegoż: Przyszłość rytuału, przełożył Tomasz Kubikowski, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2000, s. 238–256.
 376. Schino Mirella: Problemy proroków, z języka włoskiego przełożyła Katarzyna Woźniak, „Performer” 2012 nr 5 (jesień).
 377. Seweryn Andrzej: Za dwa miesiące będę gotów, rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 134–144.
 378. Sielicki Krzysztof: Dlaczego Grotowski nadal jest artystą?, „Dialog” 1976 nr 3, s. 117–119.
 379. Sielicki Krzysztof: Zadanie: Grotowski, „Teatr” 1989 nr 10, s. 10–11.
 380. Slowiak James: Kręgi na wodzie, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 223–231.
 381. Sobaszek Wacław: Święte góry, „Borussia” (Olsztyn) 2001 nr 23, s. 176–177.
 382. Sodré Celina: Obecność i dziedzictwo Grotowskiego na brazylijskiej scenie, z portugalskiego przełożyła Anna Sieroń, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 383. Solski Zbigniew Władysław: Tadeusz Różewicz o Jerzym Grotowskim: „Nasze drogi się rozeszły, a (…) zdawały się zbliżać” [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 57–69.
 384. Solski Zbigniew Władysław: „Słowo unieważnione”. Tadeusz Różewicz o Laboratorium Grotowskiego, [w:] Słowo i gest, pod redakcją ks. Helmuta Jana Sobeczko i Zbigniewa Władysława Solskiego, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna, Opole 2009, s. 239–249.
 385. Sosnowska Dorota: Trzeba mieć niewidzialną kamerę, „Dialog” 2015 nr 1, s. 92–103.
 386. Soszyński Paweł, Grotowski i jego sobowtór, „Dialog” 2007 nr 6, s. 161–173.
 387. Spróbuj odpowiedzieć Grotowskiemu, zapis dyskusji z udziałem Andrzeja Falkiewicza, Ireneusza Guszpita, Jacka Orłowskiego, Mariusza Orskiego oraz zespołu „Notatnika Teatralnego”, która odbyła się w Ośrodku Grotowskiego 25 kwietnia 1992, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 44–49.
 388. Starak Grażyna: Paralele w pojmowaniu roli aktora u Artauda i Grotowskiego, [w:] Aktor w kulturze współczesnej, pod red. Eleonory Udalskiej, Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1994, s. 38–45.
 389. Stokfiszewski Igor: Sztuka jako wehikuł wspólnoty (2), „Performer” 2011 nr 2 (wiosna).
 390. Strzelecki Ryszard: Kilka refleksji o sztuce aktorskiej w koncepcji Jerzego Grotowskiego [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 41–55.
 391. Sulikowski Andrzej: „Apocalypsis cum figuris”. Wieloznaczność struktury widowiska, „Znak” 1974 nr 9, s. 1178–1188.
 392. Szum Małgorzata: Grotowski i Richards ’97: na granicy teatru, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1997 nr 18 (kwiecień), s. 73–75.
 393. Sztarbowski Paweł: Boss Grotowski, „Wprost” 2009 nr 11, z 15 marca, s.92–93.
 394. Szturc Włodzimierz: Jak Jerzy Grotowski myślał o „Samuelu Zborowskim”?, Świat z tajemnic wyspowiadany... Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego, pod redakcją Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 353–362.
 395. Szydłowski Roman: Problemy teatru Grotowskiego, „Trybuna Ludu” 1971 nr 274, z 1 października, s. 6.
 396. Świat żegna proroka: po śmierci Jerzego Grotowskiego: Ludwik Flaszen, Zbigniew Basara, Anatolij Wasiljew, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 14, z 18 stycznia, s. 12.
 397. Świątkowska Wanda: „Mulista mogiła” – śmierć Ofelii według Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Osterwy i Jerzego Grotowskiego, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Doroty Jarząbek i Danuty Saul, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 259–268.
 398. Świątkowska Wanda: Królewicz i Książę Osterwy i Grotowskiego, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, pod redakcją Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2010, s. 117–133.
 399. Świątkowska Wanda: Czy Hamlet umarł? Problematyczność faktów wokół „Studium o Hamlecie” Jerzego Grotowskiego, [w:] Nowe historie 02. Wymowa faktów, pod redakcją Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 85–96.
 400. Taborski Bolesław: Moja Grotowskiada, czyli dzieje nietypowej przyjaźni. Wspomnienia, listy, zapiski, przekład Grzegorz Janiak, „Pamiętnik Teatralny” 2003 z. 3–4, s. 122–234.
 401. Tejkowski Przemysław: O „metodzie” Jerzego Grotowskiego przez pryzmat wspomnień i anegdot [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu – publikacja z okazji Roku Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2009, s. 89–91.
 402. Temkine Raymonde: Naprzeciw innych, zapis wypowiedzi wygłoszonej 2 lipca 1993 roku w teatrze Odeon w Paryżu, podał do druku Krzysztof Domagalik, przełożyła Anna Gwiazda, redakcja tłumaczenia Zbigniew Osiński, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 108–111.
 403. „Teksty zebrane” Jerzego Grotowskiego – zapis spotkania przedstawiającego tom, spotkanie z udziałem Agaty Adamieckiej-Sitek, Dariusza Kosińskiego i Igora Stokfiszewskiego odbyło się 5 kwietnia 2013 w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 404. Tomiczek Eugeniusz: Jerzy Grotowski – Curriculum Vitae, „Notatnik Teatralny” 1992 nr 4 (zima), s. 10–11. Przedruk [w:] Promocja Jerzego Grotowskiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 7–11.
 405. Tomaszuk Piotr: Teatr to coś ostatecznego, „Teatr” 2007 nr 5, s. 51–52.
 406. To wielkie szczęście, że mogłem spotkać takich ludzi, z Janem Błońskim rozmawia Maryla Zielińska, „Goniec Teatralny” 1991 nr 17.
 407. Trzewik Montaigne'a, z Ludwikiem Flaszenem rozmawia Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza – Duży Format” 2010 nr 11, z 14 stycznia, s.14–17.
