Search in media:

Pictured: Jolanta Cynkutis, Janusz Stolarski

Aeschylus’ Prometheus
Second Wrocław Studio
Directed by Mirosław Kocur
Premiere: Wrocław, 25 October 1986

 

Pictured: Jolanta Cynkutis, Janusz Stolarski
Photo: Marek Grotowski
© The Grotowski Institute

For permission to use these materials, please contact

the Grotowski Institute Archive: t.papuczys@grotowski-institute.pl