In Polish (1961–2010)

2012-03-26
2020-12-06

Books

 1. Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, ss. 390.
 2. Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1978, ss. 152. Współautor: Tadeusz Burzyński.
  • a) Przekład angielski: Grotowski's Laboratory, Translated by Bolesław Taborski, Interpress Publishers, Warsaw 1979, ss. 148.
  • b) Przekład francuski: Laboratoire de Grotowski, Editions Interpress, Varsovie 1979, ss. 148.
  • c) Przekład niemiecki: Das Theater Laboratorium Grotowskis, przeł. Barbara Ostrowska, Verlag Interpess, Warszawa 1979, ss. 154.
 3. Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980, ss. 411. Monografia. Jest to opublikowana wersja pracy habilitacyjnej: Teatr Jerzego Grotowskiego. Światopogląd i praktyka twórcza, przedstawionej Radzie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w kwietniu 1979 roku.
  • a) Przekład estoński (fragmentu książki): Grotowski maailmanagemine ja Laboratorium, przeł. A. Kurtna, „Looming” (Tallin) 1980, nr 12, s. 1761–1770.
  • b) Przekład arabski (fragmentu książki): przeł. Hatif al-Dżannabi, Jaddet al Rawza, „Al M'arifa” (Syria – Damaszek) May 1981, nr 231, s. 155–163.
  • c) Przekład rosyjski (fragmentu książki): Grotowskij i jego Laboratorija, pieriewod s polskogo Larisa Mielnikowa, „Rodnik” (Riga) 1992, nr 2/62, s. 44–47.
 4. Grotowski and his Laboratory, Translated and Abridged by Lillian Vallee and Robert Findlay, PAJ Publications, New York 1986, ss. 187. Amerykańska edycja monografii Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980
 5. Repertuar Teatrów Miejskich we Lwowie pod dyrekcją Wilama Horzycy, 1932–1937, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1992, ss. 148 (Seria: Repertuar teatrów w Polsce, z. 16).
 6. Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, ss. 363.
 7. Jerzy Grotowski. Od „divadla-predstaveni” k Ritualnym hram, preložil/przełożył L'udovit Kiss, výber štúdií a redakcia publikácie/wybór tekstów i redakcja Andrej Maťašík, TALIA-press, Bratislava 1995, ss. 294. Na książkę składają się wybrane prace z dwóch książek opublikowanych w Polsce: Grotowski i jego Laboratorium i Grotowski wytycza trasy. Pierwodrukiemopublikowany jako posłowie tekst: „Laboratorium” Jerzyho Grotowskeho, s. 267–277.
 8. Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”. Opole 1959–1964. Kronika – Bibliografia, Galeria Sztuki Współczesnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Opole 1997, ss. 220.
 9. Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, ss. 411.
 10. Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, ss. 801. Monografia.
  • a) Przedruk rozdziału Jeszcze raz o „Księciu Niezłomnym” w Reducie i w Teatrze Laboratorium [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod red. Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 444–476.
  • b) Przekład włoski (fragmenty): Grotowski e Reduta. La vocazione del teatro. Traduzione di Marina Fabbri, „Culture teatrali” autunno 2003, nr 9 („Intorno di Grotowski”. A cura di Marco De Marinis), s. 107–118. Zeszyt ukazał się w styczniu 2005 roku nakładem Uniwersytetu w Bolonii (Università di Bologna. Dipartimento di Musica e Spettacolo).
  • b) Przekład angielski (rozdziału): Returning to the Subject: The Heritage of Reduta in Grotowski’s Laboratory Theatre, translated and edited by Kris Salata, „TDR – The Drama Review” (New York University) Summer 2008, nr 198, s. 52–74.
  • c) Przekład angielski (wersja poszerzona): Grotowski and the Reduta Tradition, translated by Kris Salata, [w:] Grotowski’s Empty Room, Edited by Paul Allain, Seagull, London – New York – Calcutta 2009, s. 19–54.
 11. Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, ss. 365.
 12. Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Część pierwsza: Kronika. Część druga: Studia, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 323–317. Książka ukazała się w 2009 roku. Monografia.
 13. Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, tom 1: wydanie drugie zmienione, tom 2: Prace z lat 1999–2009, wydanie pierwsze, Gdańsk 2009, ss. 439+485. Książka ukazała się w 2010 roku.
 14. Jerzy Grotowski e il suo Laboratorio. Degli spettacoli alle l’Arte come veicolo, A cura e traduzione di Marina Fabbri, przedmowy: Eugenio Barba (Cronistoria d’una ribellione – „Kronika buntu”) i Marina Fabbri (Cercare l’acqua), posłowie Franco Ruffini, Bulzoni, Firenze 2011. Książka ukaże się w 2011.
 15. Spotkania z Jerzym Grotowskim. Notatki, listy, studium, Wydawnictwo słow/obraz terytoria, Gdańsk 2013.
 16. Jerzy Grotowski’s Journeys to the East, Translated from Polish by Andrzej Wojtasik and Kris Salata, Edited by Kris Salata, Polish text edited by Iga Rutkowska, Routledge – Icarus Publishing Enterprise, Holstebro – Malta – Wrocław – London – New York 2014, ss. 219.