 408. Tyszka Juliusz: O Grotowskim i z Grotowskim w Nowym Jorku, czyli polski teatrolog w Ameryce w sosie własnym, [w:] tegoż: Widowiska nowojorskie, Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1994, s. 195–223. Przedruk [w:] tegoż: Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 25–40.
 409. Tyszka Juliusz: Jerzy Grotowski w Nowym Jorku, Ludwik Flaszen znów we Wrocławiu, Jerzy Grotowski w Kopenhadze – trzy spotkania z mędrcem oraz Akcja [w:] tegoż: Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s.25–121; pierwszy tekst został pierwotnie opublikowany w książce Juliusza Tyszki: Widowiska nowojorskie, Poznań, Ars Nova, 1994, jako fragment rozdziału O Grotowskim i z Grotowskim w Nowym Jorku, czyli polski teatrolog w Ameryce w sosie własnym, pozostałe w „Opcjach” (pierwszy: 1996 nr 2, s. 32–33, drugi pod tytułem: Trzy spotkania z mędrcem, 1997 nr 2, s.33–43, trzeci: 1997 nr 3).
 410. Tyszka Juliusz: Akcja, „Opcje” 1997 nr 3 (18), s. 30–34. Przedruk [w:] tegoż: Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 105–121.
 411. Tyszka Juliusz: Trzy spotkania z mędrcem, „Opcje” 1997 nr 2 (17), s. 33–43. Przedruk pod tytułem Jerzy Grotowski w Kopenhadze – trzy spotkania z mędrcem [w:] tegoż: Mistrzowie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 62–104.
 412. Wajs Andrzej: Jerzy Grotowski – nieodkryte źródła, [w:] Performer pod redakcją Magdy Kuleszy, Jarosława Suchana i Hanny Wróblewskiej [Katalog wystawy „Performer” przygotowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Zachętę Narodową Galerię Sztuki we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego w ramach Roku Grotowskiego, która miała miejsce w Zachęcie w dniach 14 lutego – 22 marca 2009], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009, s. 64–69.
 413. Wasilkowski Przemysław: Wspomnienie, „Pamiętnik Teatralny” 2001 z. 1–2, s. 254–256.
 414. Wethal Torgeir: On był doświadczeniem, rozmawiała Teresa Błajet-Wilniewczyc, przełożyła Katarzyna Kazimierczuk, „Notatnik Teatralny” 1995 nr 10 (wiosna–lato), s. 93–98.
 415. We własnym sumieniu, z Jarosławem Fretem i Grzegorzem Ziółkowskim, dyrektorami Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, rozmawia Jacek Kopciński, „Teatr” 2007 nr 4, s. 44–50.
 416. Winterbottom Jr Philip: Dziennik, wybór, tłumaczyli Olga A. Marcinkiewicz i Grzegorz Janikowski, wybrał i opracowanie Grzegorz Janikowski, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 461–515.
 417. Wirth Andrzej: Brecht i Grotowski, [w:] tegoż: Teatr jaki mógłby być, pod red. Małgorzaty Sugiery, przekład autoryzowany Małgorzata Leyko, Janusz Margański, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 122–138.
 418. Wisz Piotr: Jerzy Grotowski uczniem I Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, [w:] Źródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, pod redakcją Anny Jamrozek-Sowy, współpraca Aneta Adamska, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2011, s. 109–133.
 419. W mojej bliskości wyczuwałem śmierć. Z rzeźbiarzem Krzysztofem Bednarskim o jego pracach dla Jerzego Grotowskiego rozmawia Waldemar Baraniewski, „Odra” 2008, nr 11 (listopad), s. 77–81.
 420. Wolford Lisa: „Akcja”. Początek, którego nie można przedstawić, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 29 (luty), s. 18–27.
 421. Wolford Lisa: Subiektywne refleksje na temat obiektywnej pracy, przełożył Grzegorz Ziółkowski, „Pamiętnik Teatralny” 2000 z. 1–4, s. 438–460.
 422. Wolford Lisa: Grotowskiego wizja aktora. Poszukiwanie kontaktu, przełożyła Anna Błasiak, przejrzenie przekładu i pomoc edytorska Leszek Kolankiewicz, „Dialog” 2003 nr 1–2, s. 180–193.
 423. Wolicki Krzysztof: Grotowski: już nie teatr, „Scena” 1974 nr 7–8, s. 8–12. Przedruk [w:] tegoż: Gdzie jest teatr?, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 258–274.
 424. Woźniak Katarzyna: Z ziemi polskiej do włoskiej, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 425. Woźniak Katarzyna: Gdy wesele było w Kanie, czyli kim jest nauczyciel Performera, „Performer” 2012 nr 4 (wiosna).
 426. Woźniak Katarzyna: Z perspektywy Apeniunu. Historia, „Performer” 2012 nr 5 (jesień).
 427. Woźniak Katarzyna: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!” – nauczyciel performera a skuteczność aktu całkowitego. Rekonesans metodologiczny, [w:] Między liturgiką a performatyką. Rekonesans I, pod redakcja ks. Erwina Mateji i Zbigniewa W. Solskiego, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna, Opole 2012, s. 139–149.
 428. Woźniak Katarzyna: Śladami Trzeciego Teatru. Recepcja twórczości Teatru Laboratorium w teatrze włoskim przed 1982 rokiem a osiedlenie się Jerzego Grotowskiegow Vallicelle, „Performer” 2013 nr 6 (wiosna).
 429. Woźniak Katarzyna: Refrakcje Jerzego Grotowskiego, „Performer” 2013 nr 7 (jesień).
 430. Woźniak Katarzyna: Nowoczesny/ponowoczesny – Grotowski w poszukiwaniu esencji tożsamości Performera, [w:] Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne pod redakcją Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 255–262.
 431. Wójtowicz Agnieszka: Próba leczenia postawy romantycznej za pomocą postawy romantycznej (Grotowski i narodowe mity) [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. Dariusza Kosińskiego, Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 187–197.
 432. Wójtowicz Agnieszka: „Barba Eugenio tą razą w rozmowie był bardziej powściągliwy”. Eugenio Barba w raportach Służby Bezpieczeństwa (appendix do historii Teatru 13 Rzędów w Opolu, „Pamiętnik Teatralny” 2009, z. 1–2, s. 276–292.
 433. Wójtowicz Agnieszka: „Tematów politycznych, gospodarczych, historycznych nigdy nie poruszano”. Historia inwigilacji stażystów w sezonie 1967/68 w teatrze Jerzego Grotowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2009, z. 1–2, s. 293–305.
 434. Wójtowicz Agnieszka: Inwigilacja stażystów z Europy Zachodniej w teatrze Grotowskiego, cz. I, „Indeks” 2009, nr 1/2, s. 22–25.
 435. Wójtowicz Agnieszka: Inwigilacja stażystów z Europy Zachodniej w teatrze Grotowskiego, cz. II, „Indeks” 2009, nr 3/4, s. 60–63.
 436. Wycisk Jowita: Teatr Grotowskiego jako forma samorozwoju, „Opcje” nr 4 (27) 1999, s. 32–37.
 437. Wypowiedzi po śmierci Jerzego Grotowskiego: Janusz Degler, Jerzy Jarocki, Włodzimierz Staniewski, „Gazeta Wyborcza” 1999 nr 13, 16–17 stycznia, s. 13.
 438. Wypowiedzi po śmierci Jerzego Grotowskiego: Erwin Axer, Włodzimierz Staniewski, „Życie” 1999 nr 13, z 16–17 stycznia, s. 13.
 439. Wypowiedź po śmierci Jerzego Grotowskiego: Gustaw Herling-Grudziński: „Rzeczpospolita” 1999 nr 13, z 16–17 stycznia, s. 1 i 6.
 440. Wysińska Elżbieta: Drogi teatru i chaos pojęć, „Dialog” 1976 nr 2, s. 113–117.
 441. Wysłouch Seweryna: Grotowski – niszczyciel znaków, „Dialog” 1971 nr 8, s. 126–131. Przedruk jako Grotowski – destruktor znaków, [w:] tejże: Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 177–184; Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 481–488.
 442. Zapis rozmowy w ramach konferencji „Grotowski – narracje”, rozmowa Leszka Kolankiewicza z Teo Spychalskim, „Performer” 2011 nr 1 (marzec). Przedruk jako Rozmowa III. Teo Spychalski, prowadzenie: Leszek Kolankiewicz, [w:] Grotowski – narracje, pod redakcją Agaty Chałupnik, Zofii Dworakowskiej, Małgorzaty Terleckiej-Reksnis i Joanny Woźnicka; wstęp i redakcja naukowa Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Warszawa – Wrocław 2013, s. 77–94.
 443. Zielińska Maryla: Silva Rerum Osiniensis, „Dialog” 1999 nr 6, s. 139–144.
 444. Zielińska Maryla: Stalkerzy, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2000 nr 37–38 (czerwiec–sierpień), s. 5–8.
 445. Ziółkowski Grzegorz: Nieuchwytny (recenzja książki The Grotowski Sourcebook) „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1998 nr 27 (październik), s. 85–88.
 446. Ziółkowski Grzegorz: Budowniczy mostów. Georgij Iwanowicz Gurdżijew, cz. 4, „Didaskalia” 1999 nr 34 (grudzień), s. 48–51.
 447. Ziółkowski Grzegorz: Czarna skrzynka, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 1999 nr 34 (grudzień), s. 61–63.
 448. Ziółkowski Grzegorz: Lekcje kalifornijskie (omówienie książki Lisy Wolford Grotowski’s Objective Drama Research), „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2001 nr 42 (kwiecień), s. 109–112.
 449. Ziółkowski Grzegorz: Magisterium (po lekturze polskiego wydania książki Thomasa Richardsa Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi), „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2003 nr 58 (grudzień), s. 138–143.
 450. Ziółkowski Grzegorz: Wstecz. Grotowski w Collège de France [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. Dariusza Kosińskiego, Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2007, s. 199–226.

In other languages

Spis obejmuje najważniejsze prace na temat twórczości Jerzego Grotowskiego i jego współpracowników, opublikowane w językach obcych. Jest to zaledwie szkic do pełnej bibliografii, która zostanie opracowana i opublikowana w najbliższej przyszłości.

Spis podzielony jest na dwie części: pierwsza gromadzi informacje o drukach zwartych, druga – o pozostałych. Układ każdej z części jest alfabetyczny, a w obrębie prac poszczególnych autorek i autorów – chronologiczny.

a) books

 1. Arhne Marianne: Katharina Horrowitz drömmar, Norstedts, Stockholm 1990.
 2. Attisani Antonio: Un teatro apocrifo. Il potenziale dell'arte teatrale nel Workcenter of Jerzi Grotowski and Thomas Richards, Medusa Edizioni, Milano 2006.
 3. Barba Eugenio: Alla ricerca del teatro perduto. Una proposta dell’avanguardia polacca, Marsilio Editori, Padova 1965.
 4. Barba Eugenio: Land of Ashes and Diamonds: My Apprenticeship in Poland, followed by 26 letters from Jerzy Grotowski to Eugenio Barba, Aberyswyth: Black Mountain Press, 1999.
 5. Burzyński Tadeusz, Osiński Zbigniew: Grotowski’s Laboratory, trans. Bolesław Taborski, Warsaw: Interpress, 1979.
 6. Cynkutis Zbigniew: Acting with Grotowski: Theatre as a Field for Experiencing Life, translated by Khalid Tyabji, edited by Paul Allain and Khalid Tyabji, Routledge, New York 2015.
 7. Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio, a cura di Janusz Degler e Grzegorz Ziółkowski, Marian Fabbri e Renata M. Molinari, in coedizione con il Centro di Studi sulla Opera di Jerzy Grotowski e di Ricerche Teatrali e Culturali di Wrocław e Il Mutamento Zona Castalia, Assciazione di Cultura Globale di Torino, Pisa, Titivillus Edizioni, 2005.
 8. Flaszen Ludwik: Grotowski & Company, translated by Andrzej Wojtasik and Paul Allain, edited and with an introduction by Paul Allain with the editorial assistance of Monika Blige and with a tribute by Eugenio Barba, Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław 2010.
 9. Grotowski’s Empty Room, edited by Paul Allain, Seagull Books, London – New York – Calcutta 2009.
 10. Il Pegaso d’Oro della Regiona Toscana, 1998, Straordinario Jerzy Grotowski, Pontedera 30 May 1998, Firenze: Edizioni Regione Toscana, April 1999.
 11. Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959–1969, a cura di L. Flaszen e C. Pollastrelli con la coll. di R. Molinari, Pontedera, Fondazione Pontedera Teatro, 2001.
 12. Intorno a Grotowski, in “Culture Teatrali”, n. 9, autunno 2003.
 13. Jerzy Grotowski e il Teatr Laboratorium, numeto monografico di “Sipario”, Anno XXXV, n. 404, I trimestre 1980.
 14. Jerzy Grotowski, numero monografico, “I Giganti della Montagna”, anno I, n. 0, febbrario 2001.
 15. Kumiega Jennifer: The Theatre of Grotowski, Methuen, London – New York, 1985.
 16. La sacra canoa. Rena Mirecka dal Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski al parateatro a cura di Zbiegniew Jędrychwski, Zbigniew Osiński, Grzegorz Ziółkowski, Edizione italiana a cura di Pier Pietro Brunelli e Luisa Tinti, Bulzoni Editore, Roma 2010.
 17. Molinari, Renata M.: Diario dal Teatro delle Fonti. Polonia 1980, Pontedera, Fondazoione Pontedera Teatro, 2006.
 18. On the Road to Active Culture: The Activities of Grotowski’s Theatre Laboratory Institute in the Years 1970-1977, ed. arrangement and press documentation Leszek Kolankiewicz, trans. Bolesław Taborski, Wrocław: Instytut Aktora – Teatr Laboratorium, 1978 and 1979.
 19. Opere e sentieri / Il workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, curato da Antonio Attisani e Mario Biagini, Bulzoni Editore, Roma, vol. 1: 2007.
 20. Osiński Zbigniew: Grotowski and His Laboratory, trans. and abridged by Lillian Vallee and Robert Findlay, New York: PAJ Publications, 1986.
 21. Pilátová Jana: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie, Institut Umĕní – Divadelní Ústav, Praha 2009.
 22. Richards Thomas: Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Ubulibri, Milano 1993; English version: At Work with Grotowski on Physical Actions, with preface and the essay “From the Theatre Company to Art as Vehicle by Jerzy Grotowski”, London, New York: Routledge, 1995. See Italian: Thomas Richards.
 23. Richards Thomas: The Edge-Point of Performance, interviewer: Lisa Wolford, Pontedera 1997.
 24. Richards Thomas: Heart of Practice. Within the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Routledge, London – New York 2008.
 25. Ryszard Cieślak, acteur-emblème des annès soixante, ouvrage collectif sous la direction de Georges Banu, Actes Sud/Académie Expérimentale des Théâtres, 1992.
 26. Schwerin von Krosigk Barbara: “Der Nackte Schauspieler”: Die Entwicklung der Schauspieerltheorie Jerzy Grotowskis, Publica, Berlin 1986.
 27. Shawn Wallace, Gregory André: My Dinner with André, New York: Grove Press, 1981.
 28. Slowiak James, Cuesta Jairo: Jerzy Grotowski, Routledge, London and New York 2007.
 29. Speciale Grotowski, “Hystrio”, n. 2, anno XII, 1999.
 30. Temkine Raymonde: Grotowski, La Cité, Lausanne, 1968; English version: Grotowski, trans. Alex Szogyi, New York: Discus Books, published by Avon, 1972.
 31. The Grotowski Sourcebook, edited by Richarda Schechner and Lisa Wolford, Routledge, London – New York 1997.
 32. Gabriele Vacis: Awarness: dieci giorni con Jerzy Grotowski, BUR, Milano, 2002.
 33. Wang Stephen: An Acrobat of the Heart: A Physical Approach to Acting Inspired by the Work of Jerzy Grotowski, Vintage Books, New York 2000.
 34. Wolford Lisa: Grotowski’s Objective Drama Research, University Press of Mississipi, Jackson 1996.
 35. Workcenter of Jerzy Grotowski, Centro per Sperimentazione e la Ricerca Teatrale, Pontedera 1988.

 

b) articles

 1. Alexander Bobby C.: Victor Turner Revisited: Ritual as Social Change, American Academy of Religion series, 74, Scholars Press, Atlanta 1991, pp. 105–148.
 2. Allain Paul: After Grotowski – the Next Generation, “New Theatre Quarterly” 2002, February. 18, 1, pp. 59–65.
 3. Allain Paul: Grotowski’s Ghost, “Contemporary Theatre Review” 2005, February, vol. 15, 1, pp. 46–58.
 4. Auslander Philip: ‘Holy Theatre’ and Catharsis, “Theatre Research International”, 9, 1, Spring 1984, pp. 16–29; also [in:] Auslander Philip: From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism, Routledge, London – New York 1997, pp. 13–27.
 5. Bacci Robert: Un lavoro neccesario, “Teatro e Storia” 1988, no. 2 (anno III, no. 5), pp. 251–253.
 6. Baker-White Robert: Artaud’s Legacy in the Collectivist Avant-Garde: Community and Representation in Works by Grotowski, Chaikin, and Schechner, [in:] Antonin Artaud and the Modern Theater, edited by Gene A. Plunka, Fairleigh Dickinson University Press, London – Toronto 1994, pp. 199–221.
 7. Banu Georges: Grotowski a l’academie de Pontedera, “Art-Press 1978 no. 111, pp. 40–41.
 8. Banu Georges: Grotowski – the Absent Presence, [in:] Intercultural Performance Reader, edited by Patrice Pavis, Routledge, London – New York 1996, pp. 247–256.
 9. Barba Eugenio: Theatre Laboratory 13 Rzędów, ed. and trans. Simone Sanzenbach, „Tulane Drama Review” 1965, Spring, vol. 9, no. 3, pp. 153–165.
 10. Barba Eugenio, Flaszen Ludwik: A Theatre of Magic and Sacrilege, „Tulane Drama Review” 1965, Spring, vol. 9, no. 3, pp. 172–182.
 11. Baumrin, Seth: Ketmanship in Opole. Jerzy Grotowski and the Price of Artistic Freedom, “TDR: The Drama Review” 2009, Fall 53:4 (T204), pp. 49–78.
 12. Ben Chaim Daphna: Psychological Protection from Fiction, [in:] Ben Chaim Daphna: Distance in the Theatre: The Aesthetics of Audience Response, Michigan: UMI Research Press, Ann Arbor 1984, pp. 39–50.
 13. Bentley Eric: Dear Grotowski: An Open Letter, „The New York Times” 1969, 30 November, p. 1, 7; also [in:] Bentley Eric: Theatre of War: Comments of 32 Occasions, New York: Viking Press, 1972, pp. 379–384; 1973; Schevill James: Break Out: In Search of New Theatrical Environments, 1973 and in: The Grotowski Sourcebook…, pp. 165–171.
 14. Bharucha Rustom: Goodbye Grotowski, [in:] Bharucha Rustom: Theatre and the World: Performance and the Politics of Culture, Manohar Publications, London 1990 and Routledge, New York 1993, pp. 42–53.
 15. Birringer Johannes: Theatre of Relations, in: Birringer Johannes: Theatre, Theory, Postmodernism, Indiana University Press, Indianapolis 1991, pp. 153–155.
 16. Braun Kazimierz: Where is Grotowski?, “TDR: A Journal of Performance Studies”, 30, 3 (T111), Fall 1986, pp. 226–240.
 17. Braun Kazimierz: Jerzy Grotowski, [in:] Braun Kazimierz: A History of Polish Theater, 1939–1989: Spheres of Captivity and Freedom, Greenwood Press, London – Westport 1996, pp. 163–165.
 18. Brestoff Richard: Jerzy Grotowski and the Holy Actor, [in:] Brestoff Richard: The Great Acting Teachers and Their Methods, illustrations by Deborah Stevenson, Smith and Kraus, Lyme 1995, pp. 154–162.
 19. Brook Peter: The Holy Theatre, in: Peter Brook: The Empty Space, London, McGibbon & Kee; New York, Atheneum 1968, pp. 59–60.
 20. Brook Peter: Grotowski, Art as a Vehicle, “TDR: A Journal of Performance Studies 1991, Spring, vol. 35, 1 (T129), pp. 92–94; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 381–384.
 21. Brustein Robert: The Century of Directors: Great Directors at Work; Grotowski and His Laboratory, [in:] Brustein Robert: Who Needs Theatre: Dramatic Opinions, Atlantic Monthly Press, New York 1987, pp. 150–155.
 22. Cairns Adrian: The European Gurus: Actors on a String with Brook, Kantor, Grotowski, Strehler, Stein, Planchon, and Mnouchkine, [in:] Cairns Adrian: The Making of the Professional Actor: A History, an Analysis and a Prediction, with a foreword by Jeremy Irons, Peter Owen, London – Chester Springs 1996, pp. 165–171.
 23. Cioffi Katleen: Grotowski: Between Student and Professional Theatre, [in:] Cioffi Kathleen: Alternative Theatre in Poland, Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1996, pp. 82–93.
 24. Clurman Harold: Jerzy Grotowski, [in:] Clurman Harold: The Divine Pastime: Theatre Essays, Collier Macmillan, London – New York 1974, pp. 221–226; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 161–164.
 25. Cohen Robert, Introduction and Putting a Tree in a Box, “Slavic and East European Performance” 2000, Summer, 20, 2, pp. 13–15, 17–25.
 26. Croyden Margaret: The Phenomenon of Jerzy Grotowski, in: Margaret Croyden, Lunatics, Lovers and Poets: The Contemporary Experimental Theatre, McGraw-Hill, New York – St. Louis – San Francisco – Toronto, 1974, pp. 135–168.
 27. Croyden Margaret: Jerzy Grotowski: The Experiment Continues, “American Theatre” 1992, September, 9, 5, pp. 42–43.
 28. Cruciani, Fabrizio: Di fronte al testo-testimonianza, “Teatro e Storia” 1988, no. 2 (anno III, no. 5), pp. 281–286.
 29. Cuesta Jairo, On His Way, “Slavic and East European Performance” 2000, Summer, 20, 2, pp. 26–27.
 30. Davy Daniel: Grotowski’s Laboratory: A Speculative Look Back at the Poor Theatre, “Essays in Theatre” 1989, 7, 2, pp.127–138.
 31. Degler Janusz: In Pontedera: After Grotowski and About Grotowski, translated by Jadwiga Kosicka, “Slavic and East European Performance” 2002, Winter, 22, 1, pp. 32–39.
 32. Degler Janusz: Jerzy Grotowski on the Books of His Youth, translated by Jadwiga Kosicka, “Slavic and East European Performance” 2003, Spring, 23, 2, pp. 40–48.
 33. Filipowicz Halina: Where is Gurutowski?, “TDR: A Journal of Performance Studies 1991, Spring, vol. 35, 1 (T129), pp. 181–186; also in: The Grotowski Sourcebook…, pp. 404–408
 34. Filipowicz Halina: Performing Bodies – Performing Mickiewicz: Drama as Problem in Performance Studies, “Slavic and East European Journal” 1999, Spring, 43, 1, pp. 1–18.
 35. Findlay Robert: Grotowski’s ‘Cultural Explorations Bordering on Art, Especially Theatre’, “Theatre Journal” 1980, October, 32, 3, pp. 349–356.
 36. Findlay Robert: Grotowski’s l’homme pur: Towards De-mystification, “Theatre Perspectives” 1982, no. 2, pp. 47–54.
 37. Findlay Robert: Grotowski’s Akropolis: A Retrospective View, “Modern Drama” 1984, March, 27, 1, pp. 1–20.
 38. Findlay Robert: Practice/Theory/Practice/Theory: Excepts from an Extended Interview/Dialogue with Zbigniew Cynkutis (1938–1987), “Journal of Dramatic Theory and Criticism” 1987, Spring, 1, 2, pp. 145–150.
 39. Findlay Robert: Grotowski at Fifty-Nine: The Ten-Day Conference at Irvine (August 1992) and the Six-Day Mini-Course at NYU (February 1993), “Slavic and East European Performance” 1993, Summer, 12, 2, pp. 23–30.
 40. Findlay Robert, Filipowicz Halina: Grotowski’s Laboratory Theatre: Dissolution and Diaspora, “TDR: A Journal of Performance Studies” 1986, Fall, vol. 30, 3 (T111),: p. 201-225; also in: The Grotowski Sourcebook…, pp. 172–188 (abridged and signed only by Robert Findlay).
 41. Fortier Mark: Jerzy Grotowski and Herbert Blau, in: Fortier Mark: Theatre/Theory: An Introduction, Routledge, London – New York 1997; second, expanded edition 2002, pp. 74–77.
 42. Fowler Richard: The Four Theatres of Jerzy Grotowski: An Introductory Assessment, “New Theatre Quarterly” 1985, May 1985, vol. 1, no 2, pp. 173–178.
 43. Furlong Gary, Harrison James: In Search of Impulse: Zygmunt Molik and the Polish Theatre Lab, “Theatrum: A Theatre Journal” 1985, Summer, pp. 11–31.
 44. Gerould Daniel C.: Jerzy Grotowski’s Theatrical and Paratheatrical Activities as Cosmic Drama: Roots and Continuities in the Polish Romantic Tradition, “World Literature Today” 1980, Summer, 54, 3, pp. 381–383.
 45. Gilman Richard: Jerzy Grotowski, in: “New American Review” no. 9, ed. Theodore Solotaroff, London, New York, Toronto, New American Library, 1970, pp. 205–220.
 46. Grimes Ronald L.: Route to the Mountain: A Prose Meditation on Grotowski as Pilgrim, “New Directions in the Performing Arts” December 1976; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 248–251.
 47. Grimes Ronald L.: The Theater of Sources, “TDR: A Journal of Performance Studies” 1981, Fall, vol. 25, 3 (T91), p. 67–74; also [in:] Grimes Ronald L.: Beginnings in Ritual Studies, Landham: University Press of America 1982, p. 181–191; second expanded edition: University of South Carolina Press, Columbia 1995, pp. 177–188; and [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 271–282.
 48. Grimes Ronald L.: Jerzy Grotowski’s Poor Theater, [in:] Grimes Ronald L.: Beginnings in Ritual Studies, Landham: University Press of America 1982, pp. 165–178, second expanded edition: University of South Carolina Press, Columbia 1995, pp. 164–176.
 49. Harrop John, Epstein Sabin R.: Artaud, Grotowski, and the Theatre of Physical Metaphor, [in:] Harrop John, Epstein Sabin R.: Acting With Style, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1982 pp. 317–339.
 50. Hasiuk Magdalena: Jerzy Grotowski’s Bright Alley, translated by Jadwiga Kosicka, “Slavic and East European Performance” 2003, Winter. 23, 1, pp. 24–33.
 51. Hayman Ronald: Grotowski – A London View, “Drama. The Quaterly Theatre Review” 1969, Winter, no. 95, pp. 59–61.
 52. Hayman Ronald: Meyerhold and Grotowski, „London Magazine” 1970, July, pp. 62–66.
 53. Hayman Ronald: The Director and the Group: Grotowski and Chaikin, [in:] Hayman Ronald: Theatre and Anti-Theatre: New Movements Since Beckett, Oxford University Press, New York 1979, pp. 221–231.
 54. Holsinger Holly: Reaching Back, “Slavic and East European Performance” 2000, Summer, 20, 2, pp. 31–33.
 55. Hořínek Zdĕnek: Druhé setkáni s Grotowským, „Divadlo” 1967 nr 6, s. 7–14; English translation: My second meeting with Grotowski, in: Grotowski’s Empty Room, edited by Paul Allain, Seagull Books, London – New York – Calcutta 2009, pp. 75–90.
 56. Hornby Richard: Grotowski’s Subjective Drama, “Slavic and East European Performance” 2000, Summer, 20, 2, pp. 34–42.
 57. Innes Christopher: Jerzy Grotowski, [in:] Innes Christopher: Holy Theatre: Ritual and the Avant Garde, Cambridge University Press, Cambridge – New York 1981, pp. 159–177.
 58. Innes Christopher: Jerzy Grotowski and Paratheatrical Therapy, [in:] Innes Christopher: Avant Garde Theatre, 1892–1992, Routledge, London – New York 1993, pp. 149–166.
 59. Kauffmann Stanley: Grotowski’s Theater, [in:] Kauffmann Stanley: Persons of the Drama: Theater Criticism and Comment, Harper & Row, New York – Hagerstown – San Francisco – London 1976, pp. 63–72.
 60. Kerr Walter: Is Grotowski Right – Did the Word Come Last?, „The New York Times”, 30 November, pp. 1, 8; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 152–157.
 61. Kolankiewicz Leszek, Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski and Ludwik Flaszen „Peripeti” 2004, no. 2, pp. 41–42.
 62. Kott Jan: After Grotowski: The End of the Impossible Theater, trans. Krystyna Bittenek, “Theatre Quarterly” 1980, Summer, vol. 10 (TQ 38), pp. 27–37.
 63. Kott Jan: Grotowski, or the Limit, translated by Jadwiga Kosicka, “New Theatre Quarterly” 1990, August, no. 6, pp. 203–206; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 306–311.
 64. Kuharski Allen J.: Jerzy Grotowski’s First Lecture at the College de France, “Slavic and East European Performance” 1997, 17, 2, pp. 16–20.
 65. Kumiega Jennifer: Grotowski/The Mountain Project, “Dartington Theatre Papers” 1978, series 2, number 9; also [in:] The Grotowski Sourcebook.
 66. Kumiega Jennifer: Grotowski’s Laboratory Theater, [in:] Braun Edward: The Director and the Stage: from Naturalism to Grotowski, Methuen, London and Holmes & Meyer, New York 1982, pp. 191–200.
 67. Kustow Michael: The Vanishing Vanguard, [in:] Kustow Michael, Theatre@risk, Methuen, London 2000, pp. 149–152.
 68. Kustow Michale: Ludens Mysterium Tremendum et Fascinosum, “Encore” 1963, October, pp. 9–14.
 69. Lamont Rosette C.: Jerzy Grotowski: Towards a Secular Ritual, „Drama & Theatre” 1970–1971, Winter, vol. 9, no. 2, pp. 84–89.
 70. Lavy, Jennifer: Theoretical Foundations of Grotowski's Total Act, Via Negativa, and Conjunctio Oppositorum, “The Journal of Religion and Theatre”2005, vol. 4, no. 2, pp. 175–188.
 71. Leiter Samuel L.: Jerzy Grotowski, [in:] Leiter Samuel L.: The Great Stage Directors: 100 Distinguished Careers of the Theater, foreword Simon Callow, Facts on File, New York 1994, pp. 126–129.
 72. Lendra I Wayan, Bali and Grotowski: Some Parallels in the Training Process and Motions: A Detailed Description, “TDR: A Journal of Performance Studies 1991, Spring, vol. 35, 1 (T129), pp. 113–139; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 312–327.
 73. de la Luz Hurtado Maria: Influencia de Grotowski en el teatro latinoamericano (desde Chile), „Apuntes de Teatro” (Santiago) 1989, nr 99, pp. 97–104.
 74. Martin Jacqueline: A ‘Poor Language’ Approach: Jerzy Grotowski, [in:] Martin Jacqueline: Voice in Modern Theatre, Routledge, London – New York 1991, pp. 69–75.
 75. Mennen Richard: Grotowski’s Paratheatrical Projects, “TDR: A Journal of Performance Studies” 1975, December, vol. 19, 4 (T68), pp. 58–69.
 76. Meyer-Dinkgrafe Daniel: Grotowski, [in:] Meyer-Dinkgrafe Daniel: Approaches to Acting: Past and Present, Continuum, London – New York 2001, pp. 74–80.
 77. Milling Jane and Ley Graham: Grotowski and Theoretical Training, [in:] Millg Jane and Ley Graham: Modern Theories of Performance: From Stanislavsky to Boal, Palgrave, Houndsmills – Basingstoke – Hampshire 2001, pp. 117–141.
 78. Mitter Shomit: Let Be: Jerzy Grotowski and Peter Brook, [in:] Mitter Shomit: Systems of Rehearsal: Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook, Routledge, London – New York 1992, pp. 78–134.
 79. Myers Lars: Postscript in New York: Grotowski after Grotowski, “Slavic and East European Performance” 2000, Summer, 20, 2, pp. 43–47.
 80. Ndukaku Amankulor James: Jerzy Grotowski’s “Divination Consultation”. Objective Drama Seminar at U.C. Irvine, „TDR: A Journal of Performance Studies” 1991, Spring, vol. 35, no. 1 (T 129), pp. 155–164, also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 356–367.
 81. Newham Paul: Grotowski – Towards an Archetypal Theatre, [in:] Newham Paul: The Sging Cure: An Introduction to Voice Movement Therapy, foreword by Andrew Samuels, Shambhala, Boston 1994, pp. 101–103.
 82. Notes From the Temple: A Grotowski Seminar, an interview with Margaret Croyden by Erika Munk and Bill Coco, „TDR: A Journal of Performance Studies” 1969, Fall, vol. 14, no. 1 (T45), pp. 178–183.
 83. Núñez Nicolás: Grotowski, [in:] Núñez Nicolás: Anthropocosmic Theatre: Rite in the Dynamics of Theatre, translation Ronan J. Fitzsimons, edited with a foreword by Deborah Middleton, Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1996, pp. 51–64.
 84. On Grotowski: A Series of Critiques (Stefan Brecht, Peter L. Feldman, Donald M. Kaplan, Jan Kott, Charles Ludlam, Donald Richie), „TDR: A Journal of Performance Studies” 1970, Winter, vol. 14, no. 2 (T46), s. 178–211, also [in:] The Grotowski Sourcebook…, p. 118–152.
 85. Osiński Zbigniew: Jerzy Grotowski, [in:] Theatrical Directors: A Biographical Dictionary, ed. John Fick and Stephen Vallillo, Greenwood Press, London–Westport 1994, p. 170–172.
 86. Osiński Zbigniew: Grotowski Blazes the Trails, translated by Ann Herron and Halina Filipowicz, edited by Halina Filipowicz, “TDR: A Journal of Performance Studies 1991, Spring, vol. 35, 1 (T129), pp. 95–112; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 385–403.
 87. Paszula Jerzy: Notes on a Rehearsal of ‘The Gospel’. Using Theatre Laboratory Methods, “Young Cinema and Theatre” (Praga) 1968 no. 3, pp. 42–46.
 88. Pilátová Jana: Dělat jen to, o čem z hloubi duše vim, że to má smysl, „Dramatické uměni” 1990, s. 74–79.
 89. Puzyna Konstanty: A Myth Vivisected: Grotowski’s Apocalypsis, “TDR: A Journal of Performance Studies” 1971, Fall vol. 15, 4 (T52), pp. 36–46; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 83–88.
 90. Puzyna Konstanty: Grotowski and Polish Romantic Drama, trans. Jacob Conrad, “Theatre Three” 1988, Spring, no. 4, pp. 45–50.
 91. Ronen Dan: A Workshop with Ryszard Cieślak, “TDR: A Journal of Performance Studies” 1978, December, vol. 22, 4 (T80), pp. 67–76.
 92. Roose-Evans James: Grotowski and the Poor Theatre, [in:] James Roose-Evans: Experimental Theatre from Stanislavsky to Today, New York, Universe Books, 1970, pp. 62–64, 129–130.
 93. Rudakova Irina: ”Action is Literal”: Ritual Typology and ‘Ritual Arts’ [in:] Theatre and Holy Script, edited by Shimon Levy, Sussex Academic Press, Brighton – Portland 1999, pp. 22–33.
 94. Ruffini, Franco: Tertium datur: il Perfomer e l'attore, “Teatro e Storia” 1988, no. 2 (anno III, no. 5), pp. 273–280.
 95. Ruffini, Franco: La stanza vuota. Uno studio sul libro di Jerzy Grotowski, “Teatro e Storia” 1998–1999, no. 20–21, pp. 455–485.
 96. Ruffini, Franco: Grotowski: memoria e discontuinita, “Teatro e Storia” 2005, no. 26, p. 407–425.
 97. Salata Kris: Towards the Non-(Re)presentational Actor: From Grotowski to Richards, “TDR: The Drama Review. The Journal for Performance Studies”, Summer 2008 52:2 T 198, pp. 107–125.
 98. Schechner Richard: Performer Training Interculturally, [in:] Schechner Richard: Between Theater and Anthropology, foreword by Victor Turner, University of Philadelphia Press, Philadelphia 1985, pp. 213–260.
 99. Schechner Richard: From Ritual to Theater and Back: The Efficiacy-Entertainment Braid, [in:] Schechner Richard: Performance Theory, revised and expanded ed.,: Routledge, London – New York 1988, pp. 106–152.
 100. Schechner Richard: Exoduction: Shape-shifter, shaman, trickster, artist, adept, director, leader, Grotowski, [in:] The Grotowski Sourcebook, edited by Richarda Schechnera and Lisa Wolford, Routledge, London- New York 1997, p. 462–495.
 101. Schevill James: Break Out: In Search of New Theatrical Environments, Chicago: The Swallow Press, 1973, pp. 276–293.
 102. Schwerin von Krosigk Barbara: Rituelle Künste. Zur jüngsten Theaterarbeit von Jerzy Grotowski, „Tanz Aktuell” November 1990, nr 11, pp. 6–10.
 103. Shevtsova, Maria: Universal Theatre/Universal Culture? Brook, Grotowski and Barba, [in:] Shevtsova, Maria:Sociology of Theatre and Performance, QuiEdit, Verona 2009, pp. 113–130.
 104. Simon John: Grotowski’s Grotesqueries, [in:] Simon John: Singularities: Essays on the Theater, 1964–1973, Random House, New York 1975, pp. 148–163.
 105. Slowiak James: Grotowski: The Teacher, “Slavic and East European Performance” 2000, Summer, 20, 2, pp. 28–30.
 106. Smith Michael: Theatre Trip, Indianapolis, New York, Bobbs-Merril Company 1969, pp. 52–72, 82–88.
 107. Taviani Ferdinando: Commento a il “Performer”, Teatro e Storia” 198, no. 2 (anno III, no. 5), pp. 259–272.
 108. Taviani Ferdinando: Cieślak pro memoria, co L'ultima intervista di Ryszard Cieślak, “Teatro e Storia” 1991, no. 1 (anno VI, no. 10), pp. 179–201; English translation: In Memory of Ryszard Cieślak, “New Theatre Quarterly” 1992, August, 8 (NTQ 31), pp. 249–261; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 189–206.
 109. Taviani Ferdinando: Grotowski posdomani. Ventuno rifflessioni sulla doppia visuale, “Teatro e Storia” 1998–1999, no 20–21, pp. 391–420.
 110. Temkine Raymonde: Le théâtre psycho-dynamique de Jerzy Grotowski. Expérience de théâtre total, „Les Lettres Nouvelles” X 1963, nr 31, s. 121–133.
 111. Turner Victor: From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, PAJ Publications, New York 1982, pp. 116–120.
 112. Vinař Josef: Divadlo Jerzyho Grotowského. Prvé, teda divadelné obdobie Teatra Laboratorium1959-1966. Przełożył i wstęp napisał: Damian Vizár. Okresné osvetové stredisko, Banská Bystrica 1990.
 113. Waldmann Max: The Constant Prince – A Portfolio, „TDR: A Journal of Performance Studies” 1970, Winter, vol. 14, no. 2 (T46), s. 164–177.
 114. Wiles Timothy J.: Toward Catharsis of Actor and Audience in the Theatre of Cruelty and the Poor Theater, [in:] Wiles Timothy J.: The Theater Event: Modern Theories of Performance, University of Chicago Press, Chicago 1980, pp. 111–178.
 115. Winterbottom Jr. Philip: Two Years before the Master, “TDR: A Journal of Performance Studies 1991, Spring, vol. 35, 1 (T129), pp. 140–154.
 116. Wolford Lisa: Subjective Reflections on Objective Work. Grotowski in Irvine, “The Drama Review” Vol. 35, Spring 1991, nr 1 (T 129), pp. 165–180; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, p. 326–347.
 117. Wolford Lisa: Grotowski’s Vision of the Actor: the Search for Contact, [in:] Twentieth Century Actor Training, edited by Alison Hodge, Routledge, London – New York 2000, pp. 209–223; second expanded edition: 2010, pp. 199–214.
 118. Wolford Wylam Lisa: Living Tradition: Continuity of Research at the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, “TDR: The Journal for Performance Studies”, 52. 2 (T198), Summer 2008, pp. 126–149.
 119. Wolford Lisa: Ambivalent Positionings: Grotowski’s Art as Vehicle and the Paradox of Categorization, [in:] Performer Training: Developments Across Cultures, edited by Ian Watson, Harwood Academic Publishers, Amsterdam 2001, pp. 117–132.
 120. Wolford Lisa: Approaching Grotowski’s Work-Without-Witness, “Slavic and East European Performance” 1995, Fall, 15, 3, pp. 16–25.
 121. Wolford Lisa: Action: The Unrepresentable Origin, “TDR: A Journal of Performance Studies” 1996, Winter, 40, 4 (T152), pp. 134–153; also [in:] The Grotowski Sourcebook…, pp. 409–431 (the abridged version).
 122. Wolford Lisa: The Grotowski Influence: A Reassessment, “Canadian Theatre Review”, 1996, Fall, no. 88, pp. 38–43.
 123. Wolford Lisa: Grotowski’s Art as Vehicle: the Invention of an Esoteric Tradition, “Performance Research” 1998, Winter, 3, 3, pp. 85–95